24 oktober 2023 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering

Details van de vergadering
Bevat 24 oktober 2023 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum: 24 oktober 2023
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
Aanwezigen
Naam Functie
P.M. Joosten - Wesselius wethouder
G.J.M. Blom wethouder
A.M.J. Dingemans wethouder
C. Polak communicatieadviseur
A.J. Moerkerke burgemeester
J.C. Slagboom gemeentesecretaris
Afwezig:
Afwezigen
Naam Functie
 C.J.A. van Dorst  wethouder

Agendapunten

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 10 oktober 2023

Het college besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Planschadeverzoek Oliemolenstraat 10 Klundert

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de aanvraag om vergoeding van planschade;
 2. Kennis te nemen van het advies van Langhout & Wiarda d.d. 4 augustus 2023;
 3. Het advies van Langhout & Wiarda d.d. 4 augustus 2023, met inbegrip van de onderbouwing daarvan, onverkort over te nemen;
 4. Het verzoek om planschade toe te wijzen en een tegemoetkoming in schade toe te kennen ten bedrage van € 11.500,--. Dit bedrag dient vermeerderd te worden met de wettelijke rente vanaf de dag waarop de aanvraag is ontvangen tot de dag van de uitbetaling van de hoofdsom;
 5. Het betaalde drempelbedrag van 300,-- euro aan aanvrager te restitueren. Dit bedrag dient vermeerderd te worden met de wettelijke rente vanaf de dag waarop de aanvraag is ontvangen tot de dag van de uitbetaling van de hoofdsom;

De eigenaar van de Oliemolenstraat 10 in Klundert heeft een verzoek om planschade ingediend. De eigenaar geeft aan schade te lijden door schaduwwerking van het nieuwe gebouw op eigenaars perceel als gevolg van de vaststelling van het bestemmingsplan Bolwerk Klundert. Langhout & Wiarda bestuursschade- en omgevingsrechtdeskundigen heeft een adviesrapport uitgebracht. In het adviesrapport wordt geadviseerd aanvraag om tegemoetkoming in schade toe te wijzen. Aan het college is gevraagd het besluit over te nemen in het adviesrapport van Langhout & Wiarda en op basis daarvan het verzoek om planschade toe te wijzen.

Governance Windfonds A16

Het college besluit:

 1. De vernieuwde samenwerkingsovereenkomst met STEM en het bijbehorende addendum ten aanzien van het Subfonds Moerdijk te ondertekenen.
 2. Wethouder Duurzaamheid Blom te mandateren de beide documenten namens de gemeente Moerdijk te ondertekenen.
 3. Het investeringskader Subfonds Moerdijk voor de periode van 5 jaar vast te stellen.
 4. De gemeenteraad met een raadsinformatiebrief te informeren over de gewijzigde governance Windfonds A16.

Afgelopen jaren hebben de gemeenten Moerdijk, Drimmelen, Breda en Zundert intensief samengewerkt met de provincie om het project Windenergie A16 te realiseren. Uniek aan dit project is dat 25% van het rendement uit de windmolens terecht komt in lokale windfondsen om vervolgens geïnvesteerd te worden in lokale energieprojecten. De windmolens zijn gerealiseerd en wekken inmiddels energie op. Het project Windenergie A16 komt hiermee in een andere fase.

Dit betekent ook dat de verantwoordelijkheid voor het project over gaat van gezamenlijke (en wat betreft de planologische kant provinciale) regie naar lokale regie. Onderdeel hiervan is het organiseren van een toekomstbestendige governance om het rendement uit de windmolens een effectieve en doelmatige wijze te investeren in de energietransitie in Moerdijk en de andere gemeenten. Hiertoe is een samenwerkingsovereenkomst overeengekomen met de Stichting Energietransitie Moerdijk (STEM) die is opgericht om (onder meer) het beheer van het windfonds voor Moerdijk op zich te nemen. Hierin zijn afspraken gemaakt over de doelen waaraan en de wijze waarop het fonds besteed mag worden. Ook waarborgen getroffen om toezicht te kunnen houden op het beheer van het fonds. Als laatste is een investeringskader opgesteld waarmee sturing gegeven wordt aan de mogelijke investeringen vanuit het fonds. Komende jaren worden met de windkernen A16, Moerdijk, Langeweg en Zevenbergschen Hoek, plannen gemaakt om met het geld uit het fonds de energietransitie in deze dorpen te versnellen.

