27 juni 2023 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering

Details van de vergadering
Bevat 27 juni 2023 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum: 27 juni 2023
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
Aanwezigen
Naam Functie
A.J. Moerkerke burgemeester
P.M. Joosten - Wesselius wethouder
G.J.M. Blom wethouder
A.M.J. Dingemans wethouder
C. Polak communicatieadviseur
C.J.A. van Dorst wethouder
J.C. Slagboom gemeentesecretaris
Afwezig:
Afwezigen
Naam Functie
   

Agendapunten

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 20 juni 2023

Het college besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Vertrouwelijke besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 20 juni 2023

Het college besluit:
De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) over het jaar 2022

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2022.
 2. De resultaten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2022 vrij te geven voor aanlevering voor landelijke publicatie (‘Waar staat je gemeente’).
 3. De raad te informeren met een raadsinformatiebrief.

Op grond van artikel 2.5.1. van de Wmo 2015 is de gemeente verplicht om jaarlijks te onder-zoeken hoe cliënten de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning ervaren. Over het verantwoordingsjaar 2022 heeft I&O Research dit onderzoek voor de gemeente Moerdijk uitgevoerd. Op basis van het cliëntervaringsonderzoek krijgen wij een beeld van hoe cliënten de maatschappelijke ondersteuning zoals die door de gemeente Moerdijk wordt geboden ervaren en hoe we deze, indien van toepassing, kunnen verbeteren.

Toegang van de gemeente

Onze dienstverlening scoort op alle onderdelen een ruime voldoende. Het rapportcijfer voor het keukentafelgesprek is een 7,8, dit is hoger dan voorgaande jaren. Cliënten weten goed waar ze met hun hulpvraag terecht kunnen en de overgrote meerderheid vindt het melden van de hulpvraag bij de gemeente makkelijk. Ook vindt 80% dat er in het gesprek samen naar een oplossing gezocht wordt. Wel zien we in de scores terug dat we ons bevinden in een tijd van arbeidskrapte waarin we moeilijk ervaren medewerkers kunnen vinden. Minder mensen voelen zich snel geholpen dan in 2021 maar aan de andere kant voelen ook minder mensen zich helemaal niet snel geholpen. Er is een lichte daling van het aantal cliënten dat zich serieus genomen voelt.

Kwaliteit van de ondersteuning

Ruim ¾ van de respondenten vindt de kwaliteit van de ondersteuning goed en passend bij de hulpvraag maar daar zien we, net als voorgaand jaar, wel een lichte daling in de tevredenheid. Wat opvalt is dat er bij dit onderdeel over de hele linie meer neutrale antwoorden zijn gegeven dan vorig jaar. Op basis van de scan Mens en Maatschappij zijn normaliseren en de inzet van algemeen gebruikelijke voorzieningen uitgangspunten. Dit kan ertoe leiden dat we met inwoners in gesprek gaan over andere oplossingen dan zij zelf in gedachten hebben, wat de scores over de passendheid van de geboden voorziening kan beïnvloeden.

Effecten van de ondersteuning

Cliënten hebben aangegeven positieve effecten te ondervinden van de ondersteuning. 8 op de 10 cliënten kan zich door de ondersteuning beter redden, dat is vergelijkbaar met vorige jaren. Op andere effecten van de ondersteuning zien we een lichte daling zoals de betere kwaliteit van leven die respondenten ervaren door de ondersteuning.

Clienttevredenheid huishoudelijke ondersteuning

Tot slot is specifiek ingezoomd op de clienttevredenheid over de huishoudelijke ondersteuning. Daarbij hebben we (in overleg met de regiogemeenten en de Wmo adviesraad) drie kwaliteits-thema’s uit de nieuwe overeenkomsten uitgevraagd, te weten passende ondersteuning, zorg-continuïteit en 2 bereikbaarheid van de zorgaanbieder.

Negen op de tien respondenten zijn over het algemeen tevreden over de huishoudelijke onder-steuning. Niet alle onderdelen scoren echter even goed als het gaat over de tevredenheid over de ontvangen huishoudelijke ondersteuning. Een ruime meerderheid geeft aan dat de huishou-delijk medewerker de activiteiten uitvoert zoals afgesproken maar bij het onderdeel vervangen bij vakantie of ziekte van een huishoudelijk medewerker geeft 44% van de respondenten vindt dat zij onvoldoende ondersteuning ontvangen. Ook geven maar 4 op de 10 cliënten aan dat zij een vast aanspreekpunt hebben bij de zorgaanbieder. De uitkomsten op het onderdeel huishoude-lijke ondersteuning gaan we vergelijken met de samenwerkende gemeenten en verbeterpunten worden regionaal in het contractmanagement huishoudelijke ondersteuning opgepakt.

