14 maart 2023 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering

Details van de vergadering
Bevat 14 maart 2023 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum: 14 maart 2023
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
C.J.A. van Dorst wethouder
G.J.M. Blom wethouder
P.M. Joosten - Wesselius  wethouder
A.J. Moerkerke burgemeester
J.C. Slagboom  gemeentesecretaris
A.M.J. Dingemans wethouder
C. Polak Communicatieadviseur

Agendapunten

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 7 maart 2023

Het college besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Vaststelling vertrouwelijk besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 7 maart 2023

Het college besluit:
De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Herbenoeming / ontheffing uit functie leden van de bezwaarschriftencommissie / klachtencommissie

Het college besluit:

 1. Conform artikel 6 lid 1 van de Verordening bezwaarschriftencommissie gemeente Moerdijk de heer mr. M. van Dongen herbenoemen als lid van de bezwaarschriften-commissie / klachtencommissie voor de periode 1 juli 2022-1 juli 2026;
 2. Conform artikel 6 lid 1 en lid 2 van de Verordening bezwaarschriftencommissie gemeente Moerdijk mevrouw mr. S. Aarts-Kerstens herbenoemen als lid van de bezwaarschriftencommissie met ingang van 1 juli 2022 en conform haar verzoek te ontheffen uit haar functie met ingang van 1 juli 2023.

In de Verordening bezwaarschriftencommissie gemeente Moerdijk is geregeld dat de raad, het college en de burgemeester, alvorens te beslissen op een bezwaarschrift of klacht, worden geadviseerd door de bezwaarschriftencommissie/klachtencommissie. De huidige commissie kent vier leden. Omdat de benoemingsperiode van 2 leden is verlopen per 1 juli 2022 heeft het college besloten om deze leden te herbenoemen. Eén van deze leden heeft verzocht om te worden ontheven uit haar functie per 1 juli 2023.

Vervallen verklaren grafrechten 2023

Het college besluit:

 1. Op grond van art. 16.3 van Verordening beheer en gebruik gemeentelijke begraaf-plaatsen, de grafrechten van een 50-tal graven, conform bijlage 1, te laten vervallen aan de gemeente Moerdijk.
 2. Op grond van art. 23.1 van Verordening beheer en gebruik gemeentelijke begraaf-plaatsen, de grafbedekking van deze graven (18) waarvan het uitsluitend recht (huur) inmiddels is verlopen, te verwijderen.
 3. De kosten van € 2.600,00 ten laste te brengen van de voorziening incidentele ruimingen graven

In de periode van november 2021 tot december 2022 hebben nabestaanden van graven, waarvan geen rechthebbende meer bekend is, de mogelijkheid gehad om zich als nieuwe rechthebbende te melden en de grafrechten naar hen te laten overschrijven. Dit via een mededelingenbordje bij het graf, publicatiebord bij de entree van de begraafplaats en via publicatie in de Moerdijkse Bode en op de gemeentelijke website. Voor 33 graven is hiervan gebruik gemaakt. Op de gemeentelijke begraafplaatsen in Klundert en Zevenbergen (Galgenweg) resteren nu nog een 50-tal graven, waarvan geen rechthebbende meer bekend is. Het college heeft, op grond van de Verordening beheer en gebruik gemeentelijke begraafplaatsen, besloten dat de grafrechten van deze graven aan de gemeente komen te vervallen. Tevens is besloten om van deze graven, waarvan het grafrecht inmiddels is verlopen, de grafbedekking te verwijderen.

Eindevaluatie project 180 Driehoefijzerstraat Woningbouwontwikkeling

Het college besluit:

 1. De eindevaluatie van het project vast te stellen;
 2. Project 180 formeel te beëindigen en af te voeren van de projectenlijst.

In februari 2016 is het startdocument vastgesteld en ondertekend voor het opstarten van het haalbaarheidsonderzoek voor de realisatie van 10 sociale koopwoningen in Zevenberg-schen Hoek op locatie van de voormalige drankhandel van der Made. De ontwikkelaar is na de vaststelling van het startdocument aan de slag gegaan met het haalbaarheidsonderzoek. In 2016 is een LOO gesloten tussen de ontwikkelaar en gemeente Moerdijk voor de realisatie van de 10 goedkope koopwoningen. Echter blijkt in 2019 dat de ontwikkelaar moeite heeft met het verkopen van de woningen en verzoekt de gemeente de afspraken in de LOO uit 2016 te herzien. De gewijzigde afspraken voorzien voornamelijk in het aanpassen van de VON-prijs. De afspraken zijn overeengekomen tussen gemeente en ontwikkelaar, het college heeft besloten het LOO aan te passen en de raad is via een RIB geïnformeerd. De planologische procedure is door middel van een uitgebreide omgevings-vergunning aanvraag verlopen welke in 2018 is verleend en de bouw van de woningen is in 2020 opgestart. De openbare ruimte is januari 2023 overgedragen aan de gemeente waarbij voldaan is aan alle verplichtingen uit het LOO en aanvullende LOO. Het project kan formeel worden beëindigd.

Jaarrapportage integriteit bestuur en ambtelijke organisatie 2022

Het college besluit:

 1. De jaarrapportage integriteit bestuur en ambtelijke organisatie 2022 vast te stellen;
 2. De raad hierover met een raadsinformatiebrief te informeren.

Het college heeft de jaarrapportage integriteit bestuur en ambtelijke organisatie vastgesteld. Sinds de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren op 1 januari 2020 zijn gemeenten verplicht jaarlijks aan de gemeenteraad verantwoording af te leggen over het gevoerde integriteitsbeleid en de naleving van de gedragscode. Binnen het bestuur en de ambtelijke organisatie van de gemeente Moerdijk is veel aandacht voor integriteit. De gemeente Moerdijk wil een integere organisatie zijn die betrouwbaar en veilig is voor iedereen. Er is ingezet op een gezamenlijke aanpak van integriteit door raad, college en ambtelijke organisatie, waarbij de focus ligt op het versterken van het morele kompas en de veiligheid in de organisatie: iedereen moet zich thuis en veilig voelen.

Verzoek om planschade vanwege aanleg noordelijke randweg Zevenbergen

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van het definitief voorlopig advies d.d. januari 2023;
 2. Zodra de Noordelijke Randweg is gerealiseerd en is geopend, een actualisatie van het advies op te vragen bij SAOZ;
 3. Geen voorschot uit te keren vanwege het ontbreken van een financiële noodzaak en omdat het schadebedrag nog niet goed bepaald kan worden.

Autobedrijf Hopmans heeft een verzoek om nadeelcompensatie ingediend, vanwege de vaststelling van het bestemmingsplan Noordelijke Randweg Zevenbergen. Het verzoek is voor advies voorgelegd aan een onafhankelijk adviseur. Deze komt tot de conclusie dat er mogelijk sprake is van planschade, maar dat een definitief advies pas mogelijk is als de randweg daadwerkelijk is gerealiseerd. Diverse factoren kunnen nog van invloed zijn op de hoogte van het eventuele schadebedrag. Vanwege die onzekerheid besluit het college geen voorschot uit te keren. Zodra de randweg is aangelegd zal een actualisatie van het advies opgevraagd worden en kan een besluit genomen worden over de aanvraag.