25 april 2023 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering

Details van de vergadering
Bevat 25 april 2023 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum: 25 april 2023
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
A.J. Moerkerke burgemeester
C.J.A. van Dorst wethouder
G.J.M. Blom wethouder
P.M. Joosten - Wesselius  wethouder
A.M.J. Dingemans wethouder
C. Polak communicatieadviseur
J.C. Slagboom gemeentesecretaris

Agendapunten

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 18 april 2023

Het college besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 18 april 2023

Het college besluit:
De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Budgetsubsidie 2023 Stichting Energietransitie Moerdijk

Het college besluit:

 1. Een budgetsubsidie van € 40 000 toe te wijzen aan Stichting Energietransitie Moerdijk voor het jaar 2023;
 2. Een beschikking (met de aanvullende voorwaarden) te versturen.

De gemeente vindt het belangrijk dat bij projecten voor het grootschalig opwekken van duur-zame energie ook de omgeving kan profiteren. De Stichting STEM draagt hieraan bij door het beheer van de fondsen uit de projecten WindA16 en Windpark Klundert. Het college wijst voor 2023 daarom € 40.000 budgetsubsidie toe aan STEM om bij te dragen aan deze doel-stelling. Deze budgetsubsidie voor STEM staat in de meerjarenbegroting die door de raad is vastgesteld.

Doorontwikkeling Jeugdbescherming Brabant (JBB)

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de resultaten van JB Bruist en het plan Doorontwikkeling JBB 2022-2025.
 2. Een nieuw scenario te volgen voor financiering van de jeugdbescherming door JBB. Dit scenario is een combinatie van P*Q en beschikbaarheidsfinanciering. In de beschikbaar-heidsfinanciering zijn de kosten opgenomen voor een beschikbaarheidsfunctie. Het aandeel voor de regio WBW is berekend op maximaal €436.475.
 3. In te stemmen met een bijdrage van € 34.000 voor WBW voor de bovenregionale Leading Coalition.
 4. In te stemmen met de subsidievoorwaarden van gemeente Tilburg waarbij Tilburg mandaat krijgt voor het verlenen van de subsidie en de daar bijbehorende voorwaarden aan JBB. Deze subsidie kan worden gevoegd onder de in 2022 voor twee jaar afgesloten Dienst Algemeen en Economisch Belang, gebaseerd op artikel 4 van het DAEB-vrijstellingsbesluit.
 5. In de risicoparagraaf rekening houden met een maximale nabetaling van € 50.000,- totdat er zekerheid is over het aantal maatregelen en de grootte van het bij te betalen bedrag.
 6. De gemeenteraad met een raadsinformatiebrief te informeren.

Met dit voorstel wordt ingegaan op de afgelopen periode van ontwikkeling van JBB, door het programma JB Bruist en kijken we naar de doorontwikkeling in 2023 en verder. Er wordt een nieuw scenario voor financiering van JBB voorgesteld. Daarnaast wordt regio WBW gevraagd onderdeel te worden van een samenwerkingsverband tussen 5 regio’s en de GI’s. Beide ontwikkelingen vragen om extra budget.

Samenwerkingsovereenkomst tijdelijke situatie Fort de Hel 2023-2024

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst Fort de Hel;
 2. Een exploitatie vergoeding in de overeenkomst op te nemen van € 21.000 per jaar;
 3. In te stemmen met de eenmalige investering van € 20.000 en deze kosten mee te nemen in de eerstvolgende bestuursrapportage;
 4. In te stemmen met de RIB die aan de raad wordt gestuurd.

In 2022 is de toenmalige beheerder van Fort de Hel gestopt. Het is tot nu toe niet gelukt een invulling voor het fort te vinden, ook doordat het om een tijdelijke invulling gaat. De gemeente gaat nu een samenwerking aan met mevrouw L. den Hollander om in het toeristenseizoen het fort bezoekbaar en beleefbaar te maken. Vanaf 1 juni is het fort weer open! Deze overeen-komst is afgesloten voor in ieder geval 2023 en mogelijk ook 2024 en 2025, afhankelijk van de duur van het gelijktijdig lopende ontwikkeltraject.

