26 september 2023 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering

Details van de vergadering
Bevat 26 september 2023 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum: 26 september 2023
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
Aanwezigen
Naam Functie
P.M. Joosten - Wesselius wethouder
G.J.M. Blom wethouder
A.M.J. Dingemans wethouder
C. Polak communicatieadviseur
A.J. Moerkerke burgemeester
J.C. Slagboom gemeentesecretaris
C.J.A. van Dorst wethouder
Afwezig:
Afwezigen
Naam Functie
   

Agendapunten

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 19 september 2023

Het college besluit:

De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Vertrouwelijke besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 19 september 2023

Het college besluit:

De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Aanvullend krediet inrichtingsplan openbare ruimte Stenen Poppen Klundert

Het college besluit de raad voor te stellen:

 1. In te stemmen met het gewijzigde inrichtingsplan voor het gebied rondom de Stenen Poppen ten opzichte van de eerdere kredietaanvraag;
 2. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen ter grootte van € 97.500 voor de realisatie van het inrichtingsplan openbare ruimte Stenen Poppen Klundert;
 3. De jaarlijks kapitaallasten van € 6.800 per jaar vanaf 2025 en verder te verwerken binnen een sluitende (meerjaren)begroting.

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om een aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het inrichtingsplan voor het openbare gebied rondom de Stenen Poppen in Klundert. Het plan omvat het realiseren van een coupure in de vestingwal nabij de Stenen Poppen die ervoor zorgt dat de toenmalige werking van de vesting veel duidelijker wordt. Daarnaast zorgt de nieuwe inrichting van het gebied met een uitkijksteiger, picknickbanken, een fietsenstalling en informatieborden voor het beter kunnen beleven en een upgrade van dit gebied. Een mooie aanvulling op het toeristisch aanbod van de Stelling van Willemstad in de Zuiderwaterlinie

Centrale stemopneming (CSO) bij verkiezing Tweede Kamer

Het college besluit:

Voor het tellen van de stemmen van de Tweede kamerverkiezing te kiezen voor centrale stemopneming (CSO), ook wel centraal tellen genoemd.

Gemeente Moerdijk gaat bij de komende verkiezing van de Tweede Kamer over tot centrale telopneming. Dit houdt in dat op woensdagavond na sluiting van de stembureaus de telling plaatsvindt op lijstniveau. Op donderdag worden op een centrale plek alle stemmen geteld tot kandidaatniveau. Een centrale telling verloopt rustiger, overzichtelijker, biedt gelegenheid om fouten te corrigeren en verkleint het risico op hertelling.

Exploitatiebijdrage St. Gemeenschapshuis De Zevensprong

Het college besluit:

 1. Aan St. Gemeenschapshuis De Zevensprong een jaarlijkse exploitatiebijdrage van
  € 10.000 ter beschikking te stellen met ingang van 2023 tot aan de ingebruikname van de nieuwe MFA.
 2. Aan St. Gemeenschapshuis De Zevensprong de afspraak te bevestigen dat de personeelskosten voor beheer onderdeel uitmaken van de jaarlijkse exploitatiekosten, zodat de huidige beheerder in dienst kan blijven tot aan de ingebruikname van de nieuwe MFA.
 3. De jaarlijkse kosten van € 10.000 ten laste te brengen van productnummer 661012, uitvoering accommodatiebeleid.
 4. Beslispunt 1 en 2 vast te leggen in een addendum bij de huidige huurovereenkomst.

Vanaf 2018 heeft St. Gemeenschapshuis De Zevensprong in Zevenbergschen Hoek jaarlijks een exploitatiebijdrage ontvangen om hun activiteiten te kunnen blijven uitvoeren. Deze bijdrage varieerde van € 4.000 tot € 18.000, afhankelijk van de jaarlijkse uitgaven en inkomsten. Om de beheerstichting voldoende zekerheid te bieden voor het kunnen opvangen van de jaarlijkse uitgaven heeft het college besloten om vanaf 2023 een structurele bijdrage van € 10.000 per jaar ter beschikking te stellen tot aan de ingebruikname van de nieuwe MFA. Dan is er sprake van een andere situatie en een andere exploitatie, waarvoor nieuwe afspraken worden gemaakt. Tevens is besloten om aan de beheerstichting te bevestigen dat de personeelskosten onderdeel uitmaken van de jaarlijkse uitgaven, zodat de huidige beheerder in dienst kan blijven tot aan de ingebruikname van de nieuwe MFA.

