4 april 2023 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering

Details van de vergadering
Bevat 4 april 2023 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum: 04 april 2023
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
C.J.A. van Dorst wethouder
G.J.M. Blom wethouder
P.M. Joosten - Wesselius  wethouder
A.J. Moerkerke burgemeester
A.M.J. Dingemans wethouder
C. Polak Communicatieadviseur
J.C. Slagboom gemeentesecretaris

Agendapunten

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 28 maart 2023

Het college besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Informatievisie 2023-2026

Het college besluit:

 1. Opdracht te geven voor de realisatie van vijf geboorde putten ten behoeve van de bluswater-voorziening op industrieterrein Dintelmond.
 2. Voor een beperkt aantal locaties beargumenteerd af te wijken van artikel 6.30, lid 3 conform artikel 1.3 van het Bouwbesluit 2012 (afstandseis tot brandweeringang) op basis van de reeds bestaande en de extra te realiseren voorzieningen en de op het risicoprofiel afgestemde uitrukprocedure van de brandweer.

T.b.v. de realisatie van deze geboorde putten besluit het college de raad voor te stellen om:

 1. Ten behoeve van het realiseren van extra bluswatervoorzieningen op het industrieterrein Dintelmond een krediet beschikbaar te stellen van € 50.000 en € 2.100 per jaar aan onderhoudsbudget in de meerjarenbegroting 2024 en verder op te nemen;
 2. De totale lasten in 2023 van € 1.750 te dekken uit de stelpost nieuw beleid en het restant van € 350 wat hiervoor gereserveerd staat vrij laten vallen ten gunste van het begrotingsresultaat 2023 en de totale jaarlijkse lasten vanaf 2024 van € 5.600 voor € 4.200 te dekken uit de stelpost nieuw beleid en het restant van € 1.400 te verwerken in een sluitende (meerjaren) begroting 2024 en verder.

Onderzoek heeft uitgewezen dat er momenteel onvoldoende bluswatervoorzieningen aanwezig zijn op het industrieterrein Dintelmond. Hiermee wordt niet voldaan aan de richtlijnen zoals gesteld in de handreiking bluswatervoorziening. Conform de Wet veiligheidsregio’s is de gemeente verantwoordelijk voor de aanwezigheid van voldoende bluswater binnen dit gebied. Het college van B&W is voornemens vijf geboorde putten te realiseren ten behoeve van de bluswatervoor-ziening op industrieterrein Dintelmond. Door het aanbrengen van vijf geboorde putten op het industrieterrein ten behoeve van het leveren van (aanvullend) bluswater kunnen eventuele branden op het terrein beter en sneller worden bestreden.

De raad wordt geadviseerd ten behoeve van het realiseren van extra bluswatervoorzieningen op het industrieterrein Dintelmond financiën beschikbaar te stellen.

Eenmalige bijdrage community builder gemengd wonen De Boezem in Bosselaar Zuid

Het college besluit:

 1. Voor 2023 een eenmalige bijdrage van € 26.000 beschikbaar te stellen voor de community builder in het gemengd wonen project De Boezem in Bosselaar Zuid (Zevenbergen);
 2. Deze eenmalige bijdrage van € 26.000 te dekken uit de reserve Sociaal Domein.

Gemengd Wonen in De Boezem in Bosselaar Zuid is een wooninitiatief waarin Woonkwartier, Sovak, Zintri en Surplus Welzijn samenwerken om mensen met en zonder ondersteuningsvraag in een zorgzame gemeenschap te laten samenwonen en deze gemeenschap te verbinden met de wijk. Zo’n zorgzame gemeenschap ontstaat niet vanzelf. Een krachtteam bestaande uit zorgmedewerkers, breed sociaal beheer van de woningcorporatie en een community builder werken hier samen met de bewoners aan. Vanaf 1 april 2023 wonen alle bewoners in De Boezem in Bosselaar Zuid. De begroting van het project is in het eerste jaar nog niet sluitend. Het college vraagt aan de raad om een eenmalige bijdrage van € 26.000,- uit de reserve Sociaal Domein beschikbaar te stellen om dit innovatieve project waarin wonen, welzijn en zorg samenkomen, mogelijk te maken.

