7-5-2024: Bekendmaking voornemen tot één-op-één verpachting gronden 2024

De gemeente Moerdijk heeft het voornemen om een aantal percelen in 2024 te verpachten aan bestaande gebruikers. Ze wenst het bestaande gebruik van de percelen voort te zetten op grond van de volgende overwegingen:

  • De bestaande pachters bekend zijn met de percelen en de gebruiksvoorwaarden;
  • De bestaande pachters schade zullen lijden als zij het perceel niet meer kunnen pachten;
  • De gemeente tevreden is over het huidige gebruik van de percelen voor het komende kalenderjaar.

Bovenstaande overwegingen hebben betrekking op de uitgifte van percelen:

  • ZVB00N50

Hoe kunt u reageren?

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dient u dit uiterlijk 20 kalenderdagen na publicatie van dit voornemen kenbaar te maken met een gemotiveerde toelichting aan info@moerdijk.nl, t.a.v. Afdeling Grondzaken, onder vermelding van “Perceel - ZVB00N50”. De gemeente Moerdijk zal kort na het verstrijken van deze termijn van 20 dagen overgaan tot verhuur van voornoemd perceel. Bij uitblijven van een tijdige reactie zouden de gemeente en de beoogde pachter onredelijk worden benadeeld, indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen de voorgenomen verpachting zou worden opgekomen.

Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Zevenbergen, 7 mei 2024