JeugdzorgPlus 2024-2025

Het college besluit:

 1. Op basis van het continuïteitsplan Almata, conform draaiboek continuïteit jeugdhulp, opdracht te geven om 36 plaatsen JeugdzorgPlus (24 gesloten en 12 hybride), die voldoen aan kleinschaligheid, in te kopen voor de jaren 2024 en 2025. En het ontwikkelen van passende alternatieven.
 2. Voor de jaren 2024 en 2025 een bedrag van € 12.321.000 (2024) en € 12.351.000 (2025) voor JeugdzorgPlus beschikbaar te stellen en deze bedragen via de verdeelsleutel gebaseerd op het aantal jongeren tot 18 jaar per gemeente te verdelen over de jeugdhulpregio's West-Brabant Oost, West-Brabant West en Zeeland. Dit betekent voor de gemeente Moerdijk een bijdrage van € 412.970 (2024) en € 413.976 (2025). Eventuele financiële gevolgen worden meegenomen in de 1e berap 2024.
 3. Een bijdrage te doen in de frictiekosten van € 126.447 waarvan bekend is dat deze niet onder de SPUK-regeling kan vallen. Verdeling van de frictiekosten op basis van de verdeelsleutel genoemd bij beslispunt 2. Dit betekent voor de gemeente Moerdijk een bijdrage van € 4.238
 4. Opdracht te geven om een bovenregionale governance (Zeeland, WBO en WBW) in te richten voor de afbouw en ombouw JeugdzorgPlus en het in samenhang ontwikkelen van alternatieven en hierover nadere afspraken met de jeugdhulpregio’s te maken.
 5. Akkoord te gaan met het inkopen van JeugdzorgPlus door middel van de onderhandelingsprocedure zonder aankondiging en vrijwillige transparantie.
 6. Op grond van artikel 87 Gemeentewet en artikel 5.1 Uitzonderingen, lid 1.c. van de Wet open overheid geheimhouding op te leggen op de bij dit collegevoorstel behorende bijlage: 'Continuïteitsplan Almata.
 7. De raad hierover te informeren met een raadsinformatiebrief.

Voor 2024 en 2025 willen we doormiddel van inkoop de continuïteit van de JeugdzorgPlus waarborgen. Met drie regio’s geven we invulling aan de transformatieopdracht voor de om- en afbouw van gesloten jeugdhulp. Er wordt toegewerkt naar zo kleinschalig mogelijk en zo min mogelijk gesloten plaatsingen. Hier staat een andere manier van financiering tegenover. Daarnaast leggen we de samenwerking op deze transformatie tussen de regio’s Zeeland, WestBrabant Oost en West-Brabant West vast in een samenwerkingsconvenant.

Kredietaanvraag digitaal sleutelsysteem gemeentelijk vastgoed

Het college besluit de raad voor te stellen:

 1. In te stemmen met het aanschaffen en installeren van een nieuw (digitaal) sleutelsysteem met “slimme” deursloten voor het gemeentelijk vastgoed met uitzondering van het gemeentehuis;
 2. Hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 219.000 en vanaf 2025 een budget voor de licentiekosten van € 2.000 per jaar;
 3. De totale jaarlijkse lasten van € 28.000 vanaf 2025 voor € 21.000 te dekken uit de stelpost nieuw beleid, specifiek voor dit onderwerp geoormerkte middelen en het restant van € 7.000 per jaar te verwerken binnen een sluitende (meerjarig) begroting 2025 en verder.

