6 juni 2023 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering

Details van de vergadering
Bevat 6 juni 2023 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum: 06 juni 2023
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
A.J. Moerkerke burgemeester
P.M. Joosten - Wesselius  wethouder
G.J.M. Blom wethouder
A.M.J. Dingemans wethouder
C.J.A. van Dorst wethouder
C. Polak communicatieadviseur
J.C. Slagboom gemeentesecretaris

Agendapunten

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 30 mei 2023

Het college besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Afwegingskader volkshuisvestelijk instrumentarium

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen om:

 1. In te stemmen met de uitwerking door het college van de aanpak ‘Regie op betaalbaarheid woningen gemeente Moerdijk’, met als basis de rapportage van de Stec Groep ‘Afwegingskader instrumenten betaalbaarheid gemeente Moerdijk dd. 15.05.’23 en met als instrumenten bijvoorbeeld:
  • Een combinatie van zelfbewoningsplicht, anti-speculatiebeding en een boetebeding;
  • Periodieke evaluatie van bestaande maatregelen als de starters- en stimuleringsregeling;
  • Onderzoek naar de inzet van het instrument ‘Koopgarant’ of ‘Koopstart’;
  • Opstellen van een (regionale) Huisvestingsverordening, als basis voor maatregelen om woningen gerichter toe te kunnen wijzen (bijvoorbeeld aan eigen inwoners en jeugd);
  • Toepassing van ‘bestemmingsplanrestricties’ (‘Omgevingsplanrestricties’) met betrekking tot percentages prijscategorieën van woningen;
  • Versterking van het instrument Prestatieafspraken met de woningbouwcorporatie(s);
  • Sturing op de bouwproductie door in overeenkomsten te werken met ‘bouwplichten;
  • Actief gebruik te maken van rijksmiddelen zoals de Woningbouwimpuls (WBI) als instrument om het onrendabele deel bij de bouw van goedkope- en middeldure woningen te dekken;
  • Komen tot een vereveningsfonds/ vereveningsarrangementen (verevening tussen rendabele en niet rendabele ontwikkelingen) bij de actualisatie van de Nota Kostenverhaal;
 2.  Het college te verzoeken de gemeenteraad periodiek te informeren over de voortgang;
 3. Jaarlijks deze aanpak te evalueren en de gemeenteraad te informeren over de resultaten;
 4. Bij elk nieuw woningbouwplan expliciet aan te geven welke instrumenten gericht op de betaalbaarheid van woningen zijn toegepast.

Invulling geven aan de woningbouwambities is één van de speerpunten deze collegeperiode. Recentelijk is aan uw raad een voorstel voorgelegd voor de versterking van de regie op de woningbouw. Naast een voldoende hoeveelheid woningen is de betaalbaarheid van woningen een ander belangrijk aspect. Onlangs heeft het college aan de Stec Groep gevraagd om maatregelen in beeld te brengen die de gemeente aanvullend zou kunnen nemen om tot meer betaalbare woningen te komen. De Stec Groep heeft haar advies medio mei neergelegd in de rapportage ‘Afwegingskader instrumenten betaalbaarheid gemeente Moerdijk dd. 15.05.’23. De Stec groep heeft onder andere gekeken naar wat we als gemeente op dit vlak inmiddels al doen. Zij onderschrijven de reeds ingeslagen weg en ondersteunen bijvoorbeeld de koerswijziging naar een meer risicodragende proactieve rol van de gemeente. Grondeigendom is een goed sturingsmiddel op het type woningen dat dan wordt gerealiseerd. De Stec Groep richt zich in haar advisering met name op nieuw te realiseren woningen. Zij geven in hun advies aan dat maatregelen voor betaalbare woningen in de reeds bestaande bouw lastiger zijn en veel minder efficiënt.

Het college stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met een uit te werken aanpak ‘Regie op de betaalbaarheid van woningen binnen de gemeente Moerdijk’ door het college, gebaseerd op de rapportage van de Stec Groep. Overigens wel goed om hierbij op te merken dat in de reeds lopende woningbouwplannen al een stevige hoeveelheid ‘betaalbare woningen’ is opgenomen. In de bestaande aanpak is hier ook al aandacht voor.

