03-05-2024: Bekendmaking verhuur grond aan de Dubbelmonde 9 in Zevenbergen

De gemeente Moerdijk heeft het voornemen om ten aanzien van een gedeelte van een perceel, ter grootte van circa 21 m2, kadastraal bekend gemeente Zevenbergen, sectie L, nummer 6817 (ged) grenzend aan perceel 5795, in Zevenbergen een huurovereenkomst te sluiten met de eigenaar van het aangrenzende perceel.

De gemeente kwalificeert de eigenaar van het aangrenzende perceel als enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor deze voorgenomen huurovereenkomst. De reden hiervoor is dat de te verhuren strook grond grenst aan het perceel dat in eigendom is van de beoogde huurder. Op deze manier wordt versnippering van voorkomen. Er mag verwacht worden dat nut en waarde van de te verhuren strook grond voor andere gegadigden zullen ontbreken.

Hoe kunt u reageren?

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dient u dit uiterlijk 20 kalenderdagen na publicatie van dit voornemen kenbaar te maken met een gemotiveerde toelichting aan info@moerdijk.nl, t.a.v. Afdeling Grondzaken, onder vermelding van “Perceel - ZVB00L5795”. De gemeente Moerdijk zal kort na het verstrijken van deze termijn van 20 dagen overgaan tot verhuur van voornoemd perceel. Bij uitblijven van een tijdige reactie zouden de gemeente en de beoogde pachter onredelijk worden benadeeld, indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen de voorgenomen verpachting zou worden opgekomen.

Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Zevenbergen, 3 mei 2024