26 juni 2024 - Verslag Dorpstafel Noordhoek

Details van de vergadering
Bevat 26 juni 2024 - Verslag Dorpstafel Noordhoek
Datum: 26 juni 2024 van 19:00 tot 22:00
Locatiedetails:

Cafe de Kroon Noordhoek

Aanwezig:
Aanwezigen
Naam Functie
Hellen Burgers Voorzitter
Leden van de Dorpstafel Noordhoek  

Agendapunten

1. Welkom en opening

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Zij vertelt dat zij éénmalig zal voorzitten. De reden hiervan is dat er geen bestuursleden op dit moment zijn die deze taak op zich kunnen/willen nemen.

2. Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Notulen vorige keer

Van het overleg op 29 november 2023 is geen notulen gemaakt wegens bestuurlijke onderbezetting.

4. Mededelingen

Voortgang renovatie speeltuin Vlasaard

Jochem Nagtzaam licht de laatste stand van zaken toe. De prikkelbossages worden op korte termijn verwijderd. De speeltuin wordt geëgaliseerd en er wordt nieuwe beplanting aangelegd. De speeltoestellen worden in juli/augustus naar verwachting geplaatst. De aanwezigen hopen dat de kinderen voor de zomervakantie de nieuwe speeltuin in gebruik kunnen nemen.

Voortgang renovatie dorpshuis

Het dorpshuis staat aan de vooravond voor de start van de renovatiewerkzaamheden. Het is de bedoeling dat alle inwoners van Noordhoek, jong en oud binnenkort weer terecht kunnen in een eigentijds, toegankelijk en duurzaam gebouw. Woonkwartier is opdrachtgever. De aannemer, firma BM van Houwelingen, zal volgens verwachting na de zomervakantie starten met het uitvoeren van werkzaamheden.
Op 3 juli wordt er een informatieavond georganiseerd in het dorpshuis. Onder andere zal daar informatie te krijgen zijn over de tijdelijke situatie en planning.

Aanmelden kan via mfanoordhoek@woonkwartier.nl of a.schep@woonkwartier.nl.

Voorstellen Esther Vlasblom

Esther stelt zichzelf voor en vertelt waar zij tot het einde van het jaar mee aan de slag gaat.

5. Vergroeningsplannen

Er wordt een presentatie gegeven over de vergroeningsplannen. De presentatie is als bijlage bij dit verslag gevoegd. Ook wordt via tekening gekeken waar vergroening in het dorp mogelijk is. De gemeente gaat samen met architectenbureau Bol de opbrengst verder uitwerken. Zij doen dat voor de volgende stappen graag samen met een werkgroep. Enkele mensen hebben zich aangemeld. Als er nog meer inwoners zijn die mee willen denken dan kunnen zij zich melden bij frederique.jansen@moerdijk.nl

6. Onderhoud wegen

Door een medewerker van de gemeente wordt het proces rondom de onderhoudswerkzaamheden Noordhoek, St Jozefstraat, Noordhoeksedijk en Weeldijk toegelicht.
In september 2024 wordt de 1e informatieavond georganiseerd. Het doel is van deze avond is vooral informeren en ophalen van knelpunten. Via diverse communicatiemogelijkheden worden inwoners uitgenodigd voor deze bijeenkomst. De direct aanwonenden ontvangen de uitnodiging per brief.
Voor de te ontwerpen verkeersremmende maatregelen wordt een adviesbureau ingeschakeld. Het is mogelijk dat de werkzaamheden aan de Oudendijk, Kreekdijk, Weeldijk gelijktijdig in uitvoering gaan met de geplande werkzaamheden in Noordhoek. Er ontstaat dan een knelpunt in de bereikbaarheid gedurende de werkzaamheden. De werkzaamheden aan de Kreekdijk –Weeldijk krijgen in dat geval voorrang op de werkzaamheden in Noordhoek. Dit omdat het wegdek hier in veel slechtere staat is.
Aan de Oudendijk-Kreekdijk-Weeldijk worden alle 182 essen gekapt vanwege essentakziekte. Het heeft enkele jaren geduurd voor er voldoende onderzoek was in verband met de aanwezige vliegroute van vleermuizen. Het lijkt erop dat we rond de winter voldoende maatregelen kunnen nemen om dit werk in uitvoering te laten gaan.

7. Pauze

Informeel samenzijn

8. Toekomst dorpstafel Noordhoek

Er vindt een open gesprek plaats over het voortbestaan van de dorpstafel. Rode draad uit het gesprek is:

  • Dat het positieve bijeenkomsten moeten zijn;
  • Dat er vraag is naar de tafelbijeenkomsten. Inwoners hebben elkaar nodig, samen zijn zij het dorp;
  • Rol van de gemeente, draagt niet bij aan het vertrouwen. Zorg voor betere verwachtingen.
    Afgesproken wordt dat in beeld gebracht wordt wat er de afgelopen 5 jaar is gerealiseerd. In januari willen tafelaars weer bijeenkomen. Tijdens een bijeenkomst moet verder nagedacht worden over het voortbestaan van de tafel.

9. Wat verder ter tafel komt

Er wordt gevraagd wat het huurbeleid door Woonkwartier in houdt. Inwoners uit bijvoorbeeld Halderberge hebben voorrang bij de toewijzing van huurwoningen. Wat is er mogelijk in Noordhoek. De gebiedscoördinator zal deze vraag voor beantwoording voorleggen bij Woonkwartier.

10. Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. De voorzitter dankt eenieder voor zijn/haar inbreng. Het volgende overleg moet nog worden gepland. Dit zal plaatsvinden in januari 2024.

Zij sluit het overleg.