Voormalige Pastorie Moerdijk

Kenmerken

Adres Steenweg 50
Postcode/plaats 4781 AR Moerdijk
Kadastraal bekend -
Huidige functie Particuliere woning
Oorspronkelijke functie Pastorie
Bouwjaar 1929/1930
MIP-code ZB057-002904

Redengevende omschrijving

Historie

Het dorp Moerdijk kent een rijke kerkelijke historie zeker nadat in 1886 de room-katholieke congregatie ‘De Zusters van het Heilige Hart van Jezus’ werd gesticht. Vanwege de sterke groei van het aantal parochianen werd in 1929/1930 aan de Steenweg een rooms-katholieke kerk gebouwd met aan de linkerzijde een pastoraat en rechts een pastorie. Het geheel is ontworpen door architect J.H.H. (Hubert) van Groenendael (1868-1942), een leerling van Pierre Cuypers (bekend van oa. het Rijksmuseum). In WOII hebben de kerk en het pastoraat dusdanige schade opgelopen dat deze bebouwing, in ieder geval bovengronds, is gesloopt. Hierdoor is het oorspronkelijke, unieke ensemble verloren gegaan. In 1982 is de pastorie door het bisdom verkocht als particuliere woning.

Locatie

Gelegen aan de, van oorsprong doorgaande, weg naar Breda.

Architectuur- en kunsthistorische kenmerken:

Exterieur

De pastorie is gebouwd in traditionalistische stijl. Deze stijl is veelvuldig in Nederland toegepast tussen 1925-1965, maar uniek binnen de gemeente Moerdijk. De gevel is 5 traveeën breed met in het middenrisaliet de entree in een centrale rondboog. Het middenrisaliet wordt bovenaan beëindigt in een topgeveltje. Het dak is een doorlopend schilddak dat is gedekt met donkere leien. Tegen de linker zijgevel staat een eenlaagse aanbouw dat zorgde voor de oorspronkelijke verbinding van de pastorie met de kerk.

Algemeen belang

Het object is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde omdat het onderdeel is van de rijke rooms-katholieke geschiedenis (eind XVIII – XXc) van Moerdijk. Het gebouw heeft architectuurhistorische waarde als gebouw met gevels gebouwd in traditionalistische stijl.

Staat van onderhoud

De algemene staat van onderhoud de pastorie is goed.

Bescherming

De bescherming betreft het pand aan de Steenweg 50 in Moerdijk. De hoofdaspecten van de monumentaal beschermingswaardige onderdelen die in relatie staan tot de monumentale waarden van het gehele object, zijn opgenomen in de redengevende omschrijving. Voor het pand Steenweg 50 in Moerdijk gaat het om relevante onderdelen van het exterieur en (delen van) aanzichten die vanuit openbare ruimten zichtbaar zijn, in dit geval het vooraanzichten van het hoofdgebouw (de pastorie) en de vooraanzicht van de aanbouw aan de linkerzijde van de pastorie en de genoemde elementen in de redengevende omschrijving.

Toekomstige veranderingen of aanpassingen zullen hieraan getoetst worden.

Waarderingscriteria

Waarderingscriteria Subcriteria Omschrijving parameters Score Weging Punten Toelichting
Silhoueteffect Silhouetwaarde Bijzondere, beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving, wijk, stad/dorp of streek 1 2.0 2.0 Beeldbepalend, redelijk goed silhouet zichtbaar.
Subtotaal 0-6 2.0  
Ligging Ensemblewaarde bijzondere betekenis van het object wegens de hoogwaardige kwaliteit van de bebouwing in relatie tot de historisch-ruimtelijke context 1 0.5 0.5 Gelegen aan de voormalige doorgaande weg naar Breda.
betekenis van het object als essentieel (cultuurhistorisch, functioneel en/of architectuurhistorisch en visueel) onderdeel van een complex 3 0.5 1.5 Oorspronkelijk als onderdeel van een complex (patronaatgebouw, kerk en pastorie), gebouwd in 1920/1930.
situationelewaarde Markante ligging 1 0.5 0.5 In het centrum van het dorp tegenover de na-oorlogse kerk.
bijzondere betekenis van het object wegens de wijze van verkaveling/inrichting/voorzieningen 1 0.5 0.5 Gelegen aan de voormalige doorgaande weg naar Breda. Oorspronkelijk als onderdeel van een complex
(patronaatgebouw, kerk en pastorie), gebouwd in 1920/1930.
Subtotaal 0-6 3.0  
Vorm representativiteit bijzonder belang van het object voor de geschiedenis van de architectuur en/of bouwtechniek en/of het oeuvre van een bouwmeester, architect ingenieur of kunstenaar 3 1.0 3.0 Ontworpen door architect J.H.H. (Hubert) van Groenendael (1868-1942 en leerling van Pierre Cuypers (architect van oa
Rijksmuseum)). Van oorsprong pastorie is gebouwd in 1929 samen met een naastgelegen kerk en patronaatgebouw (beide
vernietigd door oorlogsgeweld in WOII).
esthetische waarde belang van het object wegens de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp 1 1.0 1.0 Pastorie, kerk, patronaatgebouw zijn in traditionalistische stijl gebouwd.
materiaalgebruik en ornamentiek belang van het object wegens het bijzondere materiaalgebruik, de ornamentiek en/of monumentale kunst 1 1.0 1.0 Een opvallend element in de voorgevel is het middenrisaliet waarin de entree is gesitueerd.
gaafheid/herkenbaarheid belang van het object wegens de materiële, technische, constructieve en/of architectonische gaafheid en/of herkenbaarheid 2 1.0 2.0 De pastorie is inmiddels het enige overblijfsel van het
oorspronkelijke complex en herinnering aan de rijke katholieke geschiedenis van Moerdijk.
zeldzaamheid belang van het object/complex wegens absolute zeldzaamheid in architectuurhistorisch, bouwtechnisch, typologisch of functioneel opzicht 1 1.0 1.0 Redelijk zeldzaam als pastorie in Moerdijk.
Subtotaal 0-15 8.0  
Cultuurhistorie cultuurhistorische waarde belang van het object als bijzondere uitdrukking van (een) culturele, sociaaleconomische, bestuurlijke/beleidsmatige, geestelijke, geografische, landschappelijke, historisch-ruimtelijke, technische en/of typologische ontwikkeling(en) 3 2.0 6.0 Pastorie is een verwijzing naar de rijke katholieke geschiedenis van het dorp Moerdijk.
innovativiteit belang van het object wegens innovatieve waarde of pionierskarakter 0 1.0 0.0 Geen innovatieve waarde.
herinneringswaarde belang van het object wegens bijzondere herinneringswaarde 2 2.0 4.0 De pastorie is een herinnering aan de rijke katholieke geschiedenis en aan WOII.
Subtotaal 0-15 10.0  
Functie authenticiteit belang van het object als nog goed herkenbare uitdrukking van de oorspronkelijke of een belangrijke historische functie 1 2.0 2.0 Redelijk herkenbaar.
Subtotaal 0-6 2.0  
Totaal 0-48 25.0  

Foto's