Armoedebeleid

Het college besluit de raad voor te stellen:

 1. De nota bestaanszekerheid – lokale aanpak armoede 2023-2026 vast te stellen;
 2. De financiële consequenties voor 2023 te verwerken in de 2e bestuursrapportage 2023;
 3. De financiële consequenties vanaf 2024 te verwerken in de ontwerpbegroting 2024-2027

De nota bestaanszekerheid – lokale aanpak armoede 2023-2026 bestrijkt het Moerdijkse armoedebeleid voor de komende vier jaar. Het betreft een herijking van de nota “Een integrale aanpak van armoede en schulden in Moerdijk (2018-2021)”. Vanaf 2021 is er een aparte nota schuldhulpverlening. Binnen deze nota ligt de nadruk op preventie van armoede, door het daadwerkelijk voorkomen van armoede en het tijdig signaleren van beginnende armoede-problematiek. De verbetering van de gemeentelijke dienstverlening draagt hieraan bij, en zorgt er daarnaast voor dat inwoners een kleinere drempel ervaren om naar de gemeente toe te stappen. Er is aandacht voor specifieke risicogroepen en de integraliteit met de andere leefgebieden binnen het sociaal domein. 

In de nota staan de 5 ambities van gemeente Moerdijk centraal om:

 1. Armoede te voorkomen;
 2. De (gevolgen van) armoede te verzachten;
 3. Inwoners perspectief te bieden op een betere toekomst;
 4. Iedereen mee te laten doen in de maatschappij;
 5. De gemeentelijke dienstverlening te verbeteren (in lijn met de Scan Mens en Maatschappij).

De raad wordt geadviseerd om de nota bestaanszekerheid – lokale aanpak armoede 2023-2026 vast te stellen om bovenstaande ambities te bereiken.

Fietspad Moerdijk Zevenbergen

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de scopeuitbreding Fietspad Moerdijk – Zevenbergen te weten: aanpassing ontwerpbreedte aan richtlijnen CROW en uitbreiding fietspad langs de Johan Willem Frisostraat;
 2. Kennis te nemen van de kostenverhoging;
 3. De gemeenteraad voor te stellen de extra kosten voor de aanleg beschikbaar te stellen met een raadsvoorstel.

In 2008 is door de raad budget beschikbaar gesteld voor de aanleg van fietspaden in het kader van het Programma Fiets- en Wandelpadennetwerk. In 2017 is dit budget verhoogd in verband met de aanleg van het fietspad Moerdijk – Zevenbergen. Deze budgetten zijn gebaseerd op een fietspad van 3 meter tussen de kern Zevenbergen en de Johan Willem Frisostraat. De afgelopen jaren is deze scope uitgebreid met een opwaardering van het fietspad langs de Johan Willem Frisostraat en het aanpassen van de breedte van het fietspad tot 3,5 meter. Ook zijn de kosten van de aanleg de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen. Hierdoor is aanvullend budget nodig.

Bedrijfsbrandweeraanwijzing AD International B.V. Dintelmond

Het college besluit:
De bedrijfsbrandweeraanwijzing ten aanzien van het bedrijf AD International, Markweg Zuid 27 te Heijningen te steunen en geen nadere zienswijze in te dienen.
Het bedrijf AD international B.V. is een bedrijf dat valt onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO). Het bedrijf verwerkt en vervoerd gevaarlijke stoffen. Hieraan zijn risico’s verbonden. Om deze risico’s te reduceren zijn door de afdeling industriële veiligheid van de veiligheidsregio Midden- en West- Brabant afspraken gemaakt met het bedrijf over de realisatie van preventieve maatregelen. Totdat deze preventieve maatregelen daadwerkelijk zijn gerealiseerd is deze bedrijfsbrandweeraanwijzing van toepassing. Het college wordt geadviseerd de bedrijfsbrandweeraanwijzing te steunen en geen nadere zienswijze in te dienen.

Basistakenpakket en plustaken TWB JGZ 0-4 jaar 2023

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de begroting 2023 van TWB voor de uitvoering van het basistaken-pakket jeugdgezondheidszorg (JGZ) van 0-4 jaar (inclusief voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en huisvestingskosten), onder de voorwaarde dat alle 6 TWB gemeenten instemmen met het indexeringspercentage;
 2. Voor de uitvoering van het basistakenpakket inclusief VVE door TWB en de huisvestings-kosten een bedrag van € 574.310 beschikbaar te stellen en in de begroting 2023 te dekken uit de producten 671002Jeugdgezondheidszorg (€ 545.666) en 643002 Bestrijding onderwijsachterstanden (€ 28.644);
 3. In te stemmen met de begroting 2023 van TWB voor de uitvoering van de plustaken jeugd-gezondheidszorg 0-4 jaar;
 4. Voor de uitvoering van de plustaken JGZ 0-4 jaar door TWB een bedrag van € 77.247 beschikbaar te stellen en in de begroting 2023 te dekken uit het product 671002 Jeugdgezondheidszorg;
 5. Voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma door TWB in 2023 een bedrag van€ 60.679 beschikbaar te stellen en in de begroting 2023 te dekken uit het product 671002 Jeugdgezondheidszorg.

De jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0-4 jaar wordt in de gemeente Moerdijk uitgevoerd door Thuiszorg West-Brabant (TWB). Na een gezamenlijk aanbestedingstraject hebben de 6 gemeenten (Bergen op Zoom, Roosendaal, Rucphen, Moerdijk, Steenbergen en Woensdrecht) een 4-jarige inkoopovereenkomst voor de jaren 2018 t/m 2021 gesloten met TWB. Eind 2021 hebben we gebruik gemaakt van de optie voor het verlengen van de overeenkomst voor de jaren 2022 en 2023. Voor 2023 heeft TWB een begroting ingediend voor de uitvoering van het basispakket JGZ 0-4 jaar (inclusief VVE en huisvestingskosten). Omdat TWB een hoger indexeringspercentage toepast dan is afgesproken in de overeenkomst, dienen de 6 TWB gemeenten gezamenlijk te besluiten hiermee akkoord te gaan. De oorzaak van de hogere indexering wordt met name veroorzaakt door CAO indexeringen waarmee TWB wordt geconfronteerd. Het college heeft besloten in te stemmen met de begroting 2023 voor het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg van 0-4 jaar, onder de voorwaarde dat alle 6 TWB gemeenten instemmen met het indexeringspercentage. In aanvulling op het basistakenpakket JGZ 0-4 jaar nemen de gemeenten naar behoefte ook enkele plustaken af bij TWB. Dit betreft extra taken ter ondersteuning van ouders en kinderen die behoefte hebben aan extra ondersteuning in het opvoeden en opgroeien. Het college heeft besloten in te stemmen met de begroting 2023 voor het plustakenpakket jeugdgezondheidszorg van 0-4 jaar. Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) is een preventieprogramma waarbij jeugdigen worden gevaccineerd tegen verschillende ernstige infectieziekten. Het RVP is met ingang van 1 januari 2019 onderdeel geworden van de Wet Publieke Gezondheid. Hiermee is de uitvoering van het RVP onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de gemeenten komen te vallen om de huidige samenhang tussen de uitvoering van het RVP en de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) te borgen. De gemeente moet de uitvoering van het RVP en het basispakket JGZ bij dezelfde organisatie beleggen. De uitvoerende organisaties zijn de GGD en TWB. Bij de GGD is de uitvoering van het RVP geborgd via een Gemeenschappelijke Regeling (samenwerkingsverband 16 gemeenten West-Brabant). Met TWB is hiervoor een aparte overeenkomst gesloten. Het college heeft besloten een bedrag van € 60.679 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma door TWB in 2023.

De Molensteen 8 Zevenbergschen Hoek

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van het ingediende bezwaarschrift;
 2. Kennis te nemen van het advies van de vaste commissie voor bezwaarschriften van de gemeente Moerdijk;
 3. Conform het advies van de vaste commissie voor bezwaarschriften het ingediende bezwaarschriften gegrond te verklaren.
 4. De van rechtswege verleende omgevingsvergunning alsnog via de voorgeschreven weg bekend te maken aan initiatiefnemer en te publiceren.
 5. In de beslissing op het bezwaarschrift een proceskostenvergoeding aan initiatiefnemer toe te kennen, vanwege de gegrondverklaring van het bezwaar.

Op 22 november 2022 is een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het realiseren van 5 appartementen en 9 parkeerplaatsen aan De Molensteen 8, Zevenbergschen Hoek niet-ontvankelijk verklaard. Hiertegen is namens initiatiefnemer bezwaar gemaakt. Conform het advies van de vaste commissie voor bezwaarschriften is besloten om het bezwaar gegrond te verklaren en te besluiten dat een van rechtswege verleende omgevingsvergunning tot stand is gekomen.

P120. LPM - Onttrekking Moerdijkseweg aan het openbaar verkeer

Het college besluit de raad voor te stellen om:

 1. Op verzoek van Havenbedrijf Moerdijk de Moerdijkseweg tussen Binnenmoerdijksebaan en Lapdijk te onttrekken aan het openbaar verkeer op grond van artikel 9 en artikel 11 van de Wegenwet en conform de bijgesloten situatietekening. Dit in verband met de voorgenomen start van de ontwikkeling van deelgebied 4 &5 van het LPM;
 2. In te stemmen met de Nota van beantwoording zienswijzen;
 3. Dit besluit zo spoedig mogelijk te publiceren voor beroep.

