14 november 2023 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering

Details van de vergadering
Bevat 14 november 2023 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum: 14 november 2023
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
Aanwezigen
Naam Functie
P.M. Joosten - Wesselius wethouder
G.J.M. Blom wethouder
A.M.J. Dingemans wethouder
C. Polak communicatieadviseur
A.J. Moerkerke burgemeester
C.J.A. van Dorst wethouder
Afwezig:
Afwezigen
Naam Functie
 J.C. Slagboom  gemeentesecretaris  

Agendapunten

Openbare besluitenlijst collegevergadering 7 november 2023

Het college besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Vertrouwelijke besluitenlijst collegevergadering 7 november 2023

Het college besluit:
De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Voorstel verrekening leges vergunningsprocedures Camping Bovensluis

Het college besluit:

In te stemmen met het voorstel om de in rekening gebrachte leges van de - buiten behandeling gelaten - aanvragen voor een omgevingsvergunning in mindering te brengen op de leges van de nieuwe (nog in te dienen) aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het realiseren van een vakantiepark aan de Oostdijk 22, Willemstad.

Camping Bovensluis heeft een bezwaarschrift ingediend tegen de buiten behandeling stelling van de aanvraag omgevingsvergunning voor een omgevingsvergunning voor het realiseren van een vakantiepark aan de Oostdijk 22, Willemstad. Naar aanleiding van een verzoek van de bezwaarschriftencommissie zijn partijen met elkaar om tafel gegaan. Het college stemt in met het voorstel om de in rekening gebrachte leges van de buiten behandeling gelaten aanvragen d.d. 17 mei 2022 en 6 februari 2023 in mindering te brengen op de leges van de nieuwe, nog in te dienen aanvraag voor een omgevingsvergunning van Camping Bovensluis.

Afvaleducatie op scholen

Het college besluit:

Afvaleducatie op scholen mogelijk te maken.

Onze kinderen zijn de toekomst. Het is daarom belangrijk dat wij hierin investeren. Op dit moment worden zwerfafvallessen gegeven op verschillende basisscholen in de gemeente door derden. We zien en horen dat deze lessen enorm goed worden ontvangen door de leerlingen en dat de interesse in het thema groot is. We willen daarom ook in de komende jaren lessen over afval verzorgen. Dat gaat dan niet alleen over zwerfafval, maar ook over afvalscheiding en preventie van afval. Hier horen ook ondersteunende middelen bij als afvalbakjes en zwerfafvalmiddelen. Dit past bij onze aanpak om restafval in de gemeente te verminderen.

Uitbetaling leefgeld Oekraïense ontheemden Maatschappelijke Pas

Het college besluit:

  1. Per 1 december 2023 over te gaan op de Maatschappelijke Passen van de BNG om leefgeld voor Oekraïense ontheemden op te verstrekken;
  2. Hiervoor een samenwerkingsovereenkomst met de BNG te ondertekenen;
  3. Hiervoor 25 Maatschappelijke Passen aan te schaffen.

