29 augustus 2023 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering

Details van de vergadering
Bevat 29 augustus 2023 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum: 29 augustus 2023
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
Aanwezigen
Naam Functie
P.M. Joosten - Wesselius wethouder
G.J.M. Blom wethouder
A.M.J. Dingemans wethouder
C. Polak communicatieadviseur
A.J. Moerkerke burgemeester
J.C. Slagboom gemeentesecretaris
Afwezig:
Afwezigen
Naam Functie
 C.J.A. van Dorst  wethouder
   

Agendapunten

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 22 augustus 2023

Het college besluit:

De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Vertrouwelijke besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 22 augustus 2023

Het college besluit:

De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Aanbieden jaarverslag 2022 Zorg-en Veiligheidshuis De Markiezaten

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2022 Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten.
 2. De raad het jaarverslag 2022 ZVH de Markiezaten aan te bieden met een raadsinformatiebrief.

Het college heeft kennis genomen van het jaarverslag 2022 van Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten. Het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) De Markiezaten is een netwerkverband van 8 gemeenten in West-Brabant en Zeeland (Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Tholen en Woensdrecht), Openbaar Ministerie, politie en instellingen op het gebied van zorg, veiligheid, welzijn, wonen en justitie. Onder regie van het ZVH zetten partners zich gezamenlijk in om passende hulp en/of interventies aan te bieden aan mensen die in complexe veiligheidssituaties verkeren. Het college heeft besloten om het Jaarverslag 2022 van ZVH De Markiezaten aan de Raad aan te bieden zodat zij ook geïnformeerd zijn over de bijdrage van het Zorg- en Veiligheidshuis aan de openbare orde en veiligheid in onze gemeente en in de regio.

Deelname Moerdijk aan Regionale Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag

Het college besluit:

 1. Voor een periode van 4 jaar deel te nemen aan de regionale kenniswerkplaats personen met onbegrepen gedrag, waarvoor Zon MW heeft ingestemd met de aangevraagde subsidie (verwachte looptijd 2023-2027).
 2. De Raad te informeren met een raadsinformatiebrief.

De burgemeester besluit:

Wethouder P.M. Joosten- Wesselius te mandateren om namens het college het ondertekening blad samenwerkingsovereenkomst te tekenen voor de deelname van de gemeente Moerdijk

De 14 gemeenten in West-Brabant willen een Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag oprichten. Ondanks de investeringen die alle betrokken partners doen om samen te werken rond personen met onbegrepen gedrag (zoals de inzet van de Wijk GGZ in Moerdijk), lukt het ons als regio onvoldoende om hier een antwoord op te organiseren. Zowel de individuen, als betrokkenen ervaren onbevredigende resultaten uit de huidige aanpak. Aangezien elk individu een andere aanpak vraagt, is dit probleem ook niet op te lossen als individuele gemeenten of organisaties.

Door samen te werken in de Regionale Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag, wordt kennis en ervaring vanuit betrokkenen, specialisten en professionals gebundeld met als doel een beter resultaat te halen in de ondersteuning van individuen met onbegrepen gedrag en de betrokken omgeving. Deelname aan de kenniswerkplaats onbegrepen gedrag biedt ons de kans om de aanpak van Moerdijk van onbegrepen gedrag te verstevigen en doorontwikkelen. In de afgelopen maanden is op initiatief van de stuurgroep Meldpunt Crisiszorg West Brabant een projectaanvraag opgesteld, richting ZonMw, om in een periode van vier jaar een Regionale Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag voor West-Brabant (14 gemeenten) te realiseren. De projectaanvraag is 3 april jongstleden door WijZijn Traverse Groep, die als penvoerder fungeert, ingediend bij ZonMw. Op 20-7-2023 heeft Zon MW ingestemd met de subsidieaanvraag. Voorwaarde is dat voordat met de implementatie van de Regionale Kenniswerkplaats wordt gestart (voorzien op 1 september 2023) de betrokken gemeenten én netwerkpartners hun samenwerking voor de uitvoering van het vierjarige project bekrachtigen door de samenwerkingsovereenkomst te tekenen.

