16 mei 2023 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering

Details van de vergadering
Bevat 16 mei 2023 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum: 16 mei 2023
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
A.J. Moerkerke burgemeester
C.J.A. van Dorst wethouder
P.M. Joosten - Wesselius  wethouder
G.J.M. Blom wethouder
A.M.J. Dingemans wethouder
C. Polak communicatieadviseur
J.C. Slagboom gemeentesecretaris

Agendapunten

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 9 mei 2023

Het college besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Bestuursrapportage WBA 2023 met begrotingswijziging

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:

 1. Een zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2023 van de gemeenschappelijke regeling West-Brabants Archief;
 2. In de begroting van 2023 van de gemeente de bijdrage aan het WBA met € 46.233 te verhogen (de nieuwe bijdrage wordt dan € 313.055).

De gemeente Moerdijk neemt samen met acht andere gemeenten deel aan de Gemeenschappelijke Regeling West-Brabants Archief (WBA). Het WBA wordt in 2023 geconfronteerd met diverse kostenstijgingen en is genoodzaakt om de deelnemersbijdrage voor 2023 te verhogen. In de bestuursrapportage 2023 is daarom een begrotingswijziging verwerkt waarop de gemeenteraad een zienswijze in kan dienen. Voorgesteld wordt om geen zienswijze in te dienen op deze begrotingswijziging, omdat de kostenstijgingen enerzijds een gevolg zijn van de hoge inflatie en anderzijds van de cao-aanpassing 2023. Daarnaast is een extra budget opgevoerd voor enkele projecten ter uitvoering van de beleidsvisie, die eind 2022 door het bestuur is vastgesteld.

Jaarrekening 2022, begroting 2024 en meerjarenbegroting 2025-2027 Werkplein

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2022 van het Werkplein Hart van West-Brabant;
 2. De RIB jaarstukken 2022 Werkplein HvWB aan de gemeenteraad toe te sturen;
 3. De raad voor te stellen de volgende zienswijze in te dienen bij het Werkplein Hart van West-Brabant over de ontwerpbegroting 2024;
  1. in 2023 een herziene begroting 2024 voor te leggen aan de gemeenteraden waarin het volgende is opgenomen:
   1. de (aanvullende) inzet van het Werkplein op de ontwikkeling van onze inwoners naar werk of zinvolle dagbesteding, zodat de ontwikkeling van het klantenbestand minimaal gelijk is aan het landelijke gemiddelde en gelijke pas houdt aan de regionale ontwikkeling.
   2. inzicht in de manier waarop de hiervoor genoemde (extra) inzet zal leiden tot het verdwijnen van het tekort of zelfs een overschot op de Rijksmiddelen BUIG.
  2. om na te kunnen gaan of de inzet vanuit het Werkplein bijdraagt aan de doelstellingen vragen we aan het Werkplein om in 2023 en 2024 meer inzicht te geven in de resultaten en kwaliteit van de dienstverlening en hoe deze bijdraagt aan de ontwikkeling en zelfredzaamheid van onze inwoners.
 4. Het besluit van het college ten aanzien van het voorstel aan de raad na verzending naar de raad tevens ter kennisname te zenden aan het dagelijks bestuur.

De gemeente Moerdijk neemt deel aan diverse gemeenschappelijke regelingen, waaronder de ISD Werkplein Hart van West-Brabant. Het dagelijks bestuur van deze gemeenschappelijke regeling heeft de ontwerpbegroting voor 2024 vastgesteld.

Voordat het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting aanbiedt aan het algemeen bestuur stelt het de aangesloten gemeenten in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen. Na ontvangst van de zienswijzen van de gemeenten wordt de Begroting 2024 en de Meerjarenbegroting 2025-2027 in de vergadering van het Algemeen Bestuursvergadering van 10 juli 2023 ter vaststelling geagendeerd.

