18 april 2023 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering

Details van de vergadering
Bevat 18 april 2023 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum: 18 april 2023
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
A.J. Moerkerke burgemeester
C.J.A. van Dorst wethouder
G.J.M. Blom wethouder
P.M. Joosten - Wesselius  wethouder
A.M.J. Dingemans wethouder
C. Polak communicatieadviseur
J.C. Slagboom gemeentesecretaris

Agendapunten

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 11 april 2023

Het college besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Aanwijzing Stadsedijk 95 Oudemolen als gemeentelijk monument

Het college besluit:

 1. Het object Stadsedijk 95 Oudemolen als gemeentelijk monument aan te wijzen.
 2. Aanlevering van stand van zaken lijst met potentiële monumenten en procesvoorstel naar het najaar te verschuiven.

Er is een verzoek in gediend om het pand aan te wijzen als gemeentelijk monument. Er is door het Monumentenhuis Brabant een onderzoek uitgevoerd naar de monumentale waarden. De monumentencommissie heeft geadviseerd om het pand aan te wijzen als gemeentelijk monument. Het college heeft besloten conform advies te beslissen.

Verlengen overeenkomst uitvoering Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar en overeenkomst uitvoering Rijksvaccinatieprogramma met Thuiszorg West-Brabant

Het college besluit

 1. In te stemmen met het verlengen van de overeenkomst inzake de uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar en de overeenkomst voor de uitvoering van het Rijks-vaccinatieprogramma met Thuiszorg West-Brabant voor de periode 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025, onder voorbehoud van instemming door alle zes TWB gemeenten;
 2. Thuiszorg West-Brabant op de hoogte te stellen van dit besluit met een verlengingsbrief.

Gemeenten zijn op basis van de Wet Publieke Gezondheid verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van 0 tot 19 jaar. De jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0-4 jaar wordt in de gemeente Moerdijk uitgevoerd door Thuiszorg West-Brabant (TWB). Na een gezamenlijk aanbestedingstraject hebben de 6 gemeenten (Bergen op Zoom, Roosendaal, Rucphen, Moerdijk, Steenbergen en Woensdrecht) een 4-jarige inkoopovereenkomst voor de jaren 2018 t/m 2021 met de optie tot 2 maal verlenging met 2 jaar gesloten met TWB. Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) is een preventieprogramma waarbij jeugdigen worden gevaccineerd tegen verschillende ernstige infectieziekten. Het RVP is in 2018 wettelijk verankerd in de Wet Publieke Gezondheid waarna een deel van de uitvoering van het RVP met ingang van 1 januari 2019 onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van gemeenten is gekomen. De gemeente moet de uitvoering van het RVP en het basispakket JGZ bij dezelfde organisatie beleggen. Dit om de huidige samenhang tussen de uitvoering van het RVP en de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) te borgen. De uitvoerende organisaties zijn de GGD en TWB. Bij de GGD is de uitvoering van het RVP geborgd via een Gemeenschappelijke Regeling (samenwerkingsverband van 16 gemeenten in West-Brabant). Met TWB is hiervoor een aparte overeenkomst gesloten. De huidige overeenkomsten met TWB voor de uitvoering van JGZ 0-4 jaar en het RVP lopen 31 december 2023 af.

Eind 2022 zijn de 6 gemeenten samen met het Inkoopbureau West-Brabant gestart met de voorbereidingen voor de bestuurlijke besluitvorming over het al dan niet verlengen van beide overeenkomsten met TWB.
Op basis van een uitgebreide evaluatie is geconstateerd dat TWB de JGZ 0-4 jaar en het RVP naar tevredenheid en conform de gemaakte afspraken uitvoert. Derhalve heeft het college besloten in te stemmen met het verlengen van de overeenkomst voor de uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar en de overeenkomst voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma met Thuiszorg West-Brabant voor de periode 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025, onder voorbehoud van instemming door alle zes TWB gemeenten.

P153a-Stoofstraat Zevenbergen – verzoek principe-uitspraak schetsplan d.d. 21 december 2022 voor het bouwen van 28 appartementen aan de Stoofstraat in Zevenbergen

Het college besluit:

 1. Mee te werken aan het schetsplan d.d. 21 december 2022 voor het bouwen van 28 appartementen aan de Stoofstraat in Zevenbergen, hiervoor (in afwijking van het Beleid planologisch strijdig gebruik 2020) de kruimelgevallenregeling toe te passen, onder de voorwaarden dat:
  1. initiatiefnemer schriftelijk akkoord gaat met de afspraak dat de schade die voortvloeit uit de mogelijke vernietiging van de vergunning vanwege een onjuist gevolgde procedure, voor zijn rekening blijft.
  2. het plan voldoet aan:
   • redelijke eisen van welstand;
   • de Nota Parkeernormen van de gemeente Moerdijk;
   • een goede ruimtelijke ordening
 2. Initiatiefnemer te verplichten om actief de dialoog met de omgeving aan te gaan en de resultaten hiervan op te nemen in de ruimtelijke onderbouwing, die bij de uiteindelijk in te dienen aanvraag moet worden ingediend.

Voor de invulling van het braakliggend perceel op de hoek van de Stoofstraat-Noordhaven in Zevenbergen is op 21 december 2022 een schetsplan ingediend. Dit schetsplan ziet op het bouwen van 28 appartementen op deze locatie. Het college heeft besloten medewerking te verlenen aan dit schetsplan.