Voormalig zusterklooster Langeweg

Kenmerken

Adres De Langeweg 48
Postcode/plaats 4771 RC Langeweg
Kadastraal bekend -
Huidige functie Woning
Oorspronkelijke functie Zusterklooster
Bouwjaar 1913
MIP-code BK130-000955

Redengevende omschrijving

Historie

Het voormalig zusterhuis van de orde Franciscanes van Veghel en de naastgelegen Mariaschool te Langeweg werden gebouwd in 1913. De meisjesschool fuseerde in 1970 met de voormalige jongensschool, de St. Jozefschool. De school vond onderdak in de voormalige Mariaschool aan De Langeweg en het voormalig zusterhuis werd in gebruik genomen als onderwijzerswoning. In 1978 betrok de gemengde Mariaschool het schoolgebouw aan de Kloosterlaan.

Locatie

Langs doorgaande route richting Zevenbergen, aan een historische polderweg.

Architectuur- en kunsthistorische kenmerken:

Exterieur

Het zusterhuis is, net als de naast gelegen Mariaschool, gebouwd in 1913 naar ontwerp van Johannes van Dongen uit Breda. Het zusterhuis (later onderwijzerswoning) is opgetrokken in baksteen en heeft een afgeplat schilddak met tuile du Nord dakbedekking, diverse dakkapellen, twee schoorstenen aan weerszijden en een tandlijst kroonlijst. Het dak bevat verder aan de voorzijde drie dakkapellen, waarvan een voorzien is van een rondboog. De voorgevel bevat een negental symmetrische raampartijen (nieuwe ramen met vernieuwde rolluiken), met in het midden een enkele (nieuwe) paneeldeur met daarboven een halfrond venster. Het deurkozijn bestaat uit drie lagen en wordt bekroond door een sluitsteen met daarboven een nis met een Mariabeeld, de patrones van het klooster.

Algemeen belang

Het object is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als uitdrukking van een geestelijke ontwikkeling. Het heeft complexwaarde in combinatie met de naastgelegen Mariaschool. Kenmerkend is de nis met Mariabeeld.

Bescherming

De bescherming betreft het pand De Langeweg 48 te Langeweg. De hoofdaspecten van de monumentaal beschermingswaardige onderdelen die in relatie staan tot de monumentale waarden van het gehele object, zijn opgenomen in de redengevende omschrijving. Voor het pand De Langeweg 48 te Langeweg gaat het om relevante onderdelen van het exterieur en (delen van) aanzichten die vanuit openbare ruimten zichtbaar zijn, in dit geval van het hoofdbouwdeel het vooraanzicht (zuidwestzijde), het linker zijaanzicht (noordwestzijde) en het zichtbare deel van het achteraanzicht (noordoostzijde) en de genoemde elementen in de redengevende omschrijving.

Toekomstige veranderingen of aanpassingen zullen hieraan getoetst worden.

Waarderingscriteria

Waarderingscriteria Subcriteria Omschrijving parameters Score Weging Punten Toelichting
Silhoueteffect Silhouetwaarde Bijzondere, beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving, wijk, stad/dorp of streek 1 2.0 2.0 Beeldbepalend, echter silhouet beperkt zichtbaar. 
Subtotaal 0-6 2.0  
Ligging Ensemblewaarde bijzondere betekenis van het object wegens de hoogwaardige kwaliteit van de bebouwing in relatie tot de historisch-ruimtelijke context 1 0.5 0.5 Gelegen aan een voormalige turfvaart.
betekenis van het object als essentieel (cultuurhistorisch, functioneel en/of architectuurhistorisch en visueel) onderdeel van een complex 3 0.5 1.5 Klooster vormt samen met naastgelegen Mariaschool een complex. 
situationelewaarde Markante ligging 2 0.5 1.0 Markante ligging langs de doorgaande route richting Zevenbergen aan de kruising met de Kloosterlaan. 
bijzondere betekenis van het object wegens de wijze van verkaveling/inrichting/voorzieningen 1 0.5 0.5 Wijkt af van de historische verkavelingsstructuur. 
Subtotaal 0-6 3.5  
Vorm representativiteit bijzonder belang van het object voor de geschiedenis van de architectuur en/of bouwtechniek en/of het oeuvre van een bouwmeester, architect ingenieur of kunstenaar 2 1.0 2.0 Zusterhuis uit het begin van de 20ste eeuw ontworpen door J. van Dongen.
esthetische waarde belang van het object wegens de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp 2 1.0 2.0 Zusterhuis is opgetrokken in baksteen en voorzien van een schilddak en gedekt met tuile du Nord. De voorgevel is voorzien van negen symmetrische raampartijen.
materiaalgebruik en ornamentiek belang van het object wegens het bijzondere materiaalgebruik, de ornamentiek en/of monumentale kunst 2 1.0 2.0 Er zijn diverse sierelementen in het gebouw verwerkt, zoals de nis met het Mariabeeld en de tandlijsten.
gaafheid/herkenbaarheid belang van het object wegens de materiële, technische, constructieve en/of architectonische gaafheid en/of herkenbaarheid 2 1.0 2.0 Het gebouw is niet geheel gaaf, maar wel herkenbaar en in goede staat.
zeldzaamheid belang van het object/complex wegens absolute zeldzaamheid in architectuurhistorisch, bouwtechnisch, typologisch of functioneel opzicht 2 1.0 2.0 Redelijk zeldzaam als combinatie zusterhuis en school in Moerdijk.
Subtotaal 0-15 10.0  
Cultuurhistorie cultuurhistorische waarde belang van het object als bijzondere uitdrukking van (een) culturele, sociaaleconomische, bestuurlijke/beleidsmatige, geestelijke, geografische, landschappelijke, historisch-ruimtelijke, technische en/of typologische ontwikkeling(en) 3 2.0 6.0 Als bijzondere uitdrukking van een geestelijke ontwikkeling. 
innovativiteit belang van het object wegens innovatieve waarde of pionierskarakter 0 1.0 0.0 Geen innovatieve waarde.
herinneringswaarde belang van het object wegens bijzondere herinneringswaarde 1 2.0 2.0 Herinnering aan de zusters Fransiscanessen. 
Subtotaal 0-15 8.0  
Functie authenticiteit belang van het object als nog goed herkenbare uitdrukking van de oorspronkelijke of een belangrijke historische functie 2 2.0 4.0 Redelijk goed herkenbaar als voormalige zusterhuis.
Subtotaal 0-6 4.0  
Totaal 0-48 27.5  

Foto's