Voor de verdere realisatie van het Logistiek Park Moerdijk (LPM) is het noodzakelijk om de Moerdijkseweg aan de openbaarheid te onttrekken. Deze weg zal uiteindelijk zijn functie verliezen, doordat het gebied waarin hij ligt zal worden herontwikkeld. De functie van de Moerdijkseweg als doorgaande weg tussen Binnenmoerdijksebaan en Lapdijk zal worden overgenomen door de nog aan te leggen zogeheten Gebiedsontsluitingsweg (GOW), genaamd: Nieuwe Moerdijkseweg. Om deze GOW echter tussen Lapdijk en het terrein van De Gouden Leeuw aan te kunnen leggen zal het aldaar aanwezige truckpompstation “Truck Easy” verplaatst moeten worden. De huidige Moerdijkseweg is een beeld om (een deel) van dat truckpompstation en vrachtwagenparkeren te alloceren.. Dit is de reden dat Havenbedrijf Moerdijk nu gevraagd heeft de Moerdijkseweg aan de openbaarheid te onttrekken. Dan kan op zo kort mogelijke termijn een start van de herontwikkeling ter plekke worden gemaakt. De doorgaande functie van de Moerdijkseweg kan tijdelijk worden vervuld door een omleidingsroute via de Westelijke Parallelweg. Havenbedrijf Moerdijk en gemeente nemen tijdelijke maatregelen op de omleidingsroute om het extra verkeersaanbod in goede en veilige banen te begeleiden. Deze onttrekking is een raadsbevoegdheid, het ontwerpraadsvoorstel voor de onttrekking heeft ter inzage gelegen voor de periode van 3 weken, er zijn geen zienswijzen op binnengekomen.

P120. LPM –intrekking en ontheffing van de verplichting tot aanbieding in verband met een gemeentelijk voorkeursrecht

Het college besluit:

Op grond van het bepaalde in artikel 8 en artikel 10.6 van de Wet voorkeursrecht gemeenten in het gebied Logistiek Park Moerdijk en op verzoek van Havenbedrijf Moerdijk N.V.:

 1. Ontheffing van de verplichting tot aanbieding te verlenen ten behoeve van de aankoop de deels onbebouwde percelen grond:
  1. kadastraal bekend gemeente Klundert, sectie I, nummer 523 (was voor splitsing onderdeel uit van Klundert, sectie I, nummer 398);
  2. kadastraal bekend gemeente Klundert, sectie I, nummers 602, 603 & 517 (waren voor splitsing onderdeel uit van Klundert, sectie I, nummer 400).
 2. Het voorkeursrecht in te trekken voor de percelen grond:
  1. kadastraal bekend gemeente Klundert, sectie I, nummer 522 (was voor splitsing onderdeel uit van Klundert, sectie I, nummer 398);
  2. kadastraal bekend gemeente Klundert, sectie I, nummers 515 (was voor splitsing onderdeel uit van Klundert, sectie I, nummer 400);
  3. kadastraal bekend gemeente Klundert, sectie I, nummer 399.
 3. Het voorkeursrecht voor de percelen onder besluitpunt 1a en 1b, zoals weergegeven in een kaart en perceellijst in te trekken nadat de gronden zijn geleverd aan Havenbedrijf Moerdijk N.V.;
 4. De eigenaren een mededeling te zenden van het besluit tot ontheffing van het voorkeursrecht.

Op grond van artikel 8 en artikel 10.6 Wet voorkeursrecht gemeenten wordt binnen plangebied Logistiek Park Moerdijk, op verzoek van Havenbedrijf Moerdijk, voor diverse eerder opgesplitste percelen ontheffing van de verplichting tot aanbieding verleend. Verder worden er diverse percelen direct de verplichting tot aanbieding ingetrokken. Voor deze percelen heeft Havenbedrijf Moerdijk N.V. overeenstemming bereikt met de huidige eigenaar.

P183 Afronding initiatieffase MFA Willemstad

Het college besluit in te stemmen met:

 1. De intentieverklaring
 2. De samenwerkingsovereenkomst
 3. De gemeenteraad te verzoeken om:
  1. In te stemmen met de inhoud van het haalbaarheidsdocument MFA Willemstad met daarin onder andere opgenomen het ruimtelijk en functioneel en het technisch programma van eisen.
  2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van € 850.000,- ten behoeve van het ontwerp van de MFA in Willemstad en het aanstellen van een extern projectmanager die het ontwerpproces gaat aansturen.
  3. Deze voorbereidingskosten als onderdeel van de totale investering te activeren.

