17 januari 2023 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering

Details van de vergadering
Bevat 17 januari 2023 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum: 17 januari 2023
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
C.J.A. van Dorst wethouder
G.J.M. Blom wethouder
P.M. Joosten - Wesselius  wethouder
A.J. Moerkerke burgemeester
J.C. Slagboom  gemeentesecretaris
A.M.J. Dingemans wethouder

Agendapunten

Vaststelling vertrouwelijk verslag B&W-vergadering d.d. 10 januari 2023

Het college besluit:

De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 10 januari 2023

Het college besluit:

De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Actieplan Samenwerken en Participatie

Het college besluit: 

 1. In te stemmen met het definitief Actieplan Samenwerken en Participatie;
 2. In de commissievergadering van 9 februari 2023 het proces om te komen tot het definitieve actieplan Samenwerken en Participatie informeel te presenteren.

Rekening houdend met de opgave uit het Bestuursakkoord Moerdijk 2022 – 2026 en de Evaluatienota gebiedsgericht werken (april ’22) is het concept Actieplan Samenwerken en Participatie opgesteld. In samenwerking met de gemeenteraad, onze inwoners, de gebieds-tafels en onze maatschappelijke partners is het concept actieplan Samenwerken en Participatie verder ontwikkeld naar een definitief plan. Het doel van het actieplan is dat er een duidelijke en integrale richtlijn is waarmee we deze bestuursperiode de participatie intenties en het gebiedsgericht werken verder ontwikkelen. Dat vraagt niet alleen om inzet van de gemeente maar ook inzet vanuit de samenleving.

P120. LPM - Diverse wijzigingsverzoeken DSV inzake nieuwbouw LPM

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het principeverzoek van DSV voor de inpandige opslag van ADR-goederen op het LPM-terrein, en hieraan medewerking te verlenen onder de voorwaarden dat:
  1. de risicovolle activiteit ten behoeve van VAL-bedrijfsactiviteit is, stationaire opslag is niet toegestaan;
  2. de risicovolle activiteit ondergeschikt is, hier 3% (7350m2) van het bvo;
  3. de risicovolle activiteit acceptabel is, hetgeen inhoudt dat:
   1. risicocontouren binnen het bouwperceel van de inrichting of
   2. op gronden binnen het LPM-terrein met de bestemming Groen - 1 en/of 
   3. Groen - 2, Groen - 3 en/of Verkeer; 
   4. er geen BRZO-drempels worden overschreden;
   5. er sprake is van een verantwoord groepsrisico;
   6. er instemmend advies wordt uitgebracht door het bestuur van de veiligheidsregio.
 2. Niet in te stemmen met het verzoek van DSV tot wijziging gevelband ter plaatse van de opstelplaats voor vrachtwagen op het eigen terrein;
 3. In te stemmen met het verzoek van DSV om voor de inpandige opslag van ADR-goederen een uitgebreide procedure omgevingsvergunning te doorlopen;
 4. DSV te verzoeken actief met de omgeving de dialoog aan te gaan over deze wijzigingen en over de ruimtelijke procedures om te komen tot deze wijzigingen. En de resultaten hiervan op te nemen om de onderbouwing

DSV, eerste vestiger op het nieuwe LPM, heeft de gemeente verzocht om het planologisch kader van het LPM (PIP LPM) op enkele punten te wijzigen. Het college gaat in principe, en onder voorwaarden akkoord met het mogelijk maken van het beperkt gebruik van ADR-goederen, zoals grote parfumflesjes, fietsaccu’s etc in het logistieke proces (VAL). Het PIP LPM maaktvia afwijking reeds risicocontouren mogelijk voor ammoniak-koelinstallaties, de contouren en effecten van de aangevraagde ADR -goederen moeten bij die contouren aansluiten. DSV zal een uitgebreide procedure omgevingsvergunning doorlopen om dit mogelijk te maken. Dialoog met de omgeving door DSV maakt onderdeel uit van die procedure, alsmede de mogelijkheden van zienswijzen, bezwaar en beroep. De aangevraagde wijziging van de gevelband, een kenmerkend en beeldbepalend element van het LPM, die wordt niet gehonoreerd. Deze wijziging doet namelijk afbreuk aan de beeldkwaliteit doe wordt nagestreefd op het LPM.

Verlengen compensatieregeling reiskosten woon-werkverkeer en reiskosten dienstreizen

Het college besluit:

 1. De vergoeding reiskosten woon-werkverkeer vanaf 1 januari 2023 te verhogen van € 0,15 netto per km. naar € 0,19 netto per km. Hiermee is er € 0,02 ruimte om het IKB uit te ruilen tegen een onbelaste reiskostenvergoeding woon-werkverkeer. De extra kosten ad. € 24.214 komen ten laste van het budget reiskosten woon-werkverkeer (4110025);
 2. De vergoeding reiskosten dienstreizen vanaf 1 januari 2023 te verhogen van € 0,19 netto en € 0,18 bruto per km. naar respectievelijk € 0,21 netto en € 0,22 bruto per km. De extra kosten ad. € 7.706 komen ten laste van het budget reis- en verblijfskosten dienstreizen (438004).
 3. De verhoging van de vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en vergoeding reiskosten dienstreizen geldt tot het moment waarop het duurzaam mobiliteitsbeleid feitelijk is gerealiseerd, doch tot uiterlijk 1 januari 2024.
 4. Op twee peilmomenten – voorjaar 2023 en najaar 2023 - wordt samen met het Lokaal Overleg gecheckt hoe de stand van zaken is en wat de laatste ontwikkelingen zijn. Mocht er in de tussenliggende periode vanuit de Cao of vanuit de overheid een extra compensatiemaatregel worden ingevoerd, dan wordt de lokale compensatieregeling ingetrokken c.q. vindt verrekening plaats.