Klacht over verkeersproblematiek in de straat

Het college besluit:

De klacht conform het advies van de klachtencommissie van 4 oktober 2023 ongegrond te verklaren.

Klager dient een klacht in over de verkeersproblematiek in zijn straat in Zevenbergschen Hoek. De klachtencommissie is van mening dat de gemeente, voor zover het in haar macht ligt, voldoende heeft gedaan om de verkeerssituatie te verbeteren.

Collectieve aanbesteding publieke laadinfrastructuur 2024-2028 onder leiding van de provincie Noord-Brabant

Het college besluit:

 1. Deel te nemen aan de collectieve aanbesteding voor publieke laadinfrastructuur onder leiding van de Provincie Noord-Brabant;
 2. Mandaat te verlenen aan de algemeen directeur van de Provincie Noord-Brabant voor het nemen van de benodigde besluiten in het kader van de aanbesteding, genoemd onder 1.
 3. De burgemeester te verzoeken om aan de algemeen directeur van de Provincie Noord-Brabant volmacht te verlenen tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en te machtigen om handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn ten behoeve van vervulling in het kader van de aanbesteding.
 4. De aanbestedingsvoorwaarden van de provincie van toepassing te verklaren voor deze aanbesteding.

Op dit moment is wordt laadinfra t.b.v. elektrische auto’s in gemeente Moerdijk beheerd en onderhouden door Park n Charge. Vanuit de provincie Noord-Brabant wordt collectiviteit op het gebied van laadinfra aangeboden in de vorm van een concessie richting diverse exploitanten. Gemeenten kunnen afzonderlijk aangeven of zij zich aan willen sluiten bij de provincie hiervoor. De provincie is op dat moment de (contract)beheerder en de exploitant is de concessiehouder. Met dien verstande dat de exploitant rechtstreeks een contract heeft met de gemeente over de (praktische)invulling van de laadinfra. Dit zou gelden voor de periode van medio 2024 tot medio 2028. Voor gemeente Moerdijk is het aannemelijk dat het aansluiten bij de provincie als concessieverlener verschillende positieve effecten heeft zoals schaalvoordelen die mogelijk resulteren in lagere tarieven voor gebruikers en een hogere mate van vrijheid en flexibiliteit als het gaat om realisatie van nieuwe laadinfra. Door deel te nemen aan een collectieve aanpak voor laadinfra zijn we, gemeente en maatschappij, tevens minder afhankelijk van voorkeuren en doelen van een private aanbieder. Dit alles zorgt er waarschijnlijk voor dat er (meer) maatwerk geleverd kan worden op het gebied van laadinfra dan op dit moment.

Zienswijze begrotingswijziging VR-MWB 2023-2

Het college besluit:

De raad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2023-2 van de Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant en het voorlopig besluit van het algemeen bestuur tot vaststelling hiervan te steunen.

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant heeft het voorlopig besluit genomen tot vaststelling van de begrotingswijziging 2023-2. Voordat genoemde begrotingswijziging definitief kan worden vastgesteld heeft de gemeenteraad van een binnen de Veiligheidsregio participerende gemeente het recht hier een zienswijze over in te dienen bij de Veiligheidsregio (Wet gemeenschappelijke regelingen; artikel 10 lid 5 en 6). Met dit voorstel wordt deze voorgestelde begrotingswijziging ter zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraad.