Zienswijze meerjaren beleidsstukken VRMWB

Het college besluit om de raad voor te stellen om:

Geen nadere zienswijze in te dienen en het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant te steunen in het besluit de plannen vast te stellen.

Op grond van artikel 14 uit de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) stelt het bestuur van een Veiligheids-regio eenmaal in de vier jaar een beleidsplan vast. Dit beleidsplan staat niet op zichzelf, maar heeft een wederkerige relatie met het regionaal risicoprofiel, regionaal crisisplan, multi opleiden trainen oefenen (MOTO) beleidsplan en het dekkings- en spreidingsplan. De Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant deelt haar (beleids)plannen voor de beleidsperiode 2023-2027 met het college en de gemeenteraad van de gemeenten welke participeren in de gemeenschappelijke regeling VRMWB en vraagt hen een zienswijze in dienen op deze plannen. De raad wordt geadviseerd geen nadere zienswijze in te dienen en het algemeen bestuur van de Veiligheids-regio Midden- en West- Brabant te steunen in het besluit de plannen definitief vast te stellen.

Interne veiligheid

Het college besluit:

 1. Aan de gemeenteraad voor te stellen:
  1. Een budget beschikbaar te stellen voor de inzet van een beveiliging host tijdens de openingstijden van het gemeentehuis en wel als volgt: in 2023 incidenteel € 70.000,- en in 2024 en verder € 95.000,-;
  2. De kosten voor de inzet van een beveiliging host in 2023 bij te ramen in de begroting 2023 ten laste van de begrotingsruimte, en de kosten in 2024 en verder te verwerken in een sluitende meerjarenbegroting 2024 – 2027;
 2. In te stemmen met het nemen van een toestemmingsbesluit om op basis van artikel 3.7 af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en hiermee te kiezen voor een Enkelvoudige onderhandse gunning voor de inzet van een beveiliging host tijdens de openingstijden van het gemeentehuis met EBN Veiligheidsdienst vanaf 1 april 2023 tot en met 31 december 2024. Dit onder voorbehoud van het toekennen van het budget door de gemeenteraad.

Gemeente Moerdijk wil voor haar klanten en medewerkers een veilige omgeving en werkomgeving bieden. Klantvriendelijkheid moet hand in hand gaan met de veiligheid voor klant en medewerker. De Arbowet vormt de basis voor een veilige werkomgeving. Uitgangspunt is dat medewerkers veilig en gezond moeten kunnen werken binnen onze organisatie. Uit onderzoek blijkt dat er een toename is van agressie tegenover politieke ambtsdragers en medewerkers in het openbaar bestuur. Er is in kaart gebracht wat er nodig is om de veiligheid en het gevoel van veiligheid te vergroten. De eerste focus richt zich op de veiligheid in de publiekshal.

Verhoging bijdrage GIA

Het college besluit:

 1. De gemeentelijke bijdrage voor het jaar 2023 met betrekking tot de regionale taken GIA (Geweld in Afhankelijkheidsrelaties) op te hogen met € 26.763,85 voor Veilig Thuis en € 36.046,91 voor Safegroup en dit mee te nemen in de eerste bestuursrapportage 2023;
 2. Voor het jaar 2024 rekening te houden met een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor regionale taken GIA van € 82.669 voor Veilig Thuis, € 36.046,91 voor Safegroup en voor het MCZ € 26.255 (prijspeil 2023) en dit mee te nemen in de kadernota 2024;
 3. De bedragen aan te passen als de geraamde kostenstijging (indexering) voor 2024 bekend is;
 4. De gemeenteraad informeren met een Raadsinformatiebrief.

