Gereformeerde Noordhavenkerk

Kenmerken

Adres Noordhaven 2
Postcode/plaats 4761 CE Zevenbergen
Kadastraal bekend -
Huidige functie Kerk
Oorspronkelijke functie Kerk
Bouwjaar 1841
MIP-code BK130-000992

Redengevende omschrijving

Historie

De afscheiding in Zevenbergen vond plaats in 1838, kort daarna werd een gereformeerde kerk gebouwd, deze Noordhavenkerk werd in 1841 in gebruik genomen. In het begin van de jaren '80 van de 20ste eeuw is de kerk gerenoveerd en zijn er twee traveeen aangebouwd.

Locatie

Gelegen aan het einde van de Noordhaven.

Architectuur- en kunsthistorische kenmerken:

Exterieur

Eenvoudige, rechthoekige zaalkerk opgebouwd uit baksteen (1841). Onder schilddak met betonpannen. Lijstgevel met omlijste ingang, bovenlicht en twee halfronde ramen. Opstaande kroonlijst met classicistische invloeden. In voorgevel dubbele paneeldeur met bovenlicht en classicistische omlijsting (gestileerde pilasters met kroonlijst). In de zijgevel lisenen, zeer gestileerde steunberen, en rondboogramen met vernieuwde indeling. Voorplein met muurtje. Gevelsteen met jaartal. In 1982 met twee traveeën verlengd.

Algemeen belang

Het object is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als kerk. Het is centraal gelegen aan de historische dorps-as, de voormalige haven. Het heeft architectuurhistorische waarde als zaalkerk met classicistische invloeden.

Bescherming

De bescherming betreft het pand Noordhaven 2 te Zevenbergen. De hoofdaspecten van de monumentaal beschermingswaardige onderdelen die in relatie staan tot de monumentale waarden van het gehele object, zijn opgenomen in de redengevende omschrijving. Voor het pand Noordhaven 2 te Zevenbergen gaat het om relevante onderdelen van het exterieur en (delen van) aanzichten die vanuit openbare ruimten zichtbaar zijn, in dit geval van het hoofdgebouw het vooraanzicht (zuidoostzijde) en rechter zijaanzicht (noordoostzijde) en de genoemde elementen in de redengevende omschrijving.

Toekomstige veranderingen of aanpassingen zullen hieraan getoetst worden.

Waarderingscriteria

Waarderingscriteria Subcriteria Omschrijving parameters Score Weging Punten Toelichting
Silhoueteffect Silhouetwaarde Bijzondere, beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving, wijk, stad/dorp of streek 1 2.0 2.0 Beeldbepalend, echter silhouet beperkt zichtbaar.
Subtotaal 0-6 2.0  
Ligging Ensemblewaarde bijzondere betekenis van het object wegens de hoogwaardige kwaliteit van de bebouwing in relatie tot de historisch-ruimtelijke context 3 0.5 1.5 Gelegen aan de historische centrale as van Zevenbergen, de voormalige haven. 
betekenis van het object als essentieel (cultuurhistorisch, functioneel en/of architectuurhistorisch en visueel) onderdeel van een complex 0 0.5 0.0 Geen onderdeel van een complex. 
situationelewaarde Markante ligging 1 0.5 0.5 Naar achter gelegen op een hoek. 
bijzondere betekenis van het object wegens de wijze van verkaveling/inrichting/voorzieningen 3 0.5 1.5 Gelegen aan de historische centrale as van Zevenbergen, de voormalige haven en in lijn met de historische verkavelingsstructuur.
Subtotaal 0-6 3.5  
Vorm representativiteit bijzonder belang van het object voor de geschiedenis van de architectuur en/of bouwtechniek en/of het oeuvre van een bouwmeester, architect ingenieur of kunstenaar 2 1.0 2.0 Zaalkerk uit de eerste helft 19e eeuw met classicistische invloeden. 
esthetische waarde belang van het object wegens de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp 2 1.0 2.0 Een eenvoudige rechthoekige zaalkerk onder schilddak, met in de zijgevel rondboogramen met vernieuwde indeling en de voorgeven is een lijstgevel met omlijste ingang. 
materiaalgebruik en ornamentiek belang van het object wegens het bijzondere materiaalgebruik, de ornamentiek en/of monumentale kunst 3 1.0 3.0 Er zijn diverse sierelementen in het gebouw verwerkt, zoals lisenen, rondboogramen, een gevelsteen, lijstgevel en omlijste ingang met bovenlicht. 
gaafheid/herkenbaarheid belang van het object wegens de materiële, technische, constructieve en/of architectonische gaafheid en/of herkenbaarheid 2 1.0 2.0 De kerk is redelijk gaaf en herkenbaar en in goede staat. De kerk is in 1982 verlengd en gerenoveerd.
zeldzaamheid belang van het object/complex wegens absolute zeldzaamheid in architectuurhistorisch, bouwtechnisch, typologisch of functioneel opzicht 2 1.0 2.0 Lokaal redelijk zeldzaam als kerk uit de eerste helft van de 19e eeuw. 
Subtotaal 0-15 11.0  
Cultuurhistorie cultuurhistorische waarde belang van het object als bijzondere uitdrukking van (een) culturele, sociaaleconomische, bestuurlijke/beleidsmatige, geestelijke, geografische, landschappelijke, historisch-ruimtelijke, technische en/of typologische ontwikkeling(en) 3 2.0 6.0 Als bijzondere uitdrukking van geestelijke ontwikkelingen. 
innovativiteit belang van het object wegens innovatieve waarde of pionierskarakter 0 1.0 0.0 Geen innovatieve waarde.
herinneringswaarde belang van het object wegens bijzondere herinneringswaarde 1 2.0 2.0 Herinnering als kerk als functie. 
Subtotaal 0-15 8.0  
Functie authenticiteit belang van het object als nog goed herkenbare uitdrukking van de oorspronkelijke of een belangrijke historische functie 3 2.0 6.0 Nog in gebruik als kerk.
Subtotaal 0-6 6.0  
Totaal 0-48 30.5  

Foto's