Wijziging GR BVO Havenschap Moerdijk

Het college besluit:

De raad voorstellen geen zienswijze te geven op de concept wijzigingsregeling Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant en wij als college zijn sinds 1-1-2017 samen deelnemer in de “Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk” (hierna: GR BVO HsM). Dit is een Gemeenschappelijke Regeling in de vorm van een Bedrijfsvoeringsorganisatie, omdat deze Gemeenschappelijke Regeling alleen uitvoerende taken heeft, voornamelijk de financiering van het per 1-1-2017 verzelfstandigde Havenbedrijf Moerdijk NV. Per 1-7-2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. Op grond van de gewijzigde Wgr moeten alle Gemeenschappelijke Regelingen daarop worden aangepast. Het bestuur van BVO Havenschap Moerdijk heeft een concept wijzigingsregeling laten opstellen voor aanpassing van de GR BVO HsM en heeft deze toegezonden aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant en ons. Conform artikel 51 van de Wgr stellen we uw Gemeenteraad in de gelegenheid om voor 20 december a.s. uw zienswijze te geven op deze conceptwijzigingsregeling. Eerste helft 2024 zullen de zienswijzen worden verwerkt en zullen we u om toestemming vragen voor de beoogde wijziging van de GR BVO HsM.

Aanpassing Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving aan Omgevingswet

Het college besluit de raad voor te stellen:

 1. De Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) gemeente Moerdijk vast te stellen.
 2. De Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht in te trekken.

Het college heeft besloten de raad voor te stellen de Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht te wijzigen.Als gevolg van de inwerkingtreding van de Omgevingswet vervalt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht als grondslag voor de huidige verordening. Met de nu voorgestelde wijzigingen wordt deze verordening aangepast aan de Omgevingswet. De nieuwe verordening is gebaseerd op de modelverordening van de VNG. Het betreft op dit moment geen inhoudelijke wijzigingen. De verordening wordt aangehaald als: Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) gemeente Moerdijk (Verordening U&H).

Beoordeling zienswijzen aanvraag omgevingsvergunning Van Aerschotstraat Zevenbergen

Het college besluit:

 1. In afwijking van Nota Parkeernormen, instemmen met de parkeerparagraaf uit de ruimtelijke onderbouwing;
 2. De omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuw appartementengebouw op de hoek aan de Van Aerschotstraat met de Willem III straat in Zevenbergen, met inachtneming van de ingediende zienswijzen, verlenen.

Op 2 mei 2023 heeft uw college besloten om medewerking te verlenen voor het bouwen van een nieuw appartementengebouw op de hoek aan de Van Aerschotstraat met de Willem III straat in Zevenbergen. De aanvraag voor een nieuw appartementengebouw is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan ‘Zevenbergen’, omdat het bouwen van een appartementengebouw binnen de bestemming ‘Horeca’ niet is toegestaan. Om medewerking te kunnen verlenen aan deze aanvraag is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure gevoerd. Door middel van een ruimtelijke onderbouwing is aangetoond dat de beoogde nieuw appartementengebouw ruimtelijk acceptabel is. In deze ruimtelijke onderbouwing is eveneens gemotiveerd dat het verantwoord is om af te wijken van de Nota Parkeernormen.

Het ontwerpbesluit heeft van 25 mei 2023 tot en met 5 juli 2023 ter inzage gelegen. Er zijn 5 zienswijzen (4 verschillende adressen) ingediend. De ingediende zienswijzen, die vooral gaan over stedenbouwkundige inpassing, schaduwwerking, parkeren en privacy, geven geen aanleiding om de vergunning te weigeren.

Voordracht erespeld gemeente Moerdijk

Het college besluit:

De erespeld gemeente Moerdijk toe te kennen aan de heer Frank S. Fabianski jr., geboren op 25-12-1921 en wonend in Chicago, Illinois.

De erespeld gemeente Moerdijk wordt toegekend aan de heer Frank S. Fabianski jr. als waardering voor zijn betrokkenheid bij de bevrijding van West-Brabant. Hij diende bij 104th Signal Company, onderdeel van de infanteriedivisie van de Timberwolves en was actief als bevrijder van o.a. Standdaarbuiten en Zevenbergen.