Ontwikkelperspectief stedelijk Brabant, SRBT en WBW

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de bespreking van het eindconcept “Ontwikkelperspectief en eerste uitvoeringsafspraken Stedelijk Brabant 2040 op het Bestuurlijk Overleg Leefomgeving van 13 juni 2023 met inachtneming van:
  1. De gezamenlijk geformuleerde aandachtspunten vanuit Drimmelen, Geertruidenberg, en Moerdijk
  2. De aanvullende Moerdijkse aandachtspunten.
 2. In te stemmen met de Ontwikkelstrategie Stedelijke Regio Breda-Tilburg, met inachtneming van de onder 1a en b geformuleerde aandachtspunten.
 3. In te stemmen met de Hoofdlijnendocument RIA SRWBW als basis voor een in het najaar te formuleren Regionale Investeringsagenda West-Brabant West.
 4. De onder 1 geformuleerde aandachtspunten direct na het collegebesluit te delen met:
  1. de procesmanager SRBT van de gemeente Breda zodat deze de informatie kan bundelen t.b.v. bespreking in het Bestuurlijk Overleg SRBT op 17 mei en de Stuur-groep Stedelijk Brabant op 25 mei.
  2. de Procesmanager WBW van de gemeente Roosendaal, zodat deze de informatie in kan brengen in de Stuurgroep Stedelijk Brabant van 25 mei.
 5. In te stemmen met het verzenden van een RIB naar de raad.

Het rijk heeft vorig jaar het NOVEX gebied Stedelijk Brabant aangewezen, met hierbinnen vier stedelijke regio’s. Vanwege dubbele oriëntatie maakt Moerdijk zowel onderdeel uit van de Stedelijke regio Breda – Tilburg als de Stedelijke Regio West-Brabant West. Tweemaal per jaar, in het BO Leefomgeving (voorjaar) en het BO MIRT (najaar) maakt het rijk afspraken met de provincie en de stedelijke regio’s. Op 13 juni vindt het BO Leefomgeving plaats. Op de agenda staat de vaststelling van het Ontwikkelperspectief Stedelijk Brabant, waarin Brabant-brede afspraken worden gemaakt tussen rijk, provincie en gemeenten over de verstedelijking. Dit stuk is het vervolg op de verstedelijkingsstrategie Brabant die in juni 2022 aan alle colleges is voorgelegd. In de Stedelijke regio Breda-Tilburg is een vergelijkbare verdiepingsslag gemaakt. Dit resulteert in de Ontwikkelstrategie SRBT. Beide stukken worden ter consultatie voorgelegd aan het college. Vanuit de Stedelijke Regio West-Brabant West wordt nog gewerkt aan verdiepingsslag. Het bijgevoegde hoofdlijnendocument RIA SRWBW wordt ter kennisgeving aangeboden. De raad wordt met een RIB geïnformeerd over de ontwikkelingen en de beoogde vervolgstappen. Na deze college ronde zullen de stukken ter consultatie aan de raad worden aangeboden. Het Ontwikkelperspectief Stedelijk Brabant input voor het Ruimtelijk Voorstel. In dit Ruimtelijk Voorstel wil het rijk komen tot een integraal beeld van de opgaven op gebied van verstedelijking, energie en stikstof/landelijk gebied. Het Ruimtelijk Voorstel zal door het Rijk worden vertaald worden in een nieuwe Nota Ruimte.

Conceptbegroting 2024 GR Havenschap Moerdijk

Het college besluit:
Aan de gemeenteraad aan te geven geen zienswijze in te dienen tegen de conceptbegroting 2024 van de GR Havenschap Moerdijk.

Het bestuur van de GR Havenschap Moerdijk heeft de conceptbegroting 2024 toegestuurd. De gemeenteraad kan hierop een zienswijze geven. Naast het houden van de aandelen in het Havenbedrijf Moerdijk NV heeft de GR als enige taak de financieringsfunctie van genoemd bedrijf. De conceptbegroting 2024 geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Voorgesteld wordt dan ook geen zienswijze in te dienen.