Extra indexering tarieven GI's 2023

Het college besluit:

 1. Op de tarieven van de GI’s over 2023, bovenop de al vastgestelde indexering (5,35%), een aanvullende indexering van 1,8% voor de structurele dekking van de inzet plusperiodiek goed te keuren.
 2. Daarnaast een aanvullende indexering van 0,5% voor hogere reiskosten conform CAO-regeling toe te kennen.
 3. De overige gevraagde aanvullende indexering af te wijzen.
 4. De verhoging van de tarieven met de indexering te verwerken in de tweede bestuurs-rapportage 2023.

De vijf Brabantse jeugdhulpregio’s hebben contractafspraken met de Gecertificeerde Instellingen (GI’s) die in Brabant actief zijn: Jeugdbescherming Brabant (JBB), William Schrikker Jeugdbescherming en Jeugdreclassering (WSS) en Leger des Heils (LdH) en Jeugd Veilig Verder (JVV). Onderdeel van de contractafspraken zijn tarieven en indexatie. De tarieven worden elk jaar in december voor het daaropvolgende jaar geïndexeerd op basis van de meest recente indexcijfers, zoals dan bekend. In december 2022 hebben de jeugdhulp-regio’s de tarieven 2023 geïndexeerd met een (voorlopig) percentage van 5,35%. Door de vier GI’s die actief zijn in Brabant is een verzoek ingediend om bovenop de reguliere indexering van de tarieven 2023 (5,35%) een aanvullende, extra indexering toegekend te krijgen.

Jaarverslag 2022 Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Het college besluit:

 1. Jaarverslag 2022 Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) vast te stellen.
 2. In het kader van het interbestuurlijk toezicht jaarverslag op te sturen naar gedeputeerde staten van Noord-Brabant.
 3. Jaarverslag via een raadsinformatiebrief ter kennisname aan de gemeenteraad voor te leggen.
 4. Jaarverslag toe te zenden aan betrokken handhavingspartners.

Op 18 januari 2022 is het Uitvoeringsprogramma Vergunningen, toezicht en handhaving (VTH) 2022 vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma is opgesteld aan de hand van de kaders van het VTH-beleid gemeente Moerdijk. In het uitvoeringsprogramma zijn de uit te voeren taken voor 2022 opgenomen. In het jaarverslag verantwoord het college in hoeverre de geplande doelen zijn bereikt. Uitvoering van de VTH-taken moet leiden tot een kwalitatief goede, gezonde en veilige leef- en werkomgeving in Moerdijk.

Enkele opvallende zaken uit het jaarverslag zijn:

 • Het aantal aanvragen voor de activiteit bouwen was opnieuw hoger (13%) ten opzichte van het langjarig gemiddelde. Het aantal initiatieven dat via principeverzoek en vooroverleg wordt ingediend is lager (gezamenlijk -17%).
 • In 2022 verleenden wij vergunningen voor de realisatie van de eerste logistieke hal (200.000 m2), de bluswatervoorziening en kunstwerken voor de interne baan van het Logistiek Park Moerdijk.
 • Door het uitstel van de Omgevingswet is het aantal aanvragen voor planologisch strijdig gebruik zoals verwacht hoger.
 • Er is een kwaliteitsslag in gang gezet bij het behandelen van aanvragen en het toezicht op het gebied van APV/ Bijzondere wetten.
 • Dit jaar is het programmatisch toezicht volgens planning uitgevoerd door de OMWB en toezichthouders brandveiligheid (zelfs 10% extra). Bouwtoezicht bleef achter door moeilijk invulbare vacatures.
 • Het moeilijk invullen van vacatures in combinatie met ziekteverzuim, overigens binnen het hele team, baart zorgen en leidt tot hoge werkdruk.

In aanvulling op de implementatie van de Omgevingswet is het project “VTH Digitaal” gestart. Dit gaat onder andere over de realisatie van digitale formulieren, ondertekening, archivering en digitale assistenten om vaste administratieve handelingen over te nemen.