Op dit moment zijn de gemeentelijke gebouwen (55 gebouwen) voorzien van een “verouderd” sleutelsysteem uit 2002. Met het huidige sleutelsysteem geeft de gemeente fysiek sleutels uit. De afgelopen tientallen jaren zijn er veel sleutels in omloop, waarvan in een aantal gevallen niet bekend is wie een sleutel in bezit heeft. Het sleutelsysteem is verouderd en niet meer waterdicht. Het is van belang dat al onze gebouwen goed kunnen worden afgesloten en dat inzichtelijk wordt wie gebruik maakt van de gebouwen. De aanschaf van een digitaal sleutelsysteem geeft de gemeente de mogelijkheid om gebruikers op persoonlijke titel toegang te verlenen of indien nodig te ontnemen. Door het digitale karakter van het systeem is het mogelijk om het toegangsbeheer op afstand te onderhouden en monitoren. Met het digitale sleutelsysteem kan de toegang op diverse manieren verkregen worden. Hierbij kun je denken aan een fysieke (geprogrammeerde) sleutel, een tag of toegang met behulp van een code. De gemeenteraad heeft voor het aanschaffen en installatie een budget van € 219.000 beschikbaar vastgesteld.

Regionale samenwerking op informatiebeheer & automatisering

Het college besluit:

 1. Te kiezen voor een regionale samenwerking op I&A en hierbij in een aantal stappen toe te werken naar een nieuwe organisatievorm per 2026.
 2. De benodigde middelen van €138.000,- voor 2024 en €130.000,- voor 2025 om de samenwerking tussen deelnemers te ondersteunen, te ontwikkelen en tegelijkertijd te zorgen dat gezamenlijke projecten uitgevoerd worden via de aanbiedingsnota bij de begroting 2024 aan de gemeenteraad voor te leggen.

De deelnemers van ICT WBW (Etten-Leur, Moerdijk, Tholen, Werkplein en Roosendaal) hebben besloten intensiever te gaan samenwerken op het gebied van Informatisering. Dit doen wij in een aantal stappen tot 2026 en staat los van de Gemeenschappelijke regeling ICT WBW. De vier gemeenten en het Werkplein gaan tot 2026 een intensievere samenwerking opzetten op het gebied van informatievoorziening om kennis en de schaarse middelen efficiënter in te zetten. Zo willen we toewerken naar een nieuwe samenwerkingsvorm. De i van informatievoorziening ‘doen’ de 4 gemeenten en het Werkplein tot nu toe zelf, waarbij de i is ondergebracht bij afdelingen Informatie. De vernieuwde samenwerking op informatie is de basis voor een moderne dienstverlening doordat sneller en beter vormgegeven kan worden aan nieuwe ontwikkelingen. Kwetsbaarheid wordt verminderd door het delen van rollen en functies en verbeterde toegang tot de arbeidsmarkt. Minder meerkosten door gezamenlijke advisering en uitvoering van projecten, onder andere gebaseerd op wetgeving en maatschappelijke ontwikkelingen. Tenslotte kan met een goede samenwerking gewaarborgd worden dat de data van inwoners en bedrijven veilig blijft. De opstart van deze nog verder vorm te geven samenwerking vraagt een incidentele investering van €138.000 in 2024 en € 130.000 in 2025. Dit om een kwartiermaker te werven voor het organiseren en coördineren van de nieuwe samenwerking. Daarnaast bestaat deze investering uit een vervangingsbudget om de eerste regionale functies bij de deelnemers te kunnen werven en daarmee het tijdelijke tekort aan capaciteit op te kunnen vangen. Alle deelnemende organisaties dragen op een gelijkwaardige manier bij aan de investering.

Samen naar een groene, klimaat robuuste leefomgeving in 2050

Het college besluit de raad voor te stellen:

 1. Het focusdocument ‘Samen naar een groene, klimaat robuuste leefomgeving in 2050’ vast te stellen als het beleidskader voor het stedelijk waterbeheer binnen de gemeente.
 2. In te stemmen met het Gemeentelijk waterprogramma 2024-2027 (GWP-Arcadis) als achtergronddocument voor de technische en financiële basis en de regionale samenwerking.
 3. In te stemmen met een gelijkblijvend tarief (m.u.v. de jaarlijkse indexatie) voor de rioolheffing voor de planperiode 2024-2027.

