Wat doet de gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente en vertegenwoordigt de inwoners van Moerdijk.

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De raad bepaalt de hoofdlijnen van het beleid en houdt toezicht op de uitvoering ervan. Het college van burgemeester en wethouders bereidt de hoofdlijnen voor en voert het beleid uit. Het college heeft ook eigen taken.

De gemeenteraad bepaalt het beleid en neemt de belangrijkste beslissingen in de gemeente. Daarnaast stelt de raad de verordeningen vast. De raad stelt vast welke doelstellingen moeten worden gehaald. Vervolgens controleert de raad of het college van burgemeester en wethouders, dat het dagelijkse bestuur vormt, deze doelstellingen ook daadwerkelijk haalt. De gemeenteraad van de gemeente Moerdijk bestaat uit 25 leden. Raadsleden en -fracties krijgen bij de uitvoering van hun taken (ambtelijke) ondersteuning van de raadsgriffier.

De gemeenteraad stuurt op hoofdlijnen. Daardoor hebben de raadsleden ruim gelegenheid om invulling te geven aan hun rol van volksvertegenwoordiger. Zij hebben daarvoor een aantal instrumenten tot hun beschikking zoals het vragenrecht, het recht van interpellatie, het indienen van initiatiefvoorstellen of amendementen en het uitvoeren van contra-expertise.

De gemeenteraad benoemt de wethouders en kan hen ook ontslaan. Wethouders maken geen deel uit van de raad. De burgemeester is de voorzitter van de raad. Als hij er niet is, wordt het voorzitterschap overgenomen door een raadslid.

In onderstaande video kunt u zien wat het werk van een raadslid precies inhoudt. 

In het openbaar bestuur is integriteit een belangrijk thema. Dit is niet voor niets. Dat gemeenteraadsleden geloofwaardig zijn en goed functioneren, is essentieel voor het vertrouwen in de overheid. Goed bestuur is dus integer bestuur. Integriteit of integer handelen betekent dat ieder zijn functie goed en zorgvuldig uitoefent volgens verantwoordelijkheden en de geldende regels. In de gedragscode van de gemeente Moerdijk geeft de raad hier invulling aan. Kernwaarden hierbij zijn: vertrouwen, respect, uitlegbaar en open en eerlijk. De gedragscode is in december 2023 vastgesteld en geldt zowel voor de raads- als voor de burgerleden.

Bekijk de gedragscode van gemeente Moerdijk