P177-I. Verlenging samenwerkingsovereenkomst Koekoek II i.r.t. Zevenbergen Noord

Het college besluit:

In te stemmen met het nogmaals verlengen van de samenwerkingsovereenkomst met Koekoek II B.V. inzake de ontwikkeling van Zevenbergen Noord, met de volgende bijzonderheden:

 • eind september moet er een aanvaardbaar stedenbouwkundig plan liggen voor beide deelgebieden, inclusief een sluitend te maken financiële onderlegger op hoofdlijnen;
 • als aan onder a is voldaan, dan wordt na maatschappelijke consultatie ingestoken op besluitvorming door de gemeenteraad op 14 december a.s.

Op 30 maart 2017 heeft de gemeenteraad van Moerdijk de Visie Zevenbergen Noord vastgesteld. Dit document geeft richting aan de gebiedsontwikkeling die mogelijk wordt wanneer de bestaande N285 door de Provincie Noord-Brabant is omgelegd. Op 29 maart 2018 is de gemeente een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Koekoek II B.V., opdrachtgever van de visie en tevens de bezitter van meerdere gronden in het gebied, om tot een nadere uitwerking te komen van (delen van) de visie. De looptijd van de samenwerkingsovereenkomst is in 2020 en in 2022 verlengd, en loopt inmiddels weer af. Vanwege de gebleken complexiteit van de opgave is er tot op heden nog niet gekomen tot een haalbare casus. Zowel gemeente als Koekoek II B.V. vinden het wenselijk om de huidige samenwerking langer voort te zetten. Eind september moet er op hoofdlijnen duidelijkheid zijn over de financiële haalbaarheid van de ontwikkeling. Als daar sprake van is, wordt er naar toegewerkt om de gemeenteraad eind dit jaar een eindoordeel te laten vellen over de financiële, ruimtelijke en maatschappelijke haalbaarheid (afronding initiatieffase, go/no go-besluit) van de gebiedsontwikkeling Zevenbergen Noord

Bewonersinitiatief Pumptrack Willemstad

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van het principeverzoek voor de ontwikkeling van een pumptrack nabij het ‘oude’ korfbalveld, Koningin Wilhelminalaan 1a, 4797 BN Willemstad.
 2. Medewerking te verlenen aan het onderzoeken van de haalbaarheid van het principeverzoek voor de ontwikkeling van een pumptrack op de locatie van het ‘oude’ korfbalveld, Koningin Wilhelminalaan 1a, 4797 BN Willemstad.

De Stadsraad ‘Hart voor Willemstad’ heeft een initiatief ingediend voor het realiseren van een Pumptrack. In eerste instantie wil men gaan voor het voormalige terrein van de korfbalvereniging. In principe wil de gemeente meewerken aan initiatieven van de bewoners van haar gemeente. Dit geldt ook voor het initiatief voor een pumptrack. Hiervoor zal een haalbaarheidsonderzoek worden ingesteld

Deelname Brabants Migratie Informatie Punt (BMIP)

Het college besluit:

 1. Deel te gaan nemen aan de pilot Brabants Migratie Informatie Punt;
 2. Aan de pilot een bijdrage te leveren de komende 2 jaar van € 4.700 per jaar en dit te dekken uit het budget arbeidsmigranten

Het Rijk en de provincie Noord-Brabant faciliteren de Brabantse regio’s om een tweejarige pilot uit te voeren gericht op het verbeteren van de informatievoorziening aan arbeidsmigranten. Dit op te zetten “Brabants Migratie Informatie Punt“ zal daarnaast een meldfunctie krijgen en zo mogelijk een registratiefunctie.

Welstand-gebiedscriteria sporthal Vaandelweg Zevenbergen

Het college besluit:

Gewijzigde welstand-gebiedscriteria voor de locatie aan de Vaandelweg bij zwembad de Bosselaar in Zevenbergen vast te stellen en de oude criteria voor dit gebied in te trekken.

