Gemeentelijk Waterplan

Het gemeentelijk waterbeheer bevat heel veel technische en financiële uitgangspunten. Samen met het samenwerkingsverband Water en klimaatkring West (WKW) willen we sturen op een gelijkmatige opgave en aanpak. Door Arcadis is hiervoor in het Gemeentelijke Waterprogramma een duidelijke visie en ambitie opgesteld met algemeen geldende leidende principes, die de samenwerking en de aanpak van gezamenlijk opgaven versterkt.

Als gemeente Moerdijk kiezen we ervoor om hier extra focus en duiding aan te geven om de in 2021 vastgestelde Klimaatstrategie gemeente Moerdijk (Focusdocument GWP Moerdijk) te kunnen realiseren aan de hand van concrete maatregelen en uitwerkingsprincipes. De gemeenteraad onderschrijft deze aanpak door het focusdocument ‘Samen naar een groene, klimaat robuuste leefomgeving in 2050’, als het nieuwe beleidskader voor de gemeente vast te stellen. De raad heeft ervoor gekozen om het stedelijk waterbeheer meer klimaat robuust te maken en water een belangrijk rol te geven in de integrale aanpak van de (openbare) ruimte als geheel.

Bekijk het focusdocument GMP Moerdijk 2024-2027

Bekijk het Gemeentelijk Waterprogramma Moerdijk 2024-2027