14 gemeenten van West-Brabant werken samen in de Gemeenschappelijke Regeling Geweld in Afhankelijkheidsrelaties en Meldpunt Crisiszorg (GR GIA en MCZ) om hun taken omtrent huiselijk geweld en kindermishandeling uit te kunnen voeren. Afspraken zijn gemaakt over de financiering van de uitvoering van deze werkzaamheden, die door centrumgemeente Breda via subsidies beschikbaar worden gesteld aan uitvoerende organisaties. Voor het jaar 2023 en 2024 zijn onvoldoende middelen beschikbaar om Veilig Thuis, de vrouwenopvang/Safegroup en het Meldpunt Crisiszorg de subsidies te verlenen die nodig zijn om hun taken volgens wettelijke richtlijnen en landelijk vastgestelde kwaliteitskaders uit te voeren. Besloten is in te stemmen met een hogere gemeentelijke bijdrage voor het jaar 2023 en structurele verhoging vanaf 2024 voor de regionale GIA-taken (Veilig thuis en Vrouwenopvang/Safegroup) en voor het Meldpunt Crisiszorg.

Mainportgelden

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het raadsvoorstel Mainport over het inzetten van de incidentele en structurele gelden die vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn toebedeeld aan de Mainport Zeeland-West-Brabant voor de jaren 2023-2030.
 2. Het raadsvoorstel Mainport aan de raad ter besluitvorming aan te bieden.

Er ligt een maatschappelijke opdracht om georganiseerde (drugs-)criminaliteit in de zeehavens structureel aan te pakken en te investeren in preventieve en repressieve maatregelen. Er moet nadrukkelijk gewerkt worden aan bewustwording en samenwerking in deze bestrijding door zowel de verschillende publieke als private partijen, waarbij de belangen van deze partijen parallel lopen aan elkaar. De aanpak valt onder vijf door het ministerie aangewezen Mainports te weten de haven van Rotterdam, de luchthaven Schiphol, Sierteelt sector, het Noordzeekanaal gebied en dus de zeehavens in Zeeland en West-Brabant. De zeehavens van Zeeland (Borsele, Terneuzen en Vlissingen) en West-Brabant (Moerdijk) trekken samen op, in de zogenoemde Mainportaanpak, waarin alle participerende partijen zich inzetten om de kwetsbaarheden te bestrijden, om daardoor ondermijnende criminaliteit tegen te gaan. Hierbij te denken aan het voorkomen van in-, door- en uitvoer van cocaïne en (grondstoffen voor) synthetische drugs. De activiteiten sluiten aan op het beleid van het ministerie van J&V op het gebied van veiligheid en criminaliteitsbestrijding. De plannen zien namelijk op het terugdringen van drugssmokkel via de grote havens in Zeeland - West-Brabant. De aanpak is gericht op het versterken van de beveiliging van de zeehavens Vlissingen, Borsele en Terneuzen, het doorontwikkelen van de beveiligingsschil van de zeehaven Moerdijk middels de inzet van beveiligingscamera's, invoering van biometrische toegangscontrole, verbetering van hekwerken en de inzet van (beveiligings-)drones. Er wordt onderzocht welke fenomenen van (grensoverschrijdende) ondermijnende criminaliteit zich voordoen. Deze activiteiten leveren een substantiële bijdrage aan het terugdringen van (de gelegenheid tot) drugssmokkel. Voor deze aanpak heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) voor de komende jaren de volgende incidentele bedragen ter beschikking gesteld voor de zeehavens in Zeeland en West-Brabant:

 • Voor 2022-2023 € 2.500.000;
 • Voor 2023-2024 € 3.000.000;
 • Voor 2024-2025 € 3.500.000.

Na deze periode gaat het om structurele bedragen van € 4.000.000 per jaar tot aan (tenminste) 2030. Voor 2023 betreft het bedrag dat ingezet kan worden voor de zeehaven Moerdijk € 795.000. Voor 2024 en verder is dit een bedrag van € 350.000. Hierin is nog onduidelijk wat de exacte bedragen zullen zijn, omdat de verdeling nog niet gemaakt is over de verschillende pijlers van het programma. Het grote verschil in het door de gemeente Moerdijk te besteden bedrag in 2023 ten opzichte van de jaren erna is veroorzaakt door het toevoegen van een repressiepijler. De politie en het OM hebben voor deze pijler, met instemming van het ministerie V&J, beslag gelegd op een deel van het ter beschikking gestelde bedrag. Via bestuursrapportages en de jaarlijkse begroting zullen bijstellingen van dit budget plaats vinden indien nodig.

