Voormalig burgemeesterswoning Fijnaart

Kenmerken

Adres Voorstraat 16
Postcode/plaats 4793 EV Fijnaart
Kadastraal bekend -
Huidige functie Notariswoning
Oorspronkelijke functie Burgemeesterswoning
Bouwjaar 1902
MIP-code BK035-002602

Redengevende omschrijving

Historie

De voormalig burgemeesterswoning aan de Voorstraat 16 is een van de weinige villa's in Fijnaart uit de periode 1850-1940. Het is gebouwd in 1902 door architect Ant. N. Bouvy (Amsterdam).

Locatie

Meest opvallende/beeldbepalende object aan de hoofdstraat van Fijnaart.

Architectuur- en kunsthistorische kenmerken:

Exterieur

Deze tweelaags burgemeesterswoning (1902) gebouwd door architect Ant. N. Bouvy (Amsterdam), is een voorbeeld van de sobere neo-renaissance die in de periode 1895-1915 in trek was. Hierbij werd gebruik gemaakt van een vlakkere en minder uitbundige decoratie en natuursteen (in tegenstelling tot cementsteen of terracotta). De typische neo-renaissance stijlkenmerken zoals speklagen en aanzet- en sluitstenen boven ramen en deuren blijven echter aanwezig. De villa is voorzien van een samengestelde dakvorm die wordt bekroond door een achtkantig torentje met torendak. Het dak is bedekt met natuursteen leien en bevat aan de linkerzijde (ter hoogte van het schilddak) een dakkapelletje in chaletstijl. De voorgevel is opgebouwd uit baksteen en is vier traveeën breed met een terugliggende middenpartij, waarin het portiek en erboven liggend balkon zijn opgenomen. De voorgevel is voorzien van vier horizontale speklagen die gelijk lopen aan de onder- en bovenkant van de vensters. De villa heeft een attiekvormige muurbeëindiging en een kroonlijst met sima.

De onderzijde van de gevel is voorzien van een basement. De muuropeningen zijn voorzien van een rond- of segmentboog met daarboven de karakteristieke aanzet- en sluitstenen uitgewerkt in baksteen. De gevel bevat verder een gevelsteen met de tekst: “De eerste steen gelegd door Leendert Jan Versluijs op 12 juni 1902”. Het gebouw heeft een gave maar sobere detaillering, zie bijvoorbeeld de dierenkopjes langs de afwatering.

Algemeen belang

Het object is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als burgemeesterswoning van de voormalige gemeente Fijnaart en Heijningen. Het heeft architectuurhistorische waarde als villa in neo-renaissance stijl met diverse stijlkenmerken uit de periode 1850-1940. Het pand is beeldbepalend en is centraal gelegen aan de Voorstraat als onderdeel van de historische dorpsstructuur.

Bescherming

De bescherming betreft het pand Voorstraat 16 te Fijnaart. De hoofdaspecten van de monumentaal beschermingswaardige onderdelen die in relatie staan tot de monumentale waarden van het gehele object, zijn opgenomen in de redengevende omschrijving. Voor het pand Voorstraat 16 te Fijnaart gaat het om relevante onderdelen van het exterieur en (delen van) aanzichten die vanuit openbare ruimten zichtbaar zijn, in dit geval het vooraanzicht (noordwestzijde) en de zichtbare delen van beide zijaanzichten (noordoost- en zuidwestzijde) en de genoemde elementen in de redengevende omschrijving.