Het gemeentelijk waterbeheer bevat heel veel technische en financiële uitgangspunten. Samen met het samenwerkingsverband Water en klimaatkring West (WKW) willen we sturen op een gelijkmatige opgave en aanpak. Door Arcadis is hiervoor in het Gemeentelijke Waterprogramma (GWP-Arcadis) een duidelijke visie en ambitie opgesteld met algemeen geldende leidende principes, die de samenwerking en de aanpak van gezamenlijke opgaven versterkt. Als gemeente Moerdijk kiezen we ervoor om hier extra focus en duiding aan te geven om de in 2021 vastgestelde Klimaatstrategie gemeente Moerdijk (bijlage 3) te kunnen realiseren aan de hand van concrete maatregelen en uitwerkingsprincipes. Het college onderschrijft deze aanpak en stelt de gemeenteraad voor door het focusdocument ‘Samen naar een groene, klimaat robuuste leefomgeving in 2050’, als het nieuwe beleidskader voor de gemeente vast te stellen. Daarmee kiest de raad in de ogen van het college ervoor om het stedelijk waterbeheer meer klimaat robuust te maken en water een belangrijk rol te geven in de integrale aanpak van de openbare ruimte als geheel.

Begrotingswijzigingen 2023 ICT WBW

Het college besluit de raad voor te stellen:

Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de begrotingswijziging 2023 ICT WBW

Om te komen tot een efficiënt beheer van de gewenste ICT infrastructuur als basis voor onze dienstverlening aan burgers, verenigingen, instellingen en het bedrijfsleven, werken we met een aantal gemeenten en het Werkplein samen in de Gemeenschappelijke Regeling ICT-samenwerking West-Brabant-West. Het Dagelijks Bestuur van deze gemeenschappelijke regeling heeft de begrotingswijziging 2023 toegestuurd en deelnemers in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. Het college stelt de gemeenteraad voor om van deze gelegenheid geen gebruik te maken. De kostenstijging is namelijk verklaarbaar en wordt grotendeels veroorzaakt door toenemende inflatie ook in loonkosten.

Meerjarenbegroting 2024-2027

Het college besluit de raad voor te stellen:

