Ruime voldoende voor Wmo-dienstverlening

Geplaatst: 12-6-2024

Om te weten hoe cliënten de maatschappelijke ondersteuning ervaren hebben we hier over 2023 weer een onafhankelijk onderzoek naar laten uitvoeren door I&O Research.

In totaal ontvingen 825 cliënten met een Wmo voorziening een uitnodigingsbrief met het verzoek om deel te nemen, waarvan 450 cliënten de vragenlijst volledig hebben ingevuld. Een respons van 55%. De uitkomsten van het onderzoek zijn over het geheel genomen positief. Onze dienstverlening scoort op alle onderdelen een ruime voldoende.

“Dit jaarlijkse onderzoek is vooral bedoeld om steeds weer te bekijken wat we kunnen doen om één en ander verder te verbeteren”, licht wethouder Pauline Joosten toe. Het rapportcijfer voor het keukentafelgesprek is een 7,6. Cliënten weten waar ze met hun hulpvraag terecht kunnen en de overgrote meerderheid vindt het melden van de hulpvraag bij de gemeente gemakkelijk.  

80% van de respondenten vindt dat er in het keukentafelgesprek samen naar een oplossing gezocht wordt voor problemen die zij ondervinden. 75% van alle Wmo cliënten in gemeente Moerdijk voelt zich snel geholpen. Dit getal is gelijk gebleven met het jaar daarvoor. Verder voelen steeds minder mensen zich helemaal niet snel geholpen. Er is een stijging van 81% naar 86% in het aantal cliënten dat zich serieus genomen voelt.   

Kwaliteit ondersteuning   

82% van de respondenten vindt de kwaliteit van de ondersteuning goed en passend bij de   

hulpvraag, waar dit vorig jaar nog op 77% bleef hangen. Wat opvalt is dat er bij dit onderdeel over de hele linie minder neutrale antwoorden zijn gegeven dan vorig jaar. Dat percentage is van 15% naar 12% gedaald, en de ontevredenheid daalde van 8% naar 6%. Deze 5% in verschillen hebben zich samengevoegd in de hogere tevredenheid van 82%.  

Effecten van de ondersteuning  

Cliënten hebben aangegeven positieve effecten te ondervinden van de ondersteuning. 86% van de cliënten kan zich door de ondersteuning beter redden. Waar vorig jaar nog 71% aangaf beter dingen te kunnen doen die hij/zij wil, is dat dit jaar gestegen naar 80%. Ook is er een 6% stijging, ten opzichte van 2022, in de betere kwaliteit van leven die respondenten ervaren door de ondersteuning.   


Huishoudelijke ondersteuning  

Naast een algemeen beeld is in 2023 specifiek ingezoomd op de cliënttevredenheid over de huishoudelijke ondersteuning. Negen op de tien respondenten zijn over het algemeen tevreden over de huishoudelijke ondersteuning. Niet alle onderdelen scoren even goed als het gaat over de tevredenheid over de ontvangen huishoudelijke ondersteuning. Bij het onderdeel ‘vervangen bij vakantie of ziekte van een huishoudelijke medewerker’ geeft 36% van de respondenten aan zij onvoldoende ondersteuning ontvangen in deze periode. Daarnaast geven 46% van de cliënten aan dat zij een vast aanspreekpunt hebben bij de zorgaanbieder. Beide onderdelen zijn wel een lichte verbetering ten opzichte van 2022. De uitkomsten op het onderdeel huishoudelijke ondersteuning gaan we vergelijken met de samenwerkende gemeenten en verbeterpunten worden regionaal in het contractmanagement huishoudelijke ondersteuning opgepakt. Met de aanbieders huishoudelijke ondersteuning blijven we in gesprek over de cijfers en hoe we deze verder kunnen verbeteren.