10 oktober 2023 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering

Details van de vergadering
Bevat 10 oktober 2023 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum: 10 oktober 2023
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
Aanwezigen
Naam Functie
P.M. Joosten - Wesselius wethouder
G.J.M. Blom wethouder
A.M.J. Dingemans wethouder
C. Polak communicatieadviseur
A.J. Moerkerke burgemeester
J.C. Slagboom gemeentesecretaris
C.J.A. van Dorst wethouder
Afwezig:
Afwezigen
Naam Functie
   

Agendapunten

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 3 oktober 2023

Het college besluit:

De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Ontwerp-Programma Energie Hoofdstructuur (PEH)

Het college besluit:

  1. Een zienswijze op het ontwerp-Programma Energie Hoofdstructuur in te dienen.
  2. De aangescherpte positiebepaling van 13 september 2023 te bekrachtigen.

Het Rijk bereidt het Programma Energie Hoofdstructuur (PEH) voor, als onderdeel van de nationale beleidscyclus onder de Omgevingswet. Dit PEH laat zien welke nieuwe nationale energie-infrastructuur nodig is richting 2050 en waar deze geplaatst kunnen worden. Het ontwerp-PEH ligt ter inzage van 1 september tot en met 12 oktober 2023. Gedurende deze periode kan eenieder een zienswijze indienen.
In het ontwerp-PEH wordt de ontwikkeling van het toekomstige nationale klimaatneutrale energiesysteem geschetst. Gemeente Moerdijk heeft daarin een bijzondere positie. In het PEH en haar bijlagen wordt een toekomstperspectief geschetst, waarin binnen gemeente Moerdijk, en meer bijzonder rondom het Havenen industrieterrein Moerdijk, in de periode tot 2050 veel ruimte benodigd is voor energie-infrastructuur van nationaal belang. Volgens het ontwerp-PEH zal daarbij sprake zijn van een bandbreedte van 0 tot 170 hectare benodigd oppervlak voor diverse onderdelen van het toekomstige energiesysteem. Dit betreft met name ruimte voor hoogspanningsstations, aanlanding(en) van wind op zee, grootschalige elektrolyse (productie van waterstof) en grootschalige batterijsystemen. Dit is nog exclusief benodigde ruimte voor boven- en ondergrondse verbindingen in hoogspanningsnet en buisleidingen. Bovendien gaat het ontwerp-PEH er vanuit dat het gehele industrieterrein nu reeds beschikbaar is voor opwek van elektriciteit in elektriciteitscentrales, en voorziet men dat een deel van die ruimte in de toekomst gebruikt zal worden voor waterstof-elektriciteitscentrales.

Het klimaatneutrale nationale energiesysteem is echter niet de enige (rijks)opgave die een beslag legt op de beschikbare ruimte in onze gemeente. Wij zien daardoor de ruimte- en milieudruk oplopen op met name het oostelijk deel van de gemeente. Dat vraagt om een brede integrale benadering van al deze ontwikkelingen. Het ontwerpPEH geeft nog onvoldoende blijk van een dergelijke integrale aanpak.
In onze zienswijze vragen we nadrukkelijk om een meer integrale benadering en een confrontatie van het ontwerp-PEH met de ruimtevragen die er vanuit andere (rijks)opgaven liggen. Daarbij stellen we het belang van lokale leefbaarheid en toekomstperspectief voor bewoners en bedrijven nadrukkelijk aan de orde. . Deze zienswijze is in lijn met de op 13 september 2023 aangescherpte positiebepaling, welke in dit besluit tevens formeel wordt vastgesteld.

Mandatering bevoegdheden in het kader van de Jeugdwet

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het mandateren van de bevoegdheden op grond van de Jeugdwet zoals opgenomen in bijgevoegd besluit. Dit besluit treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking in het digitale Gemeenteblad en werkt terug tot en met 1 januari 2023

  2. Hierop de algemene bepalingen van de mandatenlijst, vastgesteld door het college en de burgemeester d.d. 7 februari 2023, van toepassing te laten zijn.

In de Jeugdwet is bepaald dat het college van burgemeester en wethouders een groot aantal bevoegdheden heeft gekregen voor de uitvoering van de zorg voor de jeugd. Het college heeft taken en bevoegdheden echter deels gemandateerd. Door een volledige mandatering van deze bevoegdheden werkt onder andere het toekennen, afwijzen of intrekken van een jeugdwetvoorziening in de praktijk efficiënter