 1. De begroting voor het jaar 2024, inclusief de 1e begrotingswijziging 2024, waarin de effecten van de nagekomen ontwikkelingen zijn verwerkt, vast te stellen.
 2. Kennis te nemen van de begrotingsuitkomsten voor de jaren 2025, 2026 en 2027.
 3. Beschikbaar stellen van onderstaande éénmalige budgetten voor de jaren 2024-2027, zoals deze zijn opgenomen in de primitieve begroting 2024-2027 in de stelpost ‘nieuw beleid’ en de nagekomen ontwikkelingen, en deze via de 1e begrotingswijziging 2024 op te nemen in de lasten van de betreffende producten.
  nr. Omschrijving 2024 2025 2026 2027
  a Formatie t.b.v. coordinatie ontwikkelingen buitengebied 102.000 102.000 41.00 -
  b Formatie adviseur Nieuwkomers (0,67 fte) 60.00 60.00 - -
  c Formatie programmamanager Nieuwkomers (1 fte) 115.000 115.000 - -
  d Toekomstscenario gezinsbescherming 50.000 50.000 - -
  e Uitvoering Voorzieningenwijzer 107.210 107.210 107.210 -
  f Vernieuwing website 100.000 - - -
  g Digitale dienstverlening 90.000 90.000 - -
  i Regeionale samenwerking op informatiebeheer 130.000 130.000 - -
  j Projectleider huisvesting arbeidsmigranten 60.000 - - -
 4. Beschikbaar stellen van onderstaande structurele budgetten vanaf 2024, zoals deze zijn opgenomen in de primitieve begroting 2024-2027 in de stelpost ‘nieuw beleid’ en de nagekomen ontwikkelingen, en deze via de 1e begrotingswijziging 2024 op te nemen in de lasten van de betreffende producten.
  nr. Omschrijving 2024 2025 2026 2027
  a Formatie uitvoering klimaat-en energiebeleid 502.000 467.000 454.000 454.000
  b Formatie adviseur Landschap & Natuur (0,5 fte) 45.000 45.000 45.000 45.000
  c Formatie team Openbare Ruimte 225.000 225.000 225.000 225.000
  d Werkbudget Wonen 60.000 50.000 50.000 50.000
  e Formatie Precentie en Gezondgeid (1,75 fte) 157.500 157.500 157.500 157.500
  f Inzet Wijk-GGZ in Moerdijk 51.500 99.000 99.000 99.000
  g Inzet Jongerenwerk op scholl 80.000 80.000 80.000 80.000
  h Formatie Schuldhulpverlening (1 fte) 81.300 81.300 81.300 81.300
  i Formatie team Wmo (0,6 fte) 49.600 49.600 49.600 49.600
  j Formatie kwaliteitsmedewerker KCC (0,83 fte) 67.500 67.500 67.500 67.500
  k Formatie dienstverlening en participatie (0,8 fte) 72.000 72.000 72.000 72.000
  l Formatie Financieel Advies 110.000 110.000 110.000 110.000
  m Verhoging bijstandsnorm 50.000 50.000 50.000 50.000
  n Regie op betaalbaarheid woningen 100.000 100.000 100.000 100.000
  o Versterken jurische functie 230.000 230.000 230.000 230.000
 5. De reserve Sociaal Domein aan te wenden voor de tijdelijke uitbreiding van het team MO in de jaren 2024 en 2025 voor een bedrag van € 157.210 per jaar en in 2026 voor een bedrag van € 107.210.
 6. De reserve Nieuwkomers aan te wenden voor de tijdelijke uitbreiding van het team MO in de jaren 2024 en 2025 voor een bedrag van € 175.000 per jaar.
 7. De te ontvangen middelen op basis van de “Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE)” in te zetten voor de ‘formatie uitvoering klimaat- en energiebeleid’ voor een bedrag van € 502.000 in 20204, € 467.000 in 2025 en € 454.000 in 2026 en 2027.
 8. De te ontvangen middelen in het kader van “preventief jeugdbeleid” in te zetten voor de structurele uitbreiding van het team MO t.b.v. ‘inzet Jongerenwerk op School’ in de jaren 2024-2027 voor een bedrag van € 80.000 per jaar.
 9. De kredieten voor de vervangingsinvesteringen voor het jaar 2024 (afgerond op duizendtallen) vast te stellen, t.w.:
  1. Tractie € 427.000
  2. Afvalinzameling € 52.000
  3. Sportaccommodaties € 117.000
  4. Beheerplannen € 7.156.000
  5. Riolering € 3.346.000
  6. IT-investeringen € 312.000
  7. Telefoons € 50.000
 10. Het verstrekken van subsidiebedragen aan een aantal subsidieontvangers (vermeld in paragraaf Subsidies) waarvoor geen afzonderlijke subsidieregeling is vastgesteld.

Jaarlijks stelt de gemeenteraad voor 15 november de begroting voor het komende jaar vast. In de begroting wordt inzicht gegeven in de strategische doelen, de prestaties en de beleidsontwikkelingen voor de periode 2024-2027. Daarnaast wordt, waar mogelijk, een aantal effectindicatoren vermeld. Verder worden in de meerjarenbegroting alle lasten en baten in beeld gebracht voor de diverse gemeentelijke activiteiten. De meerjarenbegroting is opgesteld op basis van de uitgangspunten die door de gemeenteraad zijn vastgesteld bij de behandeling van de kadernota 2024-2027 op 6 juli 2023. De begroting is voor alle jaren 2024 en 2025 reëel in evenwicht. Dit betekent dat de structurele baten minimaal gelijk aan, dan wel hoger zijn dan de structurele lasten. Ook de totale begrotingsuitkomsten, incidenteel en structureel tezamen, geeft voor deze jaren een positief beeld. Voor de jaren 2026 en 2027 wordt op dit moment zowel een tekort voorzien voor de totale begrotings-uitkomst, als voor de structurele budgetten. Conform ook het advies van de VNG is de begroting in deze jaren niet sluitend gemaakt door het opnemen van een bedrag op basis van ombuigingsvoorstellen.