Toekomstige veranderingen of aanpassingen zullen hieraan getoetst worden

Waarderingscriteria

Waarderingscriteria Subcriteria Omschrijving parameters Score Weging Punten Toelichting
Silhoueteffect Silhouetwaarde Bijzondere, beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving, wijk, stad/dorp of streek 2 2.0 4.0 Beeldbepalend, torentje en dakvorm geven karakteristiek silhouet.
Subtotaal 0-6 4.0  
Ligging Ensemblewaarde bijzondere betekenis van het object wegens de hoogwaardige kwaliteit van de bebouwing in relatie tot de historisch-ruimtelijke context 3 0.5 1.5 Het gebouw ligt aande Voorstraat, deze is onderdeel van de historische structuur van het voorstraatdorp.
betekenis van het object als essentieel (cultuurhistorisch, functioneel en/of architectuurhistorisch en visueel) onderdeel van een complex 0 0.5 0.0 Geen onderdeel van een complex.
situationelewaarde Markante ligging 1 0.5 0.5 Centraal gelegen aan de brede hoofstraat, de Voorstraat, het ligt echter wel in rij, in de rooilijn.
bijzondere betekenis van het object wegens de wijze van verkaveling/inrichting/voorzieningen 3 0.5 1.5 Het gebouw ligt aan de Voorstraat, deze maakt onderdeel uit van de oorspronkelijke structuur van het voorstraatdorp en ligt in lijn met de historische verkavelingsstructuur. 
Subtotaal 0-6 3.5  
Vorm representativiteit bijzonder belang van het object voor de geschiedenis van de architectuur en/of bouwtechniek en/of het oeuvre van een bouwmeester, architect ingenieur of kunstenaar 3 1.0 3.0 Villa, ontworpen door Ant. N. Bouvy (Amsterdam), gebouwd begin 20ste eeuw in neo-renaissance stijl.
esthetische waarde belang van het object wegens de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp 2 1.0 2.0 Het tweelaags burgemeestershuis heeft een samengestelde dakvorm met bekroning van een achtkantig torendak, voorzien van natuursteen leien. De voorgevel is vier traveeën breed met terug liggende middenpartij waarin het portiek en erboven liggend balkon zijn opgenomen. 
materiaalgebruik en ornamentiek belang van het object wegens het bijzondere materiaalgebruik, de ornamentiek en/of monumentale kunst 3.0 1.0 3.0 Er zijn diverse sieronderdelen in het gebouw verwerkt, zoals een achtkantig torendak, attiekvormige muurbeëindiging en kroonlijst met sima, horizontale speklagen, basement, muuropeningen voorzien van rond- of segmentbogen, dierenkopjes langs afwatering en gevelsteen.
gaafheid/herkenbaarheid belang van het object wegens de materiële, technische, constructieve en/of architectonische gaafheid en/of herkenbaarheid 2 1.0 2.0 Het gebouw is redelijk gaaf en herkenbaar en in goede staat. 
zeldzaamheid belang van het object/complex wegens absolute zeldzaamheid in architectuurhistorisch, bouwtechnisch, typologisch of functioneel opzicht 2 1.0 2.0 Typologisch zeldzaam als een van de weinige villa's in Fijnaart uit de periode 1850-1940.
Subtotaal 0-15 12.0  
Cultuurhistorie cultuurhistorische waarde belang van het object als bijzondere uitdrukking van (een) culturele, sociaaleconomische, bestuurlijke/beleidsmatige, geestelijke, geografische, landschappelijke, historisch-ruimtelijke, technische en/of typologische ontwikkeling(en) 3 2.0 6.0 Als bijzondere uitdrukking van een bestuurlijke en sociaal-economische ontwikkeling, centrale functie. 
innovativiteit belang van het object wegens innovatieve waarde of pionierskarakter 0 1.0 0.0 Geen innovatieve waarde.
herinneringswaarde belang van het object wegens bijzondere herinneringswaarde 0 2.0 2.0 Herinnering aan voormalige gemeente Fijnaart en Heijningen. 
Subtotaal 0-15 8.0  
Functie authenticiteit belang van het object als nog goed herkenbare uitdrukking van de oorspronkelijke of een belangrijke historische functie 0 2.0 0.0 Niet direct herkenbaar als voormalige burgemeesterswoning.
Subtotaal 0-6 0.0  
Totaal 0-48 27.5  

Foto's