23 oktober 2023 - Stadstafel Klundert

Details van de vergadering
Bevat 23 oktober 2023 - Stadstafel Klundert
Datum: 23 oktober 2023 van 20:00 tot 22:30
Locatiedetails:

De Niervaert

Aanwezig:
Aanwezigen
Naam Functie
   
   
   
   
   

Agendapunten

Deze stadstafelavond is een pilot voor een nieuwe manier van vergaderen.
In het eerste deel voor de pauze zullen een aantal sprekers namens gemeente en eventuele andere maatschappelijke organisaties diverse onderwerpen presenteren die gaan over de verbetering c.q. de leefbaarheid van Klundert.
Na de pauze tijdens het tweede deel van de avond is er dan gelegenheid om hierover met elkaar in gesprek te gaan.
Op deze manier zoeken we meer balans tussen informatieverstrekking en het ophalen van wensen en zorgen.

Alle leden van de vereniging Stadstafel Klundert en alle aanwezigen die de presentielijst hebben ingevuld zullen per e-mail een verslag krijgen van deze Stadstafelavond.

Deel 1

Na de opening en een korte uitleg door voorzitter Bjorn van Pruijssen worden de volgende onderwerpen gepresenteerd:

Stand van zaken me betrekking tot:

 • De Niervaert
 • Sociale randvoorwaarden Windmolenpark
 • Randweg
 • Nieuwbouwplannen
 • Centrumplan

Verslaggeving van de werkgroepenavond gehouden op 25 september 2023:

 • Werkgroep Sociaal
 • Werkgroep Fysiek
 • Werkgroep Evenementen

Presentatie en toelichting door gemeente Moerdijk over:

 • Openbare ruimte
 • Buiten Beter App

Deel 2

Na een korte pauze krijgt een ieder de gelegenheid om in gesprek te gaan met elkaar over de diverse onderwerpen die die avond aan bod zijn gekomen. Degenen die de diverse onderwerpen gepresenteerd hebben en de bestuursleden van Stadstafel Klundert verdelen zich over diverse tafels, waar een ieder kan aanschuiven om de nodige vragen te stellen of wensen en zorgen uit te spreken.

Hieronder een aantal zaken die genoteerd zijn tijdens deze tafelgesprekken.

 • Nieuwe Niervaert

Vraag die leeft over de nieuwe sporthal; wordt die even breed als de huidige sporthal?
Als optie wordt genoemd om de restwarmte van het industrieterrein te gebruiken voor de nieuwe Niervaert b.v. voor verwarming zwembad.
Deze onderwerpen zullen via gebiedscoördinator Jeroen Leijdens bij de betreffende projectleider worden weggelegd.
Een aanwezige gaf overigens aan dat er achter de sportvelden nog een perceel van vier hectare ligt, welke eigendom is van de Gemeente Moerdijk en verpacht wordt aan een collega boer. Mogelijk is het een optie om de sportvelden wat naar achteren te verleggen zodat er meer ruimte kan komen voor een nieuwe Niervaert.

 • Centrumplan

Kan het van Kropffplein toegevoegd of gekoppeld worden aan het Centrumplan of in ieder geval onderzocht worden of daar een integraal plan van aanpak voor gemaakt kan worden?
Er zijn al plannen voor het kerkgebouw. De senioren woningen die er staan (ook aan Blauwe Hoefsweg) zijn enorm gedateerd. Er is juist behoefte aan ruimere appartementen voor senioren.
Mogelijk kan ook gekeken worden naar aansluiting Blauwe Hoefsweg op plan Westschans
Er kwam ook een vraag met betrekking tot de riolering in Centrumgebied en in de Moye Keene. Vooral bij overmatige regen zijn er veel klachten over stank in deze gebieden. Een duidelijke rioleringslucht komt dan de huizen in. De vraag is of dit wordt meegenomen in de aanpak van het Centrumplan.
Van bewoners van de Verlaatstraat de vraag waarom deze straat niet is meegenomen in het centrumplan. De straat en buitenverlichting zien er onderkomen uit en behoeven onderhoud. Het advies is gegeven om dit achterstallig onderhoud sowieso door te geven via de Buiten Beter App. De vraag blijft dus wel of er ooit in onderhoud/renovatie van deze straat wordt voorzien.
Al deze vragen/opmerkingen zullen aangekaart worden bij de betreffende projectleiders van de gemeente.