Rekening houdend met de voorstellen verwerkt in de primitieve begroting en de 1e begrotingswijziging 2024, kan onderstaand financieel overzicht worden gegeven van de uitkomsten van de meerjarenbegroting voor de jaren 2024-2027:

Uitkomsten primitieve begroting + 1e begr. Wijz. 2024
(bedragen x € 1.000; N=nadeel; V= voordeel)
Omschrijving 2024 2025 2026 2027
Bedrag Voordeel of Nadeel Bedrag Voordeel of Nadeel Bedrag Voordeel of Nadeel Bedrag Voordeel of Nadeel
Structurele budgetten 5.868 Voordeel 6.286 Voordeel 137 Voordeel 1.756 Nadeel
Incidentiele budgetten Totaal van de incidentiele budgetten 3.624 Nadeel 1.245 Nadeel 2.035 Nadeel 40 Voordeel
Algemene dienst 5.083 Nadeel 2.058 Nadeel 2.035 Nadeel 40 Voordeel
Grondexploitatie 1.459 Voordeel 813 Voordeel - - - -
Totaal structureel en incidenteel 2.244 Voordeel 5.041 Voordeel 1.898 Nadeel 1.716 Nadeel

Op basis van deze uitkomsten verwacht het college in aanmerking te komen voor repressief toezicht vanuit de provincie.

Ontwikkeling bedrijventerreinenvisie gemeente Moerdijk.

Het college besluit de raad voor te stellen:

 1. In te stemmen met het ontwikkelen van een bedrijventerreinenvisie voor de gemeente Moerdijk.
 2. Een krediet van € 50.000,- beschikbaar te stellen.
 3. De algemene reserve aan te wenden tot een bedrag van € 50.000 ter dekking van onder sub, 2 genoemde eenmalige kosten.

De laatste vastgestelde visie op de lokale bedrijventerreinen dateert van 21 januari 2010. Deze visie gaf een doorkijk tot 2020, waardoor actualisatie is gewenst. Er ontbreekt op dit moment een grondige analyse van onze bedrijventerreinen. Dit is noodzakelijk om vervolgens een gedegen visie en actieprogramma op te stellen. Naast dat de huidige visie niet meer actueel is hebben we voor toekomstige bedrijventerreinen geen kaders waarbinnen deze ontwikkeld kunnen worden. Tevens ontbreekt voor onze huidige bedrijventerreinen een beleids- en toetsingskader voor verdere doorontwikkeling. In de beleidsbegroting is afgesproken om een programma bedrijventerreinen te ontwikkelen. Door eerst een analyse te maken en een gedegen visie op te stellen is het mogelijk dit op te leveren. Op basis van de huidige aandachtspunten vanuit de ondernemers is er geen directe aanleiding tot het herijken van de visie. Echter zijn er grote ontwikkelingen waar wij als gemeente antwoord op moeten hebben om ook een toekomstig goed vestigingsklimaat te behouden. Hiermee beschikt de gemeenteraad in het voorjaar van 2024 over een volwaardige bedrijventerreinvisie.

Vaststellen subsidie inloop GGZ 2022 t.b.v. GGZ WNB

Het college besluit:

De subsidie ten behoeve van de inloop GGZ in 2022 door GGZ WNB vast te stellen aan de hand van de ingediende (financiële) verantwoording op € 32.419,-

De beide GGZ organisaties (WNB en Breburg) houden zich in Moerdijk bezig met de ontwikkeling en realisatie van laagdrempelige inloopactiviteiten voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid. Zij stellen hiervoor elk jaar samen een plan op waarin activiteiten worden afgestemd en kennis en kunde worden gedeeld. Daaraan gekoppeld dienen beide organisaties hun eigen aanvraag en begroting in. Enerzijds is het doel van de inloop GGZ om onze inwoners met een psychische kwetsbaarheid door middel van de inloopfunctie een veilige omgeving te bieden, te behoeden voor verergering van hun problemen (of een terugval) en naar een hogere mate van participatie te begeleiden. Anderzijds hebben de activiteiten tot doel om bij alle inwoners voor meer begrip te zorgen voor psychiatrische problematiek in onze wijken en stigma van deze doelgroep tegen te gaan. De aanloop van GGZ WNB in Willemstad is, met uitzondering van vakanties, het hele jaar 2022 open geweest. Themabijeenkomsten, ontmoetingsbijeenkomsten, de luisterlijn en de één op één inzet van ervaringsdeskundigheid zijn aangeboden. Het college wordt gevraagd de subsidie voor de inloop GGZ aan GGZ WNB over 2022 vast te stellen.