De gemeente wil samen met Stichting De Waarden, Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant, Stichting Kibeo (kinderopvangorganisatie) en Stichting Buurthuis Irene op de huidige locatie van voetbalvereniging Kogelvangers een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) realiseren. De combinatie van diverse activiteiten onder 1 dak draagt bij aan een steviger sociale structuur in Willemstad. Het voorstel om op deze locatie een MFA te realiseren komt voort uit de vraag om voor het huisvestingsprobleem van basisschool Willem de Zwijger een structurele oplossing te vinden. De gemeente heeft samen met Stichting De Waarden, Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant, Stichting Kibeo (kinderopvangorganisatie) en Stichting Buurthuis Irene de mogelijkheden onderzocht hoe zij gezamenlijk binnen een nieuw te realiseren multifunctionele accommodatie op de huidige locatie van voetbalvereniging Kogelvangers kunnen participeren. Het Ruimtelijk en Functioneel en Technisch Programma van Eisen zijn de resultaten van dat onderzoek. Op basis hiervan hebben de partijen in een intentieverklaring en een samenwerkingsovereenkomst afspraken gemaakt over de manier waarop zij samen de MFA gaan ontwikkelen en in de toekomst gaan gebruiken. Het college vraagt nu de gemeenteraad om de financiële middelen beschikbaar te stellen voor het uitwerken van het ontwerp van de nieuwe MFA en het voorbereiden en in gang zetten van de planologische procedure. Het betreft een voorbereidingskrediet van € 850.000. Na afronding van het definitief ontwerp zal de gemeenteraad gevraagd worden het investeringskrediet voor het realiseren van de vervangende nieuwbouw beschikbaar te stellen.

Principeverzoek woningbouw Steinstraat 19 Klundert

Het college besluit:

Kennis te nemen van het principeverzoek voor het transformeren van een bedrijfsbestemming naar een woonbestemming voor 6 rijwoningen op de locatie Steinstraat 19 Klundert.Medewerking te verlenen met het onderzoeken van de haalbaarheid van het principeverzoek voor transformatie van een bedrijfsbestemming naar een woonbestemming voor 5 rijwoningen, op de locatie Steinstraat 19 Klundert zodra ambtelijke capaciteit beschikbaar is.

Voor de locatie Steinstraat 19 heeft een initiatiefnemer een principeverzoek ingediend voor het bouwen van 6 rijwoningen. De gemeente Moerdijk vindt het een goed idee om de bedrijfs-bestemming die de locatie nu heeft te veranderen naar een woonbestemming. Dat zal de woonkwaliteit van de omgeving verbeteren. De initiatiefnemer stelt 6 rijwoningen op de locatie voor. De gemeente Moerdijk denkt dat met 5 rijwoningen beter rekening wordt gehouden met de belangen van de omliggende woningen en voldoende parkeermogelijkheden.

Startdocument P207 Koning Haakonstraat Moerdijk

Het college besluit:

 1. De raad voor te stellen het “Startdocument P207 Koning Haakonstraat” vast te stellen
 2. De ‘Intentieovereenkomst P207 Koning Haakonstraat Moerdijk vast te stellen

Op 13 september 2022 heeft het college medewerking te verlenen aan het onderzoeken van de haalbaarheid van het principeverzoek met betrekking tot mogelijke woningbouw ontwikkeling aan de Koning Haakonstraat 10-12 te Moerdijk. De locatie is momenteel een braakliggend terrein van de voormalige breifabriek in de kern Moerdijk. Afgelopen periode zijn op het terrein de opstallen gesloopt en de bomen gerooid. De ambitie is het realiseren van een woningbouwprogramma van 5 goedkope-, 11 middel dure- en 8 dure koopwoningen. Dit woningbouwprogramma wordt als uitgangspunt gehanteerd voor het op te stellen haalbaarheidsonderzoek. De raad wordt voorgesteld het startdocument met daarin de kaders voor het haalbaarheidsonderzoek vast te stellen.

Voortgangsrapportage RES 1.0

Het college besluit:

 1. De voortgangsrapportage Regionale Energiestrategie 1.0 West-Brabant vast te stellen;
 2. De voortgangsrapportage en Visuele Samenvatting ter informatie aan de gemeenteraad te sturen met een raadsinformatiebrief.

Het college heeft besloten de voortgangsrapportage Regionale Energiestrategie 1.0 West-Brabant vast te stellen. De gemeenteraad wordt per brief geïnformeerd. West-Brabant ligt op koers om de doelen van de Regionale Energiestrategie (RES) te halen. De opwekking van duurzame energie verloopt goed, maar met duurzame warmte minder ver dan gehoopt.