Het eerste halfjaar 2022 stegen de brandstofprijzen flink. Zowel politiek als maatschappelijk was en is deze prijsstijging een actueel onderwerp. Er is een negatief effect op de koopkracht, juist ook in combinatie met de stijgende energieprijzen en kosten van levensonderhoud. Vanuit de organisatie en via de OR zijn er meerdere signalen ontvangen dat medewerkers in de knel dreigen te raken door de hoge brandstofprijzen. Het betreft onder andere medewerkers die de privé-auto regelmatig inzetten voor werk (o.a. huisbezoeken, toezicht, bedrijfsbezoeken). De prijsstijging raakt ook medewerkers die (een aantal dagen per week) naar kantoor komen. Ook vakbonden en brancheverenigingen hebben eerder werkgevers opgeroepen om de reiskosten-vergoeding aan medewerkers te verhogen. De politiek is tevens verzocht om de afspraak uit het regeerakkoord voor het ophogen van de onbelaste kilometervergoeding naar voor te halen, d.w.z. invoering per 1 januari 2023 in plaats van per 1 januari 2024. Hieraan is deels tegemoet gekomen door de belastingvrije kilometervergoeding per 1 januari 2023 te verhogen van € 0,19 naar € 0,21 per km. Hiermee zijn echter de acute problemen nog niet opgelost. Gemeente Moerdijk neemt de signalen en de urgentie serieus. Vooruitlopend op de invoering van eventuele landelijke maatregelen en een duurzaam mobiliteitsbeleid voor het personeel is vanuit goed werkgeverschap een compensatieregeling uitgewerkt.

Aanvraag suppletie-uitkering bommenregeling 2022

Het college besluit:

 1. De uitgaven in 2022 in verband met het opsporen en ruimen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog vast te stellen op € 895.460 exclusief btw;
 2. Bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een aanvraag in te dienen voor een suppletie-uitkering uit het gemeentefonds ter hoogte van 68% van € 895.460 = € 608.913.
 3. Na definitieve toekenning van de suppletie-uitkering de gelden die betrekking hebben op projecten van derden aan resp. Waterschap Brabantse Delta, Port of Moerdijk en provincie Noord-Brabant beschikbaar te stellen.

De gemeente Moerdijk heeft in 2022 bij verschillende projecten kosten gemaakt betreffende het opsporen en ruimen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Ook zijn door derden (Waterschap Brabantse Delta en Port of Moerdijk) in dit kader kosten gemaakt bij projecten van hen. De werkzaamheden waren uit veiligheidsoverwegingen noodzakelijk. Alleen gemeenten kunnen door middel van een besluit van de gemeenteraad een beroep doen op het verkrijgen van een suppletie-uitkering (zgn. “bommenregeling”) uit het Gemeentefonds voor gemaakte kosten op het gebied van opsporing, benadering en ruiming van conventionele explosieven. Dit betekent dat ook bij onderzoek en ruiming op initiatief van andere partijen, de gemeente deze aanvraag moet indienen. De suppletie-uitkering bedraagt 68% van de gemaakte kosten. Hiervoor dient vóór 1 april 2023 een raadsbesluit te worden verzonden naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 De Markiezaten en Jaarplan Integrale Veiligheid 2023 gemeente Moerdijk

Het college besluit:

De raad voor te stellen het besluit te nemen het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 District de Markiezaten en het Jaarplan Integrale Veiligheid 2023 Gemeente Moerdijk vast te stellen.

Voor elke collegeperiode wordt een kadernota integrale veiligheid opgesteld. Op die manier is de aansluiting geborgd tussen het integrale veiligheidsbeleid en de inzet van het college op dit thema. Iedere inwoner van de gemeente Moerdijk heeft recht op een veilige leefomgeving en moet zich ook veilig kunnen voelen in de eigen buurt. Samen met inwoners en andere partners streven we naar een veilige en prettige omgeving om te wonen, werken en recreëren. Een samenleving waarin inwoners weerbaar zijn, zich beschermd weten en zich veilig voelen, waarin overlast en criminaliteit zo veel als mogelijk voorkomen worden, waarin aanwezige overlast en criminaliteit stevig aangepakt worden.