Eerste begrotingswijziging 2023 OMWB

Het college besluit:

De raad voor te stellen in te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2023 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en geen zienswijze op deze begrotingswijziging in te dienen.

Op 11 april 2023 heeft de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) de eerste begrotingswijziging 2023 toegezonden en deelnemers in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. Wij stellen de gemeenteraad voor om van deze gelegenheid geen gebruik te maken.

Expeditie Haringvliet 2023Expeditie Haringvliet 2023

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van het niet varen van Expeditie Haringvliet 2023 door AquaSwets B.V.
 2. Het contract met AquaSwets B.V. te ontbinden.
 3. Het budget voor Expeditie Haringvliet (deels) aan te wenden voor een lokaal alternatief.
 4. De gemeenteraad te informeren met een raadsinformatiebrief.
 5. In te stemmen met het persbericht.

In januari 2022 is de opdracht Expeditie Haringvliet gegund aan AquaSwets B.V. In 2022 heeft de expeditie vanwege personeelstekorten niet gevaren. Ook in 2023 is gebleken dat AquaSwets B.V. de expeditie niet gaat varen. De samenwerkende gemeenten zijn hierdoor, opnieuw, onaangenaam verrast. Gezamenlijk wordt gekeken naar de juridische consequenties hiervan. Om inwoners en bezoekers toch het Haringvliet te kunnen laten beleven wordt een alternatief met lokale ondernemers aangeboden. De Hoeksche Vaart gaat in de periode 8 juli t/m 27 augustus de verbinding op het oostelijk deel van het Haringvliet verzorgen en De Linquenda II verzorgt in de periode 9 juli t/m 3 september de verbindingen in het westelijk deel.

Overeenkomst huishoudelijke ondersteuning Hospice Thebe

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de overeenkomst huishoudelijke ondersteuning Hospice Thebe per 1 oktober 2022;
 2. Aan deze uniforme overeenkomst in de regio Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen en Zundert de inkoopvoorwaarden van de gemeente Etten-Leur te verbinden; en
 3. Deze overeenkomst conform de mandaatlijst te laten ondertekenen door de portefeuillehouder Wmo, wethouder Joosten.

Hospice Thebe is gevestigd in Breda en is een aanbieder die huishoudelijke ondersteuning biedt aan terminale cliënten. Dit hospice is niet-Wtzi toegelaten. Voor een dergelijk hospice wordt een indicatie wijkverpleging afgegeven waarin geen indicatie huishoudelijke ondersteuning (HO) zit opgenomen. De Wmo is dan verantwoordelijk voor de HO. Het is de keuzevrijheid van een cliënt om gebruik te maken van de ondersteuning van Hospice Thebe. In de voorgaande jaren is met Hospice Thebe al een maatwerkovereenkomst HO afgesloten, deze is van rechtswege geëindigd op 30 september 2022. Het is dus noodzakelijk dat er een nieuwe maatwerkovereenkomst HO met Hospice Thebe met terugwerkende kracht wordt afgesloten. Vanwege de aanbesteding HO zorg in natura (zin) en de implementatie hiervan was het niet mogelijk om de maatwerkovereenkomst HO met Hospice Thebe eerder op en vast te (laten) stellen.

Zienswijze conceptbegroting 2024 OMWB

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de regionaal opgestelde zienswijze op de conceptbegroting 2024 OMWB.
 2. Conceptzienswijze in handen stellen van de griffie voor het opstellen van een raads-voorstel over zienswijzen conceptbegrotingen gemeenschappelijke regelingen.
 3. De jaarrekening 2022 OMWB voor kennisgeving aan te nemen.

Op 11 april 2023 heeft de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) de conceptbegroting 2024 en de 1e begrotingswijziging 2023 toegezonden en deelnemers in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. Wij stellen de gemeenteraad voor om van deze gelegenheid gebruik te maken voor wat betreft de conceptbegroting 2024. Hiervoor hebben wij een conceptzienswijze opgesteld.