Centrumvisie

Het college van de gemeente Moerdijk heeft in het coalitieakkoord de ambitie uitgesproken om de kernen Zevenbergen, Klundert, Fijnaart en Willemstad toekomstbestendig te maken. Voor de woonplaats Fijnaart is op 16 december 2021 de centrumvisie vastgesteld. De centrumvisie is tot stand gekomen na een breed en intensief participatietraject.