In het gebied bij zwembad de Bosselaar aan de Vaandelweg in Zevenbergen is een nieuwe sporthal inclusief buitenruimte voorzien. De bestaande welstand-gebiedscriteria voor de projectlocatie zijn niet geschikt om dit bouwplan te kunnen beoordelen. Daarom zijn er nieuwe welstand-gebiedscriteria geformuleerd die het gekozen plan goed toetsbaar maken vanuit het aspect welstand. Besluit genomen op 22 augustus, in verband met voorbereidingen voor de raad en pers nu openbaar:

Resultaten initiatieffase Zevenbergen Oost

Het college besluit de raad voor te stellen:

Algemeen
 1. Akkoord gaan met de integrale gebiedsontwikkeling Zevenbergen Oost, sleutelproject binnen de Woondeal West Brabant West, met als doelstellingen:
  1. Gefaseerde woningbouwontwikkeling (van minimaal 1.000 woningen).
  2. De afronding van de gebiedsontsluitingsweg Zuidrand (Verlengde Zuidrand) inclusief Spoortunnel (Zuidrandtunnel).
  3. Tweezijdige oriëntatie van het NS station Zevenbergen in samenhang met de langzaam verkeersverbinding bij het station (Stationstunnel) en transformatie van het gebied De Hil.
 2. De gemeentelijke Projectexploitatie (PREX) Markvelden Noord, Verlengde Zuidrand en Zuid-randtunnel vast te stellen en op grond hiervan:
  1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet voor de woningbouwontwikkeling in het gebied Markvelden Noord (excl. 100 woningen uit Grex), het tracé Zuidrandtunnel, het tracé Verlengde Zuidrand van € 46,3 miljoen.
  2. In te stemmen met de bijdragen vanuit de woningbouwontwikkeling van 1.000 woningen uit de diverse plandelen, de rijksbijdrage in het kader van de WBI, de bijdrage vanuit de later op te stellen Grex en de inbrengwaarde gemeentelijke grond Afgebrande Hoef van € 17,8 miljoen en deze in te zetten als dekking van het onder 1.2 sub a gevraagde krediet.
  3. De bijdrage in het tracé van de Zuidrandtunnel te activeren als ‘eigendom van derden’ en deze af te schrijven in een periode van 80 jaar.
  4. De kapitaallasten van de netto investering van € 28,5 miljoen, t.w. € 1.270.000 op te vangen binnen de toekomstige sluitende meerjarenbegrotingen.
 3. De kosten voor een goede borging op directieniveau van de gebiedsontwikkeling Zevenbergen Oost en andere strategische opgaven van € 128.000 vanaf 2024 te dekken uit de in de stelpost nieuw beleid opgenomen middelen van € 300.000 ten behoeve van ‘op weg naar een ondernemende gemeente’ en dit bedrag over te hevelen naar het budget van het domein Ondernemen en Leefomgeving.
Markvelden Noord, verlengde Zuidrand en Zuidrandtunnel
 1. Kennis te nemen van de resultaten van de initiatieffase voor de delen Markvelden Noord, verlengde Zuidrand en Zuidrandtunnel en op basis daarvan de ontwerpfase te starten.
 2. Het College opdracht geven een anterieure overeenkomst aan te gaan op basis van het hoofdlijnenakkoord voor Markvelden Noord.
 3. Het College opdracht te verstrekken de Zuidrandtunnel verder uit te werken en de studiefase op te starten (conform proces Tunnelalliantie in samenwerking met Prorail).
Markvelden Zuid
 1. Kennisnemen van de verworven grondposities in het deelproject Markvelden Zuid.
 2. Voor het deelproject Markvelden Zuid de Ontwerpfase nog niet op te starten en de haalbaarheid verder in beeld te brengen door een ontwikkelstrategie en grondexploitatie op te stellen.
 3. Een voorbereidingskrediet van € 100.000 ter beschikking te stellen voor het opstellen van de ontwikkelstrategie, grondexploitatie en nadere stedenbouwkundige uitwerking van het deelproject Markvelden Zuid.
 4. De algemene reserve aan te wenden tot een bedrag van € 100.000 ter dekking van de onder sub. 3.3 genoemde éénmalige kosten.
Markzoom
 1. Een krediet van € 50.000 ter beschikking stellen voor de verdere uitwerking van de planvorming voor dit deel.
 2. De algemene reserve aan te wenden tot een bedrag van € 50.000 ter dekking van de onder sub. 4.1 genoemde éénmalige kosten.
 3. Kennisnemen van de verworven grondposities in het deelproject Markzoom.
De Hil/Stationsgebied/Stationstunnel
 1. Het rapport OV-knoop Stationsgebied Zevenbergen, bouwstenen voor gebiedsvisie De Hil vast te stellen en te hanteren als vertrekpunt voor de initiatieffase voor het gebied De Hil en Stationgebied.
 2. De variant 2 (subvariant 2.2 enkele toerit zuidzijde), uit de variantenstudie Stationstunnel van Witteveen+Bos in te zetten als voorkeursvariant in de integrale gebiedsvisie.
 3. Het College opdracht te verstrekken de ontwikkeling van de OV knoop en gebied De Hil ter hand te nemen en de bouwstenen uit te werken tot een integrale gebiedsvisie met participatie van stakeholders in de omgeving waarbij de haalbaarheid in beeld wordt gebracht (maatschappelijk, planologisch/milieutechnisch en financieel).
 4. Het college opdracht te geven te onderzoeken hoe de infrastructurele ingrepen op en rondom het station (Stationsgebied) medegefinancierd kunnen worden door het rijk (ministeries/ NS / Prorail), provincie en/of andere partijen en de benodigde lobby op te zetten.
 5. Bereidheid uit te spreken om in te staan voor het resterende investeringsbedrag in de Stationstunnel, in aanvulling op de reeds toegekende BO-MIRT subsidie van € 10 miljoen excl. BTW). Definitieve besluitvorming vindt plaats na afronding van de initiatieffase (indicatief eind 2024).
 6. Een krediet van € 600.000 ter beschikking te stellen voor het ontwikkelen van een integrale gebiedsvisie en business case van dit plandeel (De Hil, Stationsgebied, Stationstunnel).
 7. De algemene reserve aan te wenden tot een bedrag van € 600.000 ter dekking van de onder sub. 5.6 genoemde éénmalige kosten.
 8. Kennisnemen van de verworven grondposities in het deelprojecten De Hil, Stationsgebied en Stationstunnel.
Zwaneveld en Rotonde Oostrand
 1. Voor het deelproject Zwaneveld de Ontwerpfase nog niet te starten en de haalbaarheid verder in beeld te brengen en daarbij nader te verkennen of de woningbouw in het deelproject Zwaneveld in een latere fase in ontwikkeling kan worden genomen.

