12 september 2023 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering

Details van de vergadering
Bevat 12 september 2023 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum: 12 september 2023
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
Aanwezigen
Naam Functie
P.M. Joosten - Wesselius wethouder
G.J.M. Blom wethouder
A.M.J. Dingemans wethouder
C. Polak communicatieadviseur
A.J. Moerkerke burgemeester
J.C. Slagboom gemeentesecretaris
C.J.A. van Dorst wethouder
Afwezig:
Afwezigen
Naam Functie
   
   

Agendapunten

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 5 september 2023

Het college besluit:

De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Vertrouwelijke besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 5 september 2023

Het college besluit:

De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Mandatering bevoegdheden in het kader van de wet hersteloperatie toeslagen

Het college besluit:

 1. Het mandateren van de bevoegdheden op grond van de wet hersteloperatie toeslagen zoals opgenomen in bijgevoegd besluit.
 2. Hierop de algemene bepalingen van de mandatenlijst, vastgesteld door het college en de burgemeester d.d. 7 februari 2023, van toepassing te laten zijn.
 3. Het college periodiek te informeren over de stand van zaken

In de wet hersteloperatie toeslagen is bepaald dat het college van burgemeester en wethouders bevoegdheden heeft gekregen rondom de uitvoering van regelingen voor gedupeerden van de toeslagenaffaire van de kinderopvangtoeslag en in het bijzonder de brede ondersteuning op vijf leefgebieden: financiën, gezin, werk, wonen en zorg. Het mandateren van deze bevoegdheden aan de Trajectbegeleider schuldhulpverlening (werktitel) – Medewerker Beleidsuitvoering II (HR21 titel) bij bedragen tot € 5000,- en voor bedragen daarboven aan de Coördinator WMO en SHV (werktitel) – Medewerker Beleidsuitvoering I met coördinatiemodule (HR21 titel), komt de efficiëntie en snelheid in de uitvoering ten goede, wat juist voor deze kwetsbare groep van groot belang is.

Voorstel tot wijziging van de (herziene) begroting 2023 WVS

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van het voorstel tot wijziging van de herziene begroting 2023 WVS;
 2. In te stemmen met het voorstel van WVS om de herziene begroting 2023 te wijzigen en het investeringsbudget te verhogen tot € 2.800.000;
 3. De gemeenteraad te informeren met een raadsinformatiebrief.

WVS heeft een (herziene) begroting 2023 waarin een investeringsbudget van € 2.200.000 is opgenomen. Dit bedrag blijkt niet toereikend. Vanwege de huidige maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de inflatie, zijn de prijzen van materialen en productiemiddelen fors gestegen. Ook kreeg de WVS te maken met extreem lange levertijden van transportmiddelen. De aflevering van deze middelen is moeilijk te voorspellen, waardoor de levering kan plaatsvinden in een ander jaar dan waar er in de begroting middelen voor zijn opgenomen. De WVS heeft daarnaast nog te maken met verbouwingskosten en kosten t.b.v. de digitale transitie. WVS stelt voor het investeringsbudget te verhogen tot € 2.800.000. De verhoging van het investeringsbudget zal niet leiden tot een verhoogde gemeentelijke bijdrage 2023. Tot slot wordt er maar een zeer beperkte stijging van de afschrijvingslasten verwacht.

Beleid op huwelijksvoltrekking en partnerschapsregistratie

Het college besluit:

 1. Het beleid op huwelijksvoltrekking en partnerschapsregistratie vast te stellen, dit onder voorbehoud van instemming van de OR
 2. In te stemmen met scenario 3: kosteloze ceremonie, eenvoudige ceremonie en standaard ceremonie

Huwelijk en geregistreerd partnerschap, een speciale levensgebeurtenis met een belangrijke taak voor de gemeente. De vraag is: “Wat voor trouwgemeente wil Moerdijk zijn?” Deze vraag gaat uiteraard niet alleen over het voltrekken van het huwelijk, maar het gaat ook over het registreren van een partnerschap en het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk. Het college beantwoordt deze vraag met vaststelling van nieuw beleid ten aanzien van huwelijksvoltrekking en partnerschapsregistratie, waarbij gemeente Moerdijk de volgende drie varianten aanbiedt aan de toekomstige (bruids-)paren: kosteloze ceremonie, eenvoudige ceremonie en standaardceremonie. Samengevat houden de drie varianten in:

 1. Kosteloze ceremonie: administratieve ceremonie, duur maximaal 10 minuten
 2. Eenvoudige ceremonie: ceremonie met korte speech, duur maximaal 20 minuten
 3. Standaardceremonie: ceremonie met meer mogelijkheden voor persoonlijke invulling, duur maximaal 45 minuten

Vaststelling subsidie 2022 Stichting Cultuur Moerdijk

Het college besluit:

 1. Subsidie 2022 Stichting Cultuur Moerdijk vast te stellen op € 32.250;
 2. In te stemmen met de beschikkingsbrief voor Stichting Cultuur Moerdijk.

Het college heeft de jaarlijkse subsidie aan Stichting Cultuur Moerdijk voor het jaar 2022 vastgesteld, omdat geconstateerd is dat aan alle gemaakte afspraken is voldaan. Na de COVID-19 periode heeft Cultuur Moerdijk weer een gevarieerd cultureel aanbod georganiseerd en culturele partners en aanbieders ondersteund en gefaciliteerd. Stichting Cultuur Moerdijk (SCM) is uitgegroeid tot een overkoepelende stichting met als kerntaak het bevorderen van het culturele leven in de gemeente Moerdijk in de breedste zin van het woord. SCM draait bij de uitvoering van alle activiteiten volledig op de inzet van enthousiaste vrijwilligers. De belangrijkste activiteiten in 2022 waren een aantal veel bezochte exposities en concerten, de filmvoorstelling Wild Port of Europe van Filmhuis Cine 7, de Kunst- en Monumentenroute, het Galaconcert ter gelegenheid van 75 jaar vrijheid door Orkest Koninklijke Luchtmacht en voorstelling STREK aan 700 kleuterleerlingen

Eerste berap Werkplein 2023

Het college besluit:

 1. De eerste bestuursrapportage van het Werkplein Hart van West-Brabant 2023 ter kennisgeving aan te nemen;
 2. De aanbiedingsbrief en de eerste bestuursrapportage 2023 van het Werkplein Hart van West-Brabant ter informatie aan de raad toe te zenden.

Het Werkplein Hart van West-Brabant heeft de eerste bestuursrapportage voor 2023 opgeleverd. Colleges en gemeenteraden van deelnemende gemeenten worden via deze rapportage geïnformeerd over de voortgang van de dienstverlening en de realisatie van de te behalen beleidsdoelstellingen. Daarnaast wordt er inzicht geboden in de kosten. De dienstverleningsovereenkomst 2023-2026 en het werkprogramma 2023 vormen het beoordelingskader.