Het Landbouwhuis

Kenmerken

Adres Schansweg 40
Postcode/plaats 4791 RC Klundert
Kadastraal bekend -
Huidige functie Woonhuis
Oorspronkelijke functie Landbouwhuis
Bouwjaar ca. 1930
MIP-code BK060-003015

Redengevende omschrijving

Historie

Het Landbouwhuis is gebouwd voor de “Vereeniging voor Ontwikkeling van de Landbouw in het Rentambt Niervaart”, opgericht in 1921 ter verbetering van de kennis van de boeren in het Rentambt Niervaart.

Locatie

Het pand ligt aan de doorgaande route Klundert-Noordschans en is vanaf deze route goed zichtbaar.

Architectuur- en kunsthistorische kenmerken:

Exterieur

Het Landbouwhuis (ca. 1930) heeft kenmerken van de Amsterdamse School en de zakelijke Art-decostijl, vooral in de toren. Het is een eenlaags gebouw bestaande uit twee met zadeldaken, met pannen, gedekte bouwdelen met in de hoek een slanke toren met ingang, opschrift en hijsbalk. De raamindeling is in ca. 1950 vernieuwd. Het geheel is zwart en wit geschilderd. Het pand is sterk verbouwd, maar bewaart nog de oude hoofdvorm en de expressieve bakstenen toren in zakelijke art-decostijl. De voormalige gepotdekselde schuur onder wolfsdak is in 1955 gesloopt.

Algemeen belang

Het object is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van de agrarische ontwikkeling. Het heeft architectuurhistorische waarde vanwege de stijlkenmerken van de Amsterdamse School en de zakelijke Art-deco stijl met een opvallende toren.

Bescherming

De bescherming betreft het pand Schansweg 40 te Klundert. De hoofdaspecten van de monumentaal beschermingswaardige onderdelen die in relatie staan tot de monumentale waarden van het gehele object, zijn opgenomen in de redengevende omschrijving. Voor het pand Schansweg 40 te Klundert gaat het om relevante onderdelen van het exterieur en (delen van) aanzichten die vanuit openbare ruimten zichtbaar zijn, in dit geval van beide bouwdelen samen het vooraanzicht (zuidzijde) en de beide zijaanzichten (oost- en westzijde) en de genoemde elementen in de redengevende omschrijving. Toekomstige veranderingen of aanpassingen zullen hieraan getoetst worden.

Waarderingscriteria

Waarderingscriteria Subcriteria Omschrijving parameters Score Weging Punten Toelichting
Silhoueteffect Silhouetwaarde Bijzondere, beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving, wijk, stad/dorp of streek 2 2.0 4.0 Beeldbepalend, echter silhouet beperkt zichtbaar. Bijzonder vanwege de toren. 
Subtotaal 0-6 4.0  
Ligging Ensemblewaarde bijzondere betekenis van het object wegens de hoogwaardige kwaliteit van de bebouwing in relatie tot de historisch-ruimtelijke context 1 0.5 0.5 Gelegen in de bocht van de historische Groeneweg en Schansweg.
betekenis van het object als essentieel (cultuurhistorisch, functioneel en/of architectuurhistorisch en visueel) onderdeel van een complex 0 0.5 0.0 Geen onderdeel van een complex.
situationelewaarde Markante ligging 2 0.5 1.0 Gelegen in een bocht van de route Klundert-Noordschans, vooral vanuit Klundert een markante ligging. 
bijzondere betekenis van het object wegens de wijze van verkaveling/inrichting/voorzieningen 3 0.5 1.5 Het landbouwhuis is gebouwd op een historische boerderijlocatie en ligt in lijn met de historische verkavelingsstructuur.
Subtotaal 0-6 3.0  
Vorm representativiteit bijzonder belang van het object voor de geschiedenis van de architectuur en/of bouwtechniek en/of het oeuvre van een bouwmeester, architect ingenieur of kunstenaar 3 1.0 3.0 Het landbouwhuis (ca. 1930) heeft kenmerken van de Amsterdamse School en zakelijke art-decostijl en is ontworpen door C. de Rooy.
esthetische waarde belang van het object wegens de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp 2 1.0 2.0 Het landhouwhuis heeft kenmerken van de Amsterdamse School en zakelijke art-decostijl. Het is een eenlaags gebouw bestaand uit twee met zadeldaken gedekte bouwdelen met in de hoek een slanke toren met ingang. Het geheel is in baksteen opgetrokken en zwart/wit geschilderd.
materiaalgebruik en ornamentiek belang van het object wegens het bijzondere materiaalgebruik, de ornamentiek en/of monumentale kunst 1 1.0 1.0 Het opvallendste element is de slanke toren met opschrift. 
gaafheid/herkenbaarheid belang van het object wegens de materiële, technische, constructieve en/of architectonische gaafheid en/of herkenbaarheid 1 1.0 1.0 Het landbouwhuis is niet zo gaaf doch redelijk herkenbaar en in redelijke staat. Het pand is sterk verbouwd, maar bewaart nog de oude hoofdvorm en de expressieve bakstenen toren in zakelijke art-decostijl. Rond 1950 is de raamindeling vernieuwd en in 1955 is de bijbehorende schuur afgebroken. 
zeldzaamheid belang van het object/complex wegens absolute zeldzaamheid in architectuurhistorisch, bouwtechnisch, typologisch of functioneel opzicht 2 1.0 2.0 De art-deco toren is een uniek element. 
Subtotaal 0-15 9.0  
Cultuurhistorie cultuurhistorische waarde belang van het object als bijzondere uitdrukking van (een) culturele, sociaaleconomische, bestuurlijke/beleidsmatige, geestelijke, geografische, landschappelijke, historisch-ruimtelijke, technische en/of typologische ontwikkeling(en) 3 2.0 6.0 Als bijzondere uitdrukking van de agrarische ontwikkeling. 
innovativiteit belang van het object wegens innovatieve waarde of pionierskarakter 0 1.0 0.0 Geen innovatieve waarde.
herinneringswaarde belang van het object wegens bijzondere herinneringswaarde 0 2.0 0.0 Geen bijzondere herinneringswaarde. 
Subtotaal 0-15 6.0  
Functie authenticiteit belang van het object als nog goed herkenbare uitdrukking van de oorspronkelijke of een belangrijke historische functie 2 2.0 4.0 Door de naam op het gebouw redelijk goed herkenbaar als voormalig landbouwhuis.
Subtotaal 0-6 4.0  
Totaal 0-48 26.0  

Foto's