Griffie

De raad heeft een griffier aangesteld die de raad, de door de raad ingestelde commissies en het presidium bijstaat bij de uitoefening van hun taak.

De griffier staat de raad bij in zijn volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende functie. De griffier is aanwezig bij raadsvergaderingen en ondertekent mede de stukken die van de raad uitgaan (bijvoorbeeld raadsbesluiten). Ook vervult de griffier een ondersteunende rol aan de raad, de raadsfracties en aan individuele raadsleden o.a. bij de opstelling van moties, initiatiefvoorstellen en/of amendementen. De griffier wordt hierin bijgestaan door de medewerkers van de griffie.

De griffie is het secretariaat van de gemeenteraad, de raadscommissies en het presidium, zowel in logistieke als in adviserende zin.

Ook de facilitering van vergaderingen van raad en commissies is een belangrijke functie van de griffie. Hieronder valt onder andere de opstelling van de agenda's voor de vergaderingen, de verzending van de raadsstukken, het verstrekken van informatie, de verzorging van de leeskamer, het doorgeleiden van vragen aan het ambtelijk apparaat, de zorg voor verslaglegging van raads- en commissievergaderingen en andere praktische ondersteuning.

Raadsgriffier

De raadsgriffier in gemeente Moerdijk is mevrouw H.M. Vonk- Schenkel. De raadsgriffier is bereikbaar in het gemeentehuis op telefoonnummer 140168 en ook per e-mail: griffie@moerdijk.nl

Samenstelling

Adviseur raadscommunicatie

Griffiemedewerker