 • Begraafplaats

Toegankelijkheid is belabberd te noemen. Altijd grind en blubber. Met een rollator of rolstoel is het onmogelijk de begraafplaats te bezoeken.
Dit kan ook gemeld worden via de Buiten Beter App. Het zal in ieder geval besproken worden met René de Koeijer van de gemeente Moerdijk.

 • Schapenweggetje

Voor wandelaars en fietsers momenteel niet uitnodigend (kuilen, modder etc.). Zou fijn zijn als dat weer aantrekkelijker wordt, want het is een mooie wandelroute.
Ook dit kan gemeld worden via Buiten Beter App en het zal ook besproken worden met René de Koeijer.

 • Inbreiding

Op verzoek van enkele bezoekers licht wethouder Dingemans de kansen maar vooral de uitdagingen toe met betrekking tot bijvoorbeeld herontwikkeling gebied industrieterrein Nijverheidsstraat. Dit is misschien wel een goed onderwerp om in algemene zin een keer te behandelen op een Stadstafelavond.

 • De Groenstrook

Er werden vragen gesteld over de werkzaamheden die momenteel gaande zijn in de Groenstrook.
Staatsbosbeheer is bezig alles veilig te maken door e.e.a. op te ruimen en te snoeien. Er komen veranderingen, de schoolkinderen van Klundert zijn hierbij betrokken en hen is de vraag gesteld wat zij zouden willen.
Een optie is bijvoorbeeld de indeling te veranderen voor wat betreft de gebruikers die nu hier gevestigd zijn, zodat er een betere indeling komt waar goede wandelpaden aangelegd kunnen worden.
Van diverse mensen kwam de opmerking dat de grondwaterstanden zo hoog zijn, waardoor de bomensterfte in de groenstrook zou kunnen worden verklaard. Met natte voeten, kunnen deze bomen niet overleven. Het waterbeheer zou dus anders moeten. Het is ook veel te drassig om er fatsoenlijk te wandelen. Ze waren bang dat onderhoud aan de groenstreek weinig gaat bieden als hier niets aan wordt veranderd.
Achter de Moye Keene ter hoogte van de Nieuwendijk is ook een bosperceel waarschijnlijk van Staatbosbeheer. Wordt daar ook onderhoud gepleegd zoals in de Groenstrook? Dit perceel is namelijk minstens zo onderkomen als de groenstreek en behoeft dus ook onderhoud. Dit zal doorgespeeld worden naar de gemeente; van de aanwezigen wist niemand te vertellen of dit onderdeel uitmaakt van de groenstrook of dat het anders is.

 • Stenen Poppen

Pitricia Koomans gaf aan dat in de raad was afgesproken dat het plan rond de Stenen Poppen uitgevoerd mocht worden. Er kwam een vraag of er dan ook extra paden kwamen rond de Stenen Poppen om het toegankelijker te maken. Pitricia wist hier ook niet het fijne van, dus deze vraag wordt doorgespeeld.

 • Jongeren betrekken

Het zou fijn zijn als meer jongeren zich betrokken zouden voelen en hun stem laten horen bij deze stadstafelavonden. Het plan van het Stadstafelbestuur is om voor de verkoop van de woningen aan de Westschans een speciale infoavond voor jongeren te organiseren over aankopen en financiering van een eigen woning.
Tip is om hierbij ook Woonkwartier uit te nodigen met uitleg over inschrijving voor een huurwoning.

 • Nieuwbouwprojecten

De vraag kwam uit de groep waarom bij de huizenprijzen bij Westschans en Bolwerk wel een bovengrens van €355.000,- wordt gegeven , maar geen ondergrens. Vraag is dus wat de vanaf-prijzen worden. Daarop is gereageerd dat deze grens landelijk bepaald is en ‘betaalbaar’ wordt genoemd. Om aan de norm te voldoen moet onder deze grens worden gebleven en deze grens wordt regelmatig (jaarlijks) herzien.
Door bewoners van de Oliemolenstraat 4 werd de zorg geuit dat straks al het bouwverkeer voor Bolwerk en later ook Westschans door hun straat gaat, zolang er geen rondweg is. Zij geven dit aan omdat de oude huizen gevoelig zijn voor al dat zware verkeer en nu al scheuren beginnen te vertonen. Deze zorg zal worden meegenomen en overgedragen, maar of hier andere mogelijkheden voor zijn is maar de vraag. Er werd vervolgens wel geopperd om bijvoorbeeld met de aannemers af te spreken om stapvoets te rijden in de Zevenbergseweg en de Oliemolenstraat.
Een algemene vraag werd gesteld waarom de bouwplannen in Zevenbergen altijd sneller gerealiseerd zijn dan in Klundert. Volgens de projectleider van de gemeente kan dit te maken hebben met de bezwaren die vanuit Klundert ingediend worden tegen de plannen c.q. tegen de plannen van de ontsluitingsweg.
Een andere vraag was waarom de werkgroep Westschans bestaat uit zo weinig mensen en dat er verder weinig communicatie is over deze plannen c.q. over deze werkgroep. De projectleider geeft hierbij aan dat deze groep bestaat uit vier bewoners van de bestaande wijk en vier mogelijk geïnteresseerden voor een woning. Het zou goed zijn als hier ook een vertegenwoordiger vanuit bestuur Stadstafel zou aansluiten. Dit zal vanaf nu dus inderdaad gebeuren en ook makelaar Pieter van Wensen zal aansluiten bij deze werkgroep.

