Duiker

Kenmerken

Adres Steenpad ongenummerd
Postcode/plaats 4761 Willemstad
Kadastraal bekend -
Huidige functie Duiker
Oorspronkelijke functie Duiker
Bouwjaar 1668
MIP-code BK125-003387

Redengevende omschrijving

Historie

De duiker onder het Steenpad is aangelegd in 1668 en later aan de oostzijde verlengd in verband met de aanleg van de trambaan en latere verbreding van het Steenpad.

Locatie

Gelegen aan het Steenpad nabij boerderij Moria.

Architectuur- en kunsthistorische kenmerken:

Exterieur

Een 17e eeuwse stenen rondboogduiker, opgebouwd uit baksteen en voorzien van een moderne verbreding en onderbouwing. De rondboog is voorzien van een sluitsteen. Een duiker is een overwelfde doorgang van een waterloop onder een weg of gebouw. In dit geval onder de weg 'Steenpad', ten behoeve van de Waterloop die door de Polder de Ruigenhil stroomde. Tegenwoordig is alleen het deel van de Waterloop gelegen ten westen van het Steenpad nog aanwezig.

Algemeen belang

Het object is van algemeen belang. Het heeft een cultuurhistorische waarde als onderdeel van de waterstaatkundige ontwikkeling.

Bescherming

De bescherming betreft de duiker in het Steenpad te Helwijk. De hoofdaspecten van de monumentaal beschermingswaardige onderdelen die in relatie staan tot de monumentale waarden van het gehele object, zijn opgenomen in de redengevende omschrijving. Voor de duiker in het Steenpad te Helwijk gaat het om de onderdelen die zichtbaar zijn, in dit geval de zuidwestzijde van de duiker en de genoemde elementen in de redengevende omschrijving.

Toekomstige veranderingen of aanpassingen zullen hieraan getoetst worden.

Waarderingscriteria

Waarderingscriteria Subcriteria Omschrijving parameters Score Weging Punten Toelichting
Silhoueteffect Silhouetwaarde Bijzondere, beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving, wijk, stad/dorp of streek 1 2.0 2.0 Bijzondere betekenis ten aanzien van zijn omgeving, echter silhouet niet zichtbaar.
Subtotaal 0-6 2.0  
Ligging Ensemblewaarde bijzondere betekenis van het object wegens de hoogwaardige kwaliteit van de bebouwing in relatie tot de historisch-ruimtelijke context 2 0.5 1.0 De duiker was onderdeel van het afwateringssysteem van de polders.
betekenis van het object als essentieel (cultuurhistorisch, functioneel en/of architectuurhistorisch en visueel) onderdeel van een complex 2 0.5 1.0 Functioneel onderdeel van het afwateringssysteem.
situationelewaarde Markante ligging 0 0.5 0.0 Gelegen onder een weg, aan doorgaande route.
bijzondere betekenis van het object wegens de wijze van verkaveling/inrichting/voorzieningen 1 0.5 0.5 Als onderdeel van het afwateringssysteem is de duiker gerelateerd aan de verkaveling en inrichting van het land. 
Subtotaal 0-6 2.5  
Vorm representativiteit bijzonder belang van het object voor de geschiedenis van de architectuur en/of bouwtechniek en/of het oeuvre van een bouwmeester, architect ingenieur of kunstenaar 2 1.0 2.0 Een 17e eeuwse duiker.
esthetische waarde belang van het object wegens de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp 1 1.0 1.0 Een bakstenen rondboogduiker. 
materiaalgebruik en ornamentiek belang van het object wegens het bijzondere materiaalgebruik, de ornamentiek en/of monumentale kunst 1 1.0 1.0 Jaarsteen aanwezig.
gaafheid/herkenbaarheid belang van het object wegens de materiële, technische, constructieve en/of architectonische gaafheid en/of herkenbaarheid 2 1.0 2.0 De duiker is niet geheel gaaf, maar wel herkenbaar en in redelijk staat, echter wel versmald. 
zeldzaamheid belang van het object/complex wegens absolute zeldzaamheid in architectuurhistorisch, bouwtechnisch, typologisch of functioneel opzicht 2 1.0 2.0 Lokaal typologisch zeldzaam als 17e eeuwse duiker. 
Subtotaal 0-15 8.0  
Cultuurhistorie cultuurhistorische waarde belang van het object als bijzondere uitdrukking van (een) culturele, sociaaleconomische, bestuurlijke/beleidsmatige, geestelijke, geografische, landschappelijke, historisch-ruimtelijke, technische en/of typologische ontwikkeling(en) 2 2.0 4.0 Als uitdrukking van een historisch-ruimtelijke en waterstaatkundige ontwikkeling.
innovativiteit belang van het object wegens innovatieve waarde of pionierskarakter 0 1.0 0.0 Geen innovatieve waarde.
herinneringswaarde belang van het object wegens bijzondere herinneringswaarde 0 2.0 0.0 Geen bijzondere herinneringswaarde. 
Subtotaal 0-15 4.0  
Functie authenticiteit belang van het object als nog goed herkenbare uitdrukking van de oorspronkelijke of een belangrijke historische functie 3 2.0 6.0 Nog in gebruik als duiker.
Subtotaal 0-6 4.0  
Totaal 0-48 22.5  

Foto's