3 oktober 2023 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering

Details van de vergadering
Bevat 3 oktober 2023 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum: 03 oktober 2023
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
Aanwezigen
Naam Functie
P.M. Joosten - Wesselius wethouder
G.J.M. Blom wethouder
A.M.J. Dingemans wethouder
C. Polak communicatieadviseur
A.J. Moerkerke burgemeester
J.C. Slagboom gemeentesecretaris
C.J.A. van Dorst wethouder
Afwezig:
Afwezigen
Naam Functie
   

Agendapunten

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 26 september 2023

Het college besluit:

De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Klacht ingediend door betrokkene namens Stichting Eventmaat over de lange afhandelingsduur van zijn bezwaarschrift.

Het college besluit:

  1. De klacht conform het advies van de klachtencommissie van 18 september 2023 gegrond te verklaren;
  2. De aanbeveling van de klachtencommissie om kritisch te kijken naar wat er is misgegaan in de (administratieve) afhandeling in deze zaak over te nemen.

Klager dient een klacht in over de lange afhandelingsduur van zijn bezwaarschrift. De klachtencommissie is van mening dat nu het college zich niet heeft gehouden aan de wettelijke beslistermijn die geldt voor bezwaarschriften, de klacht gegrond is wegens strijd met het vereiste van voortvarendheid

Vaststelling jaarlijkse subsidie 2022 Bibliotheek West-Brabant

Het college besluit:

  1. Subsidie 2022 Stichting Bibliotheek West-Brabant vast te stellen op €850.635,00;
  2. In te stemmen met de beschikkingsbrief voor Stichting Bibliotheek West-Brabant.

Op grond van het jaarverslag en de jaarrekening heeft het college de jaarlijkse subsidie aan Bibliotheek West-Brabant voor het jaar 2022 vastgesteld op €850.635,00, aangezien is geconstateerd dat aan de gemaakte afspraken is voldaan. De subsidie is €20.707 lager vastgesteld in verband met een huurverlaging van de hoofdvestiging in Zevenbergen. Hoewel de vestigingen aan het begin van 2022 gesloten zijn geweest in verband met de COVID-19 maatregelen, hebben veel activiteiten en programmeringen toch plaats kunnen vinden, soms in digitale vorm. Daarnaast is er veel gebruik gemaakt van de Online bibliotheek en de Afhaalbieb. Ook is in 2022 het Informatiepunt Digitale Overheid opgezet, waar inwoners terecht kunnen met vragen over allerlei (overheids)zaken. De bibliotheek ontvangt jaarlijks een subsidie voor de hoofdvestiging in Zevenbergen, de servicepunten in Fijnaart, Klundert en Standdaarbuiten en het haal- en brengpunt in Willemstad. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over aanvullende taken op het gebied van leesbevordering en mediawijsheid voor de jeugd en laaggeletterdheid, digitale inclusie en basisvaardigheden voor volwassenen.

Heroverweging locatiekeuze COA-huisvesting Schansdijk Zevenbergen

Het college besluit:

  1. Kiezen voor het beschikbaar stellen zuidelijke kavel Schansdijk Zevenbergen (kad. ZVB 00L 4375) om de COA-huisvesting te realiseren
  2. Voorbereiden van benodigde saneringswerkzaamheden voorafgaand aan beschikbaarstelling locatie

Eerder (op 13 juli 2023) heeft de raad op voorstel van het college besloten om in te stemmen met het realiseren van een COA-opvanglocatie voor asielzoekers aan de Schansdijk te Zevenbergen. Binnen de locatie Schansdijk worden momenteel de twee kleinere, middelste kavels benut voor huisvesting Oekraïnse ontheemden. De grotere noordelijke en de kleinere zuidelijke kavel zijn tot nu toe onbenut gebleven. Tot nu toe was de COA-huisvesting voorzien op de noordelijk kavel vanwege de eerder geconstateerde sporen van vervuiling op de zuidelijke kavel en de onduidelijkheid over de benodigde oppervlakte voor de inrichting en bouw van de COAhuisvesting. Inmiddels is duidelijk geworden dat de vervuiling op de zuidelijke kavel verwijderd kan worden zonder dat dit voor de realisatieplanning van COA onoverkomelijke problemen oplevert. Verder is inmiddels duidelijk dat de grootte van de gewenste COA-accommodatie inpasbaar is op de zuidelijke kavel, op het resterend gedeelte naast de aangelegde gemeentelijke ontsluitingsweg. De keuze voor de zuidelijke kavel heeft bovendien ook de voorkeur bij de omwonenden en omliggende bedrijven. Er op dit moment vanuit gaande dat de kosten van sanering beperkt zullen zijn en de tijd tot het verlenen van de tijdelijke omgevingsvergunning (naar verwachting op zijn vroegst te verlenen in december 2023) voldoende zal zijn voor de uitvoering van de sanering, heeft het benutten van de zuidelijke kavel de voorkeur. COA heeft te kennen gegeven geen overwegende bezwaren te hebben met de keuze voor de zuidelijke kavel.

Standpunt college B&W Nota Verbonden Partijen en zienswijze

Het college besluit:

De collegereactie als verwoord in de memo “Standpunt college B&W Nota Verbonden Partijen en zienswijze” vast te stellen en toe te zenden aan de gemeenteraad.

Er is in regionaal verband een concept Nota Verbonden Partijen opgesteld naar aanleiding van de nieuwe Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Op deze Nota Verbonden Partijen is in De6- verband een zienswijze opgesteld. Deze zienswijze zal via de griffie aan de raad worden aangeboden. Met de griffie is afgesproken dat het college haar standpunt ten aanzien van de zienswijze met de raad deelt. Met deze memo heeft het college haar standpunt vastgesteld.