 • Onsluitingsweg nieuwbouwplan Westschans

Ook voor de plannen van deze ontsluitingsweg is een werkgroep samengesteld, bestaande uit bewoners die wonen aan de buitenrand van het Rondeel. De nieuwe ontsluitingsweg zal gerealiseerd worden aan de achterzijde van hun woningen.
Overigens is er inmiddels weer een nieuwe tekening. Er zal minder groen en water in deze wijk komen, omdat er meer huizen gebouwd zullen worden als in eerder het plan was en vanwege de 30 meter spuitzone. Het groen en water zal anders ingedeeld worden. Op de nieuwe bouwtekening is de scheiding c.q. sloot tussen de bestaande wijk weggehaald. Een aantal bewoners gaven aan het niet fair te vinden dat de scheiding tussen bestaande wijk en nieuwe wijk weggehaald is. Dit zal verder besproken worden met de werkgroep.

 • Onderhoud bruggen

Er werd ook gesproken over de bruggen en dat de verkeersmaatregelen voor zwaar verkeer met voeten worden getreden. Vooral veel zwaar (landbouw) verkeer dat gewoon over de Blauwe Sluisbrug rijdt. Er wordt geroepen om handhaving. We zullen er nogmaals op aandringen bij de gemeente.
Ook een vraag of afsluitbalken bij de Blauwe Sluisbrug worden behouden waanneer de brug vervangen gaat worden. Dit zal ook doorgespeeld worden aan de gemeente.
Door vertegenwoordiging van de Carnavalsvereniging werd gevraagd of het voorgenomen onderhoud niet tot problemen met de optocht zou kunnen leiden. Bekend was dat niet beide bruggen gelijktijdig afgesloten worden, maar de zorg bestaat dat als één van de bruggen dicht is er een alternatieve route gezocht moet worden. Ook dit wordt besproken met de gemeente.

 • Nieuwbouw Brede School

Er werd geopperd om nogmaals te kijken of er mogelijkheden zijn om een Brede School te bouwen op het terrein van de huidige Gereformeerde kerk en Het Bastion. Mogelijk zouden de sterk verouderde woningen aan het Von Kropffplein ook opgeofferd kunnen worden voor een nieuwe brede school met vele andere functies.

Tenslotte

Over het algemeen de reactie gehoord dat men deze nieuwe opzet qua vergaderen wel fijn vonden. Vooral het klagen en erin blijven hangen van de vorige avonden viel een aantal mensen tegen en daarom waren ze blij met de nieuwe manier van vergaderen. Het gesprek relativeert makkelijker dan een aanval via de microfoon.
Diverse opmerkingen gehoord dat de beamer en het beamerscherm niet voldoen voor dit soort avonden. Is niet van deze tijd. Dit zou De Niervaert moeten vernieuwen (mogelijk projectie door een goede beamer op de muur?).
Het bestuur zal dit aankaarten bij De Niervaert.
Eveneens werd gesuggereerd om bij de diverse tafels in het 2e deel van de avond de diverse tafels te verdelen in een tafel voor sociale onderwerpen, een tafel voor fysiek en een tafel voor evenementen. Dan het 2e deel verdelen in tijdblokken zodat men indien gewenst van tafel kan wisselen.
Het bestuur zal een en ander evalueren en kijken wat eventueel anders georganiseerd kan worden.
Suggesties zijn overigens altijd van harte welkom en kunnen gemaild worden aan stadstafel@indeklundert.nl.