Met ingang van 1 april 2022 trad een structurele leefgeldregeling in werking voor Oekraïense ontheemden die naar Nederland gevlucht zijn. Deze regeling voorzag hen van een maandelijks bedrag waarmee ze hun dagelijkse boodschappen en persoonlijke verzorgingsmiddelen konden aanschaffen. In eerste instantie werd dit leefgeld in contanten verstrekt aan de mensen, maar al snel, vanaf 1 mei 2022, kregen ze de optie om gebruik te maken van prepaidpassen die werden beheerd door de BNG (Bank Nederlandse Gemeenten). Op deze passen konden mensen die nog geen Nederlandse bankrekening konden openen hun leefgeld ontvangen. Helaas heeft de BNG aangekondigd dat ze hun dienstverlening met betrekking tot de prepaidpassen vanaf 1 december 2023 zullen beëindigen. Als alternatief introduceren ze de Maatschappelijke Pas, een prepaidkaart die op dezelfde manier werkt als de huidige prepaidkaart. Het verschil is dat de gemeente nu zelf het beheer van de pas verzorgt, en dat deze nieuwe pas ook kan worden gebruikt voor andere doelgroepen, waaronder schuldhulpcliënten en dak- en thuislozen. Hoewel de opvang op de Schansdijk vol zit, komen er zo nu en dan nog Oekraïense ontheemden aan die nog geen mogelijkheid hebben gehad om een Nederlandse bankrekening te openen. Het is onduidelijk om hoeveel mensen dit zal gaan, daarom is er gekozen voor een marge van 25 Maatschappelijke Passen. Zonder pas kan het meerdere weken tot zelfs maanden duren voordat de nieuwe mensen leefgeld op een bankrekening kunnen ontvangen. Door het uitkeren van het leefgeld op de Maatschappelijke Pas kunnen de mensen de eerste periode zelf hun boodschappen doen. Hiermee zijn zij niet direct afhankelijk van anderen voor levensmiddelen maar behouden zij een stuk van hun zelfstandigheid. Ook voorkomt dit extra ambtelijke belasting, namelijk het regelen van alternatieven zoals boodschappenpakketten. Verder worden de Oekraïense ontheemden actief geïnformeerd over de mogelijkheid om een Nederlandse bankrekening te openen en worden ze dringend verzocht dit zo snel mogelijk te doen. Zodra ze een bankrekening hebben geopend, moeten ze de Maatschappelijke Pas weer bij de gemeente inleveren, zodat deze kan worden gebruikt voor andere ontheemde gezinnen. Deze kosten voor de nieuwe Maatschappelijke Passen worden vergoed vanuit het Rijk voor het opvangen van Oekraïense ontheemden.

Vaststelling Havenafvalplan 2023

Het college besluit:

Het Havenafvalplan havenregio Rotterdam-Rijnmond 2023 voor de Zeehaven van Moerdijk vast te stellen.

Het Havenbedrijf Rotterdam N.V. (HbR) heeft in samenspraak met de beheerders van de havens van Dordrecht, Maassluis, Moerdijk, Schiedam en Vlaardingen afgesproken dat voor de gehele havenregio Rotterdam-Rijnmond één gezamenlijk afvalplan komt. Na vaststelling door de colleges van de betrokken gemeenten, wordt het Havenafvalplan 2023 ter goedkeuring aan de Minister van Infrastructuur en Milieu aangeboden waarna het met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 in werking zal treden en het vorige Havenafvalplan 2018 komt te vervallen. Het Havenafvalplan is van toepassing op zeeschepen en regelt o.a. het toepassingsgebied, systeem van financiering, aanwijzing en regels voor havenontvangstvoorzieningen, regels voor afgifte van afvalstoffen, etc.

Vaststelling subsidie Kinderboerderij Zevenbergen 2022

Het college besluit:

  1. De subsidie aan Stichting Kinderboerderij Zevenbergen over 2022 definitief vast te stellen op een bedrag van € 60.010,- conform het reeds uitbetaalde voorschot.
  2. Dit schriftelijk aan de Stichting Kinderboerderij Zevenbergen kenbaar te maken via een beschikking.

Stichting Kinderboerderij Zevenbergen ontvangt jaarlijks subsidie voor:

  • Exploitatie van de kinderboerderij
  • Milieu Educatief Centrum (MEC)
  • Onderhoudsbijdrage
  • Inhuur personeel

Aan de subsidie zijn uitvoeringsafspraken en doelstellingen verbonden. De Kinderboerderij heeft door het organiseren van activiteiten en het exploiteren de kinderboerderij voldaan aan deze afspraken en doelstellingen. Het college heeft besloten de subsidie die de kinderboerderij in 2022 heeft ontvangen, definitief vast te stellen op € 60.010,00. Het college heeft in de verleningsbeschikking besloten af te wijken en af te zien van de verplichting tot het aanleveren van een accountantsverklaring gezien de bedrijfsvoering van de Kinderboerderij. In plaats hiervan heeft het college gevraagd om verklaring van de kascommissie