Implementatie overeenkomst Wmo hulpmiddelen West-Brabant: aanbesteding klanttevredenheidsonderzoek en voorstel contractmanagement

Het college besluit:

 1. De gemeenteraad met een raadsinformatiebrief te informeren over de uitkomsten van de aanbesteding van de Wmo hulpmiddelen en de verandering die dit met zich meebrengt voor de cliënten die een Wmo indicatie hebben voor maatwerkvoorziening in de vorm van een hulpmiddel (Zorg in Natura).
 2. Aanbesteding klanttevredenheidsonderzoek:
  a. In te stemmen met een meervoudig onderhandse aanbesteding met 12 West-Brabantse gemeenten om te komen tot een overeenkomst voor het uitvoeren van het klant-tevredenheidsonderzoek (KTO) in het verlengde van de overeenkomst voor de Wmo hulpmiddelen;
  b. In te stemmen met het beschrijvend document voor de aanbesteding van het KTO Wmo hulpmiddelen;
  c. In te stemmen met het afwijken van de eigen inkoopvoorwaarden en akkoord te gaan met het toepassen van de inkoopvoorwaarden van de gemeente Etten-Leur ten behoeve van een uniform regionaal traject;
  d. Het Inkoopbureau West-Brabant opdracht te geven tot het aanvangen van de meer-voudig onderhandse aanbestedingsprocedure, de beoordeling van de inschrijvingen en de voorlopige gunning aan een geldig inschrijver met de meest gunstige prijs-kwaliteit verhouding;
  e. Afdoening en ondertekening van de definitieve raamovereenkomst conform de mandatenlijst te laten uitvoeren door de portefeuillehouder Wmo.
 3. Contractmanagement
  a. Het contractmanagement gedurende de looptijd van de overeenkomst Wmo hulp-middelen (een vaste looptijd van 4 jaar vanaf 1 juli 2023 en 2 verlengingsmogelijkheden van beide keren 2 jaar) neer te leggen bij Stichting Inkoopbureau West-Brabant
  b. In te stemmen met de offerte van Stichting Inkoopbureau West-Brabant en deze te ondertekenen.

Onlangs hebben de gemeenten Alpen-Chaam, Altena, Baarle-Nassau, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert de allesomvattende dienstverlening Wmo hulpmiddelen aanbesteed. De nieuwe over-eenkomsten met twee leveranciers zullen per 1 juli 2023 in werking treden. Klanttevredenheid is de belangrijkste indicatie voor een succesvolle dienstverlening. De klanttevredenheid wordt getoetst door middel van een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) dat door een onafhankelijk bureau zal worden uitgevoerd. Via een meervoudige onderhandse aanbesteding wordt een onafhankelijk bureau gecontracteerd. Evenals in de huidige overeenkomst zal het contract-management voor de nieuwe overeenkomsten met de 2 leveranciers van hulpmiddelen voor de 13 gemeenten centraal worden uitgevoerd door Stichting Inkoopbureau West-Brabant.

Activiteitensubsidie 2023 Stichting Fort Sabina.nl

Het college besluit:

 1. Stichting Fort Sabina.nl in 2023 een subsidie van € 9.000 toe te kennen voor het cultureel programma Fort Sabina.
 2. De kosten hiervoor ten laste te brengen van productnummer 653001 / 44384 Kunst-beoefening / budgetsubsidies.
 3. 3. Op grond van de Algemene Subsidieverordening gemeente Moerdijk Stichting Fort Sabina.nl in 2023 een voorlopige incidentele subsidie toe te kennen van € 9.000 voor de instand-houding van de organisatie en uitvoering van het volledige activiteitenprogramma.
 4. De kosten hiervoor ten laste te brengen van productnummer 653001 / 44384 Kunstbeoefening/ budgetsubsidies.
 5. In te stemmen met de subsidiebeschikking 2023 voor Stichting Fort Sabina.nl.

Zowel Stichting Fort Sabina.nl als het college heeft de ambitie om van Fort Sabina een cultureel epicentrum te maken waarbij (cultureel) erfgoed en landschap in elkaar overlopen en elkaar versterken. Het college heeft Stichting Fort Sabina.nl voor 2023 een subsidie van € 18.000 verstrekt om dit te realiseren.

