Visie buitengebied

Op 14 juli 2016 is de Visie buitengebied samen met de deelvisies landschapskwaliteitsplan en visie bebouwingsconcentraties vastgesteld door de gemeenteraad. Het versterken en behouden van de kwaliteit van het buitengebied staat in de nieuwe visie centraal. De gemeente schakelt met deze visie naar een ‘ja, mits’ houding ten opzichte van nieuwe initiatieven. Binnen het ‘dynamische afwegingskader’ worden kansen geboden voor initiatiefnemers om te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan de kwaliteiten van het landschap.

De visie buitengebied vormt enerzijds de basis voor het te actualiseren bestemmingsplan buitengebied. Anderzijds vormt het een beleidskader dat wordt gebruikt bij de beoordeling van ruimtelijke initiatieven die niet passen binnen het bestemmingsplan. In principe is geen enkele functie ongewenst in het buitengebied, echter staat behoud van de kwaliteiten van het buitengebied voorop.

De visie bevat twee deelvisies: het ‘landschapskwaliteitsplan’ en een deelvisie ‘bebouwingsconcentraties’. Het landschapskwaliteitsplan typeert enkele landschappelijke deelgebieden in de gemeente en biedt een handvat voor initiatiefnemers om de kwaliteitsverbetering vorm te geven. De deelvisie bebouwingsconcentraties geeft aan waar mogelijke ontwikkelingsruimte aanwezig is in het buitengebied. Waar zijn eventueel extra bouwlocaties mogelijk en onder welke voorwaarden?

In de periode van oktober 2015 tot en met mei 2016 is in een open planproces samen met de omgeving aan de nieuwe visie voor het buitengebied. In een open en interactief planproces is met belanghebbenden en betrokkenen vanuit de gebiedstafel, overlegpartners en het openbaar bestuur is discussie gevoerd over de opgave, de uitgangspunten en de concept visie. Actuele buitengebied thema’s, trend en ontwikkelingen zijn in de visie integraal meegenomen.

Documenten visie