De gemeente Moerdijk heeft een forse woningbouwopgave om op korte en langere termijn in voldoende mate in betaalbare huisvesting te voorzien. Om tijdig aan de behoefte te kunnen voldoen is in 2021 daarbij de keuze gemaakt om de integrale gebiedsontwikkeling Zevenbergen Oost versneld op te pakken en daarin minimaal 1000 woningen te gaan realiseren. Daarnaast heeft de gebiedsontwikkeling Zevenbergen Oost tot doel te komen tot de afronding van de gebiedsontsluitingsweg Zuidrand (door middel van de aanleg van de Verlengde Zuidrand inclusief Spoortunnel (Zuidrandtunnel).
Als laatste moet de gebiedsontwikkeling een tweezijdige oriëntatie van het NS station Zevenbergen in samenhang met de langzaam verkeersverbinding bij het station (Stationstunnel) en transformatie van het gebied De Hil mogelijk maken. De gebiedsontwikkeling Zevenbergen Oost bestaat uit vijf projectdelen met een woningbouw component en uit vijf infrastructuurprojecten.
Deze projecten bevinden zich niet allemaal in een dezelfde fase. Voor de delen Markvelden Noord, Verlengde Zuidrand en Zuidrandtunnel zijn de ruimtelijke, financiële en maatschappelijk haalbaarheid in beeld gebracht en wordt aan de Raad voorgesteld deze ontwikkelingen daadwerkelijk in gang te zetten. De kosten van de infrastructuur en woningbouwprojecten bedraagt circa € 38 miljoen. Daarnaast moet vanwege het feit dat deze pas verder in de tijd worden gerealiseerd rekening worden gehouden met een prijsstijging. Deze wordt met de kennis van nu ingeschat op ruim € 8 miljoen. Daardoor is sprake van een totale kostenpost van ruim € 46 miljoen. Een deel van deze kosten kunnen worden gedekt door de woningbouwontwikkelingen en subsidies. Het resterende deel van circa € 28 miljoen dient aangevuld te worden. Voor de andere deelprojecten, waaronder rond het Station (Stationsomgeving en De Hil) wordt voorgesteld samen met partijen een gebiedsvisie op te stellen. Er zijn daarvoor al bouwstenen, eerste ideeën opgesteld.
Voor de andere deelprojecten Markzoom, Markvelden Zuid en Zwaneveld (inclusief rotonde Oostrand) wordt voorgesteld de haalbaarheid nader in beeld te brengen.