Vervolgaanpak ondernemerscommunicatie corona

Geplaatst: 25-6-2020

Vanuit de gemeente Moerdijk is er de afgelopen maanden stevig ingezet op de ondersteuning van de lokale ondernemers bij corona-gerelateerde wensen en zorgen. In het begin van de coronacrisis lag de focus met name op zenden van informatie over regelgeving en financieringsmogelijkheden en het delen van inspirerende voorbeelden. In de periode daarna is gerichter ingezet op interactie met de ondernemers en het komen tot maatwerkafspraken. Hierbij lag de nadruk op het opstarten en doorstarten van de horeca, de weekmarkt en de dialoog met belangenorganisaties, ondernemersverenigingen, netwerkclubs en belangrijke lokale economische spelers.

Om onze inzet voor de komende periode te bepalen is er vanuit de gemeente Moerdijk een verdiepingsslag gemaakt. Hierbij is er gekeken naar vier aspecten:

 1. Landelijke trends en ontwikkelingen;
 2. Analyse typologie lokale ondernemers;
 3. Uitkomsten coronavragenlijst lokale ondernemers (behoeftebepaling ondernemers);
 4. Inventarisatie coronamaatregelen omliggende gemeenten.

De uitkomsten hiervan zijn vertaald in een vervolgaanpak om de lokale ondernemers zo goed mogelijk te helpen in de komende periode. Een overzicht van de uitkomsten van de coronavragenlijst voor lokale ondernemers staat als bijlage bij deze blog. De uitkomsten geven een goed beeld van wat er speelt bij de lokale ondernemers, wat hun behoefte is en wat de gemeente hier mogelijk in kan betekenen tijdens de vervolgaanpak.

In de vervolgaanpak komen drie belangrijke pijlers terug: monitoren, communiceren en stimuleren.

Vervolgaanpak ondernemerscommunicatie corona:

 1. Periodiek monitoren op werkloosheid, uitkeringen, ondernemersvertrouwen, consumentenvertrouwen, faillissementen, leegstand en gebruik Ondernemersklankbord (OKB). Hierover rapporteren aan PoHo EZ.
 2. In gesprek blijven met ondernemers over de 1,5 samenleving en de consequenties en aandachtspunten die dit met zich meebrengt. Duidelijk beleid blijven communiceren, ook over de handhavingsinzet.
 3. Ook in de komende periode flexibiliteit behouden om tot snelle, integrale beantwoording van corona-gerelateerde ondernemersvragen te komen.
 4. Blijven stimuleren gebruik van businesscoaches bij het Ondernemersklankbord.
 5. Stimuleren lokaal inkopen. Ontsluiten en faciliteren van creatieve denkkracht vanuit ondernemers, inwoners en onderwijs. Tevens blijvende aandacht voor lokaal inkopen door de gemeente.
 6. De gemeente gaat in gesprek met lokale ondernemers uit de Toeristisch recreatieve sector om hun behoefte in relatie tot de gemeentelijke inzet en op te halen.
 7. Inhoudelijke invulling van het ondernemersevent in het najaar is gekoppeld aan de behoefte die uit de corona vragenlijst is gekomen voor positieve inspiratie en het weer zien van kansen en mogelijkheden

Een aantal van de bovenstaande punten zijn verweven met de door het college vastgestelde verbeterpunten naar aanleiding van de ondernemerspeiling 2019.