18 juli 2023 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering

Details van de vergadering
Bevat 18 juli 2023 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum: 18 juli 2023
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
Aanwezigen
Naam Functie
P.M. Joosten - Wesselius wethouder
G.J.M. Blom wethouder
A.M.J. Dingemans wethouder
C. Polak communicatieadviseur
C.J.A. van Dorst wethouder
Afwezig:
Afwezigen
Naam Functie
 A.J. Moerkerke burgemeester
J.C. Slagboom gemeentesecretaris

Agendapunten

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 11 juli 2023

Het college besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Vertrouwelijke besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 11 juli 2023

Het college besluit:
De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Personeelsvertrouwelijke besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 11 juli 2023

Het college besluit:
De personeelsvertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Ontwerpbestemmingsplan Vlietweg2 te Noordhoek

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de vooroverlegreactie, zoals opgenomen in paragraaf 7.2 Vooroverleg van de toelichting van het ontwerp-bestemmingsplan;
 2. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Vlietweg 2 te Noordhoek (NL.IMRO.1709.BPNHVlietweg2-BP30);
 3. Het ontwerp bestemmingsplan Vlietweg 2 te Noordhoek gedurende 6 weken ter inzage te leggen;
 4. Voor deze ontwikkeling geen milieueffectrapportage op te stellen;
 5. De gemeenteraad met een raadsinformatiebrief te informeren.

Het college heeft ingestemd met een principebesluit om onder voorwaarden in te stemmen met het legaliseren van een bedrijfsverzamelgebouw ter plaatse van de voormalige champignon-kwekerij aan de Vlietweg 2 te Noordhoek. De bestemming ‘Agrarisch’ wordt gewijzigd naar ‘Bedrijf’ met de volgende aanduiding: ‘Specifieke vorm van bedrijf bedrijfsverzamelgebouw’. Het voorontwerp heeft reeds ter inzage gelegen en is voorgelegd aan de vooroverlegpartners voor reactie. Door het Waterschap Brabantse Delta, Brandweer Midden- en West Brabant, Kaan Consultancy en Stedin zijn vooroverlegreacties ingediend. De inhoudelijke reacties hebben met name te maken over de verantwoording externe veiligheid. Deze reacties hebben niet geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. Wel is in de toelichting de onderbouwing aangescherpt. Het ontwerpbestemmingsplan ligt gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage. De terinzagelegging biedt eenieder de mogelijkheid om gedurende deze periode zijn of haar zienswijze kenbaar te maken. Publicatie zal plaatsvinden via de Moerdijkse bode en het gemeenteblad.

Klacht over het handelen van een jeugdprofessional

Het college besluit:

De klacht conform het advies van de Klachtencommissie Jeugd van 10 juli 2023 gegrond verklaren ten aanzien van het datalek en voor het overige ongegrond verklaren.

Klaagster dient een klacht in over het handelen van een jeugdprofessional. Klaagster klaagt over het feit dat ze al vier contactpersonen heeft gehad bij het CJG, dat er een datalek is geweest en dat een doorverwijzing van de huisarts naar een specifieke behandelaar is afgekeurd door het CJG.

Project 190. Wethouder Trompersstraat Langeweg – verkoop grond

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het bod en de bijbehorende voorwaarden op gronden voor 5 woningen in het plan Wethouder Trompersstraat Langeweg.
 2. In te stemmen met het aanpassen van de voorlopige koopovereenkomst op basis van de voorwaarden.

Het perceel in de oksel Wethouder Trompersstraat – N285 is in eigendom van gemeente Moerdijk. Voor deze locatie is al een bestemmingsplan vastgesteld, dat de bouw van 4 twee-onder-één-kap woningen en een vrijstaande woning mogelijk maakt. Het perceel is de afgelopen jaren in gebruik geweest als hondenlosloopterrein. Het hondenlosloopterrein is verplaatst naar de Kloosterlaan en het perceel wordt deze zomer bouwrijp gemaakt. De locatie is via een openbare biedprocedure te koop aangeboden en wordt nu verkocht aan een ontwikkelaar om deze verder te ontwikkelen en te bouwen.