Benoeming twee nieuwe leden voor de bezwaarschriftencommissie/klachtencommissie gemeente Moerdijk

Het college besluit:

Conform artikel 6 lid 1 van de Verordening bezwaarschriftencommissie gemeente Moerdijk mevrouw mr. D. Stevens en mevrouw mr. M. Beukema-Veldkamp benoemen als lid van de bezwaarschriftencommissie/klachtencommissie voor de periode 1 juli 2023-1 juli 2027.

In de Verordening bezwaarschriftencommissie gemeente Moerdijk is geregeld dat de raad, het college en de burgemeester, alvorens te beslissen op een bezwaarschrift of klacht, worden geadviseerd door de bezwaarschriftencommissie/klachtencommissie. De huidige commissie kent per 1 juli 2023 drie leden. Een hoorzitting vindt in principe plaats met drie leden. Het college heeft besloten met ingang van 1 juli 2023 twee nieuwe leden te benoemen. Dit om de kwets-baarheid te verminderen zodat er voldoende leden zijn in verband met vakantie, ziekte e.d.

Financiële bijdrage 2023 aan Stichting Fort Sabina voor project inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt

Het college besluit:

 1. Een financiële bijdrage te doen aan het project rondom inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt van het Werkplein Hart van West-Brabant bij Stichting Fort Sabina;
 2. De kosten van € 27.000 ten laste te brengen van product 665000.

Het Werkplein Hart van West-Brabant verzorgt de re-integratie en participatie van inwoners die hulp nodig hebben bij hun deelname aan de maatschappij. De afgelopen jaren is er een kentering gekomen in de verdeling van het bestand van het Werkplein. Bijna 70% van het aantal kandidaten bij het Werkplein valt binnen de categorie inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (voormalige doelgroep C). Voor de activering van deze inwoners zijn fysieke plaatsen met specifieke begeleiding nodig. Stichting Fort Sabina is een uitgelezen plek om kandidaten een plaats te bieden zich verder te ontwikkelen, waarbij tegelijkertijd meerwaarde wordt gerealiseerd voor het fort zelf en het toeristisch gebruik hiervan. Kandidaten uit de doel-groep met een grote afstand tot de arbeidsmarkt kunnen niet zelfstandig werken, maar hebben iemand nodig die hen intensief begeleid. Voor de kandidatenbegeleiding van de dagelijkse werkzaamheden wordt bekostiging gezocht. De eerste twee jaar werd dit voor de helft betaald door de gemeente en voor de helft door de provincie. Beide partijen droegen € 25.000 bij aan de begeleider. Het college wordt gevraagd of zij door willen gaan met het project en € 27.000 willen bijdragen voor de begeleidingskosten, rekening houdend met een loonsverhoging van 8%.

Incidentele subsidie Fort Sabina 2022

Het college besluit:

 1. Op grond van de Algemene Subsidieverordening gemeente Moerdijk Stichting Fort Sabina.nl over 2022 een incidentele subsidie toe te kennen van € 15.000 voor de instandhouding van de organisatie vanwege de Coronaperiode.
 2. De kosten hiervoor ten laste te brengen van productnummer 661002 / 43866 Maatschappij / coronamiddelen.
 3. In te stemmen met de beschikking incidentele subsidie 2022 Fort Sabina.

Stichting Fort Sabina.nl heeft in 2022 twee subsidieaanvragen ingediend van elk €15.000. Per abuis zijn beide aanvragen als één aanvraag beschouwd. Toen dit duidelijk werd, is met de stichting besproken eerst de daadwerkelijke cijfers 2022 en de prognose voor 2023 af te wachten. Omdat de inkomsten in 2022, mede vanwege corona, inderdaad sterk waren achtergebleven en er geen zicht op een positief resultaat voor 2023 was, is deze aanvullende subsidie nodig voor het voortbestaan van de stichting.

Intrekken lasten onder bestuursdwang n.a.v. brand Huizersdijk Zevenbergen

Het college besluit:

De lasten onder bestuursdwang (inclusief kostenbeschikkingen), opgelegd aan Lufok B.V., Lutken beheer B.V., de heer A.W. Lutken, Ramon Beheer B.V. en de heer R.G. Fokker, in verband met de brand aan de Huizersdijk, in te trekken.