P197 Toekomstbestendige gymaccommodaties Zevenbergen - fase 1

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen om:

 1. In te stemmen met de hoofdopzet voor de nieuwe sporthal op het terrein van zwembad de Bosselaar en deze te laten uitwerken tot een ontwerp bouwplan inclusief inrichting open-bare ruimte en vervolgens in uitvoering te nemen.
 2. Hiertoe een krediet beschikbaar te stellen van € 13.100.000.
 3. De kapitaallasten en extra exploitatielasten m.b.t. de nieuwe sporthal als volgt te dekken:
 4. De voor 2024 opgenomen middelen in de stelpost nieuw beleid van € 319.500 vrij te laten vallen ten gunste van het begrotingsresultaat 2024;
 5. De voor 2025 opgenomen middelen in de stelpost nieuw beleid van € 579.000 vrij te laten vallen ten gunste van het begrotingsresultaat 2025;
 6. De kapitaallasten van € 350.000 en exploitatielasten van € 60.000 in 2026 te dekken uit de in de stelpost nieuw beleid, specifiek voor dit onderwerp geoormerkte middelen en het restant van € 164.000 uit deze stelpost vrij te laten vallen ten gunste van het begrotingsresultaat 2026;
 7. De kapitaallasten van € 700.000 en exploitatielasten van € 60.000 in 2027 en volgende jaren te dekken uit de in de stelpost nieuw beleid, specifiek voor dit onderwerp geoor-merkte middelen van € 569.000 en het restant bedrag van € 191.000 te verwerken binnen een sluitende (meerjaren)begroting 2027 en volgende jaren.
 8. De extra kosten in verband met het voortgezet gebruik van het sportcomplex in De Borgh van € 70.600 in 2023 en 2024 en van € 45.400 in 2025 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat in deze jaren.
 9. Kennis te nemen van de Memo P197. Toekomstbestendige gymaccommodaties Zeven-bergen, fase 1 - alternatieven afwijkend van lijn raadsbesluit d.d. 30 september 2022.

In vervolg op het eerder genomen raadsbesluit om in te zetten op de realisatie van een nieuwe sporthal op de locatie nabij zwembad de Bosselaar is onderzoek uitgevoerd naar de benodigde opzet van de sporthal. Er is bepaald welke functies binnen deze sporthal aanwezig moeten zijn en welke indeling voor deze functies op de gekozen locatie het meest optimaal is. Op basis van de uitkomsten van de onderzoeken wordt geconcludeerd dat de realisatie van een sporthal bij zwembad de Bosselaar haalbaar is. Er wordt geen nader onderzoek verricht naar een nieuwe sporthal op andere locaties of naar een andere hoofdopzet van de sporthal. Aan de hand van de opstelde adviezen en rapporten kan de ontwerpfase worden ingezet, gevolgd door de uitvoeringsfase. Hiermee werken we toe naar ingebruikname van de nieuwe sporthal in het tweede kwartaal van 2026. Om de uitwerking en uitvoering van de plannen mogelijk te maken, wordt de raad gevraagd krediet beschikbaar te stellen. De totale investeringskosten voor de realisering van de nieuwe sporthal bedragen € 13.100.000. Vanaf 2027 zijn de jaarlijkse lasten € 191.000 hoger dan waarmee tot op heden rekening was gehouden.

Vaststelling bestemmingsplan Den Bels

Het college besluit:

 1. De beschikking hogere waarde geluid voor 12 woningen in deze ontwikkeling vast te stellen.

De gemeenteraad voor te stellen:

 1. De ingediende zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan Den Bels Moerdijk ontvankelijk te verklaren;
 2. In te stemmen met de bij dit voorstel behorende “Nota van zienswijzen Ontwerp-bestemmingsplan Den Bels d.d. december 2022”;
 3. Op basis van de Nota zienswijzen de ingediende zienswijze ongegrond te verklaren;
 4. Het ontwerpbestemmingsplan Den Bels Moerdijk (planidentificatie NL.IMRO.1709.BPMDDenBels2021-BP30) ongewijzigd vast te stellen;
 5. Ten behoeve van het bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen;
 6. De planidentificatie van het bestemmingsplan te wijzigen van NL.IMRO.1709.BPMDDenBels2021-BP30 naar NL.IMRO.1709.BPMDDenBels2021-BP40.

Voor het gebied ten (noord)westen van de dorpshaven van dorp Moerdijk is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Dit plan heeft tot doel een actuele planregeling voor het gebied vast te leggen. In deze planregeling wordt de geldende bestemming Bedrijventerrein geschrapt. Het bedrijventerrein dat hier ooit was bedacht, past niet langer binnen de gemeentelijke ambities. Voor het plangebied wordt een ontwikkeling naar een groen gebied voorzien, waarbij aan de rand bij de dorpshaven een kleine ontwikkeling van maximaal 31 woningen voorzien is. Het groen in te richten gebied wordt openbaar toegankelijk en sluit aan op het gebied “de Appelzak”. Het ontwerpbestemmingsplan heeft in de periode 19 oktober tot en met 29 november 2022 ter visie gelegen. In deze periode is 1 zienswijze ingediend. In de Nota van zienswijzen is deze reactie samengevat en voorzien van een antwoord. De zienswijze leidt niet tot wijzigingen in het bestemmingsplan. Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen. Daarnaast besluit het college een hogere waarde geluid vast te stellen voor de appartementen.