Treasurystatuut gemeente Moerdijk

Het college besluit:

 1. Het treasurystatuut gemeente Moerdijk vast te stellen en in werking te laten treden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023;
 2. Vanaf 1 januari 2023 het treasurystatuut 2011 gemeente Moerdijk in te trekken;
 3. Het statuut aan te halen als Treasurystatuut gemeente Moerdijk;
 4. R. van Santbergen aan te stellen als treasurer van de gemeente Moerdijk;
 5. Het treasurystatuut gemeente Moerdijk ter kennisgeving aan de gemeenteraad aan te bieden.

Het treasurystatuut is het kader voor het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s. De regels over de financiering zijn vastgelegd in de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido). Het in dit treasurystatuut uitgewerkte treasurybeleid dient, als onderdeel van het financieel beleid, de uitvoering van de publieke taken te ondersteunen en waarborgen te bieden voor de financiële continuïteit van de gemeente Moerdijk op korte en lange termijn. Het nu vast te stellen statuut is geactualiseerd aan de huidige regelgeving en leesbaarder gemaakt t.o.v. het oude statuut uit 2011. Aanvullende informatie college Op grond van artikel 212 van de Gemeentewet stelt de raad bij verordening de uitgangspunten voor het financiële beleid en beheer vast. Dit heeft gestalte gekregen in de ‘’Financiële verordening gemeente Moerdijk’’. De verordening is door de raad op 3 februari 2022 vastgesteld. In artikel 13 lid 5 van deze verordening is bepaald dat het college een treasurystatuut opstelt en deze voor kennisgeving aan de raad wordt aangeboden.

Campagne gft-afval scheiden met als doel minder restafval en meer herbruikbare grondstoffen

Het college besluit:

In te stemmen met de voorgestelde aanpak van de gft-campagne met als doel: beter scheiden van gft-afval te stimuleren en daarmee de hoeveelheid restafval terug te dringen en een grotere opbrengst van herbruikbare grondstoffen te bereiken.

Het aantal restafvalkilo’s per inwoner in de gemeente Moerdijk is nog steeds te hoog volgens de VANG-normen (100 kilogram). Uit recente sorteeranalyses blijkt dat een derde van het restafval uit gft-afval bestaat. En dat is zonde, want gft-afval kan omgezet worden in compost. En dat kunnen we onder andere weer gebruiken om voedsel te verbouwen. Minder gft bij het restafval heeft ook als voordeel dat minder afval hoeft te worden verbrand. Dit scheelt geld én het is beter voor het milieu. De gemeente zal daarom campagne voeren om inwoners te stimuleren hun gft-afval beter te scheiden. Dit doen we door in te zetten op kennis (wat mag er bij het gft?), houding (de voordelen van goed scheiden, weerstand tegen scheiden wegnemen) en gedrag (gft-scheiden makkelijk maken door het verstrekken van (hulp)middelen). Door gft-afval uit het restafval terug te dringen, dragen we bij aan de VANG-doelstellingen.

Vaststelling proces vergroening

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het procesvoorstel om te komen tot vergroeningsplannen voor onze kernen om deze klimaat adaptief te maken met als doel een gezond leef-, werk- en leerklimaat;
 2. In te stemmen om parallel aan het proces van de vergroeningsplannen te komen tot het strategisch actualiseren van het gemeentelijke groenbeleid op basis van onderzoek naar in elk geval:
  1. het principe van 3-30-300;
  2. het boomkroonvolume i.p.v. van het aantal stammen;
  3. Maatlat groene klimaat adaptieve gebouwde omgeving zoals 23 maart jl. uitgebracht door het ministerie Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.
 3. De Raad te informeren met een raadsinformatiebrief

De noodzaak om klimaat adaptief te worden en het verhogen van de biodiversiteit zorgen ervoor dat we anders naar ons groen en daarmee onze openbare ruimte moeten gaan kijken. Om onze ambities vorm te geven dienen er concrete richtlijnen te worden gehanteerd op basis waarvan we ons groen en daarmee onze openbare ruimte gaan inrichten. Door het uitwerken van een aantal landelijke normen en deze in combinatie met de op te stellen vergroenings-plannen toepasbaar, haalbaar en bruikbaar te maken, gaan wij deze uitdaging aan en actualiseren wij ons groenbeleid. Voor 3 kernen per jaar worden concrete vergroeningsplannen opgesteld in samenwerking met een adviesbureau. Voor het buitengebied zal een landschaps-plan worden opgesteld. Dorpstafels en de Stadstafel worden hierover op de hoogte gesteld.