Als gevolg van een brand in loodsen aan de Huizersdijk 17, 17b en 19 te Zevenbergen was er sprake van een asbestvervuiling in de wijk achter de loodsen. Teneinde de kosten van het opruimen van het asbest te kunnen verhalen op de eigenaren van de loodsen hebben we aan hen lasten onder bestuursdwang opgelegd. Volledig verhaal van de kosten bleek vanwege de financiële situatie van de betrokken eigenaren helaas niet mogelijk. Op 24 mei jl. is echter een vaststellingsovereenkomst gesloten met de oude en nieuwe eigenaren van de loodsen. Hierin is overeengekomen dat er een bedrag betaald wordt aan de gemeente ter vergoeding van een gedeelte van de gemaakte kosten. Als tegenprestatie zou de gemeente de reeds opgelegde lasten en bijbehorende kostenbeschikkingen intrekken. Dit besluit tot intrekking van de lasten vloeit dus voort uit de vaststellingsovereenkomst waar het college eerder mee heeft ingestemd.

P194 Addendum LOO Koningin Julianastraat– storten waarborgsom i.p.v. afgifte bankgarantie

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het storten van een waarborgsom van €50.000 i.p.v. het afgeven van een bankgarantie met een waarde van €50.000.
 2. In te stemmen dat de waarborgsom gestort wordt bij aanvang van de bouwactiviteiten.

Op 14 juni 2022 heeft uw college de Locatie Ontwikkelovereenkomst voor de ontwikkeling van de Koningin Julianastraat 25 in Fijnaart vastgesteld. Na besluitvorming door de raad is deze op 4 oktober 2022 door beide partijen ondertekend. In deze LOO is onder artikel 7.8 bepaald dat de ontwikkelaar tot zekerheid van de nakoming van de in de overeenkomst opgenomen verplichtingen van o.a. planschade, nadeelcompensatie, woonrijp maken en de schade aan de wegen, een onvoorwaardelijke bankgarantie ten behoeve van de gemeente zal afgeven tot een bedrag van €50.000,00. Uiterlijk 1 maand na onherroepelijk bestemmingsplan dient de bankgarantie door de gemeente ontvangen te zijn. Het bestemmingsplan is inmiddels al enige tijd onherroepelijk. De ontwikkelaar vraagt of het mogelijk is om in plaats van nu een bankgarantie af te geven een waarborgsom bij de start van de bouw te storten. Gezien het beperkte risico voor de gemeente stemt de gemeente in met het verzoek van de ontwikkelaar. Een addendum wordt door beide partijen ondertekend en aan de LOO toegevoegd. De ontwikkelaar stort €50.000 bij de start van de bouw.

Verweer inzake beroepschriften bestemmingsplan Randweg Klundert

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het verweerschrift en deze aan de Raad van State toe te sturen.
 2. De vertrouwelijkheid van het rapport “Aanvullend rapport A4-variant V2” op te heffen en deze als bijlage bij het verweerschrift mee te sturen.

De gemeenteraad heeft op 3 november 2022 besloten het bestemmingsplan Randweg Klundert vast te stellen. Tegen dit besluit is door een viertal partijen beroep aangetekend. Eén partij heeft het beroepschrift inmiddels ingetrokken. Voor de resterende drie heeft de Raad van State verzocht een verweerschrift in te dienen. Het college stemt in met het verweerschrift en besluit dit aan de Raad van State toe te zenden.

Voortgang inrichtingsplan openbare ruimte Stenen Poppen Klundert

Het college besluit:

Kennis te nemen van de memo inzake voortgang Stenen Poppen Klundert;
De raad te informeren met een raadsinformatiebrief

Er is een krediet beschikbaar gesteld voor de inrichting van de openbare ruimte rondom de Stenen Poppen in Klundert. In januari 2023 is er een plan bedacht om een coupure te realiseren in de vestingwal waarvoor breed draagvlak bestaat bij de stakeholders. Naast de aanleg van een coupure in de vestingwal, zal het gedeelte nabij de Stenen poppen in de oorspronkelijk staat en hoogte worden teruggebracht, zodat zichtbaar wordt hoe een en ander ooit is aangelegd en werkte. Het blijkt dat het krediet niet toereikend is. Daarnaast moet een andere inkoopprocedure doorlopen worden. Gevolg hiervan is dat er eerst een raming moet worden opgesteld om een aanbestedings-procedure te kunnen gaan doorlopen. Als er een prijs is, is bekend hoe hoog het aanvullend krediet moet gaan worden wat aan de raad moet worden gevraagd. Hierdoor zal de uitvoering waarschijnlijk pas in januari 2024 gaan plaats vinden.