11 april 2023 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering

Details van de vergadering
Bevat 11 april 2023 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum: 11 april 2023
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
C.J.A. van Dorst wethouder
P.M. Joosten - Wesselius  wethouder
G.J.M. Blom wethouder
A.M.J. Dingemans wethouder
C. Polak communicatieadviseur
J.C. Slagboom gemeentesecretaris
Afwezig:
A.J. Moerkerke burgemeester

Agendapunten

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 4 april 2023

Het college besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 4 april 2023

Het college besluit:
De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Medewerking verlenen aan de inrichting Huizersdijk 18 Zevenbergen ten behoeve van bedrijfsmatig gebruik

Het college besluit:

In te stemmen met het verlenen van medewerking aan het opheffen van het huidige strijdig gebruik en medewerking te verlenen aan de gewenste inrichting van het terrein van het bedrijfspand aan de Huizersdijk 18 te Zevenbergen door:

 1. In te stemmen met het continueren van de verhuur van een strook ‘snippergroen’ nu reeds functioneel deel uitmakend van het bedrijfsterrein met een prijsstelling conform het geldende beleid Snippergroen;
 2. Gecombineerd met het opheffen van het huidig met het geldende bestemmingsplan strijdig gebruik door gebruik te maken van de afwijkingsprocedure (Wabo art. 2.12 lid 1.a.2)
 3. Met als voorwaarde dat de huidige eigenaar zorgdraagt voor het indienen van een ontvankelijke aanvraag omgevingsvergunning om de gewenste plaatsing van een nieuw hek en het wenselijke gebruik van de grond mogelijk te maken.

De huidige eigenaar heeft recent het pand Huizersdijk 18 gekocht met als doel daar een bedrijf te vestigen, in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan. Het voorterrein betreft gemeentegrond en maakt formeel geen onderdeel uit van het aangekochte perceel. Het gaat om een strook ‘snippergroen’ dat door de vorige eigenaar werd gehuurd van de gemeente. De wens is op deze huur nu te continueren. Met als complicerende factor dat het huidige gebruik als bedrijfsterrein strijdig is met de geldende bestemming (Verkeer). Om die reden nu het besluit van het college om allereerst het strijdig gebruik formeel op te heffen en daarna formeel de verhuur te continueren. Het college besluit om medewerking te verlenen omdat het hebben van een bedrijf op deze locatie past in het geldende bestemmingsplan en bij de wens tot een optimaal gebruik van lokale bedrijventerreinen en omdat hiermee ook juridisch het gebruik van het perceel in overeenstemming wordt gebracht met de feitelijke situatie.

Verhoging inkomensgrens energietoeslag 2023

Het college besluit:

 1. In 2023 uitvoering geven aan de uitkeringen van de Energietoeslag aan inwoners met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum;
 2. Instemmen met de wijzigingen in de beleidsregel energietoeslag 2022 en 2023 gemeente Moerdijk.
  1. Aanpassing Art. 3 lid 1: de tweede zin, a en b, vielen door een fout samen met lid 1;
  2. Aanpassing Art. 3 lid 1b: “voor 2022” wordt uit dit artikel verwijderd, zodat dit artikel ook betrekking heeft op 2023;
  3. Aanpassing Art. 3 lid 1c: vervalt.

Eind 2022 heeft de Raad in haar vergadering van 3 november ingestemd met de verhoging van de inkomensgrens naar 130% van de bijstandsnorm voor de energietoeslag 2022, om meer inwoners die in de financiële problemen komen vanwege de inflatie tegemoet te komen. Ook in 2023 is er een energietoeslag, waarvoor de standaard inkomensgrens van 120% van het sociaal minimum geldt. Ook in 2023 willen we uitvoering geven aan de energietoeslag en inwoners met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum tegemoet komen.

Regionale woonbehoefte-inventarisatie woonwagenbewoners

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het uitvoeren van een regionale woonbehoefte-inventarisatie onder woonwagenbewoners en spijtoptanten (fase 1 van het plan van aanpak regionalisering woonwagenbeleid).
 2. De gemeenteraad met een raadsinformatiebrief te informeren over uw besluit.

In 2018 heeft het Rijk het Beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid vastgesteld. In dit beleidskader is opgenomen dat gemeenten als onderdeel van het volkshuisvestingsbeleid het beleid voor woonwagens en standplaatsen vaststelt. Om hieraan invulling te kunnen geven, is het noodzakelijk om de behoefte aan standplaatsen in beeld te brengen. De gemeente heeft besloten om deel te nemen aan een regionale woonbehoefteinventarisatie onder woonwagenbewoners.

Sloop pand Hazeldonkse Zandweg 28 (de showroom) te Zevenbergen

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de sloop van het pand Showroom Hazeldonkse Zandweg 28 te Zevenbergen.
 2. De sloopwerkzaamheden te gunnen aan Gebroeders Snellen B.V. op basis van offerte 20230005 d.d. 12-01-20233.
 3. De kosten ten laste te brengen van de reserve strategische verwerving en dit te laten besluiten met de tweede bestuursrapportage 2023.

Onlangs is het bedrijfsobject Hazeldonkse Zandweg 26-28, gelegen in het gebied de Hil verworven. Het betreft hier een deel van een bedrijventerrein met daarop meerdere (verhuurde) bedrijfsruimten en een inmiddels lege showroom. Echter o.a. gelet op de fysieke staat van de showroom en de kosten die instandhouding van dit object vergen is besloten dit opstal te slopen tot aan de fundering.