Intentieovereenkomst Carbon farming

Het college besluit:

In te stemmen met de intentieverklaring Carbon farming.

Carbon farming is het door middel van aangepast beheer en aangepaste beplanting CO2 uit de lucht vastleggen in de diepe bodemlagen. Carbon farming is een oplossingsrichting die bijdraagt aan het terugdringen van de klimaatverandering. De vastgelegde CO2 in de bodem wordt vervolgens in de vorm van carbon credits verkocht aan bedrijven die hiermee CO2 kunnen compenseren. Door carbon farming te ondersteunen kunnen bedrijven invulling geven aan hun klimaatdoelstellingen. Daarnaast draagt carbon farming ook bij aan de transitie naar een duurzamer bodembeheer, het verbeteren van klimaatadaptatie en daarmee verduurzaming van de landbouw. Met dit project ontstaat er een win-win situatie voor zowel agrariërs als de deelnemende industriële bedrijven die carbon credits afnemen. ZLTO zorgt voor begeleiding en borging. Om te kunnen starten met carbon farming is eerst een 0 meting nodig, zodat daarna bijgehouden kan worden hoeveel extra CO2 je vastlegt. ZLTO Moerdijk heeft gemeente en havenbedrijf gevraagd of zij deze 0 meting zou willen voorfinancieren. Inkomsten komen immers pas bij de agrariërs nadat er afspraken zijn gemaakt over verkoop van carbon credits aan bedrijven. Hier is positief op gereageerd door gemeente en havenbedrijf.

Voor de uitvoering van het project hebben ZLTO Brabant, ZLTO Moerdijk, het havenbedrijf en gemeente Moerdijk in samenwerking met elkaar een projectplan en een intentieovereenkomst opgesteld. In de intentieovereenkomst spreken partijen af om zich gezamenlijk in te zetten om de komende 2 jaar tot een succesvol carbon farming project te komen. De looptijd van het project is van 1 januari 2023 t/m 31 december 2024. Wanneer nieuwe overeenkomsten worden gesloten met bedrijven die deze carbon credits willen afnemen via een langdurige samenwerking met lokale agrariërs, dan zal een deel van de prijs van deze carbon credits, die zijn voorgefinancierd door de gemeente, weer terugvloeien naar een ‘revolverend fonds’ waarmee te zijner tijd nieuwe boeren ondersteund kunnen worden bij de voorbereidingen voor het opbouwen van carbon credits. Daarmee kan het initiatief opgeschaald worden naar nog meer boeren en meer bedrijven.

Voortzetting samenwerking Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de offerte van het Jeugdfonds Sport & Cultuur;
 2. In te stemmen met het voortzetten van de samenwerking in 2023 voor € 45.600 ten laste van het product 663005 Armoedebeleid;
 3. In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst 2023.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur ondersteunt Moerdijkse kinderen die opgroeien in armoede al jaren bij deelname aan sport- en cultuuractiviteiten om sociale uitsluiting te voorkomen. Sinds 2021 zijn we een inkooprelatie met deze partij aangegaan. Vanaf januari 2023 zijn het Jeugdfonds Sport & Cultuur gefuseerd. Het ligt in de bedoeling om in 2023 marktonderzoek te doen naar andere partijen die vergelijkbare dienstverlening aanbieden en mogelijkheden voor samenwerking te onderzoeken. Om die reden zetten we de samenwerking met het Jeugdfonds Sport & Cultuur alleen voort voor het jaar 2023 en leggen de afspraken daaromtrent vast in een samenwerkings-overeenkomst.

Regeling bijzonder verlof

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de Regeling bijzonder verlof;
 2. Het met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 toekennen van 14,4 uur extra verlof aan medewerkers die voldoen aan de voorwaarden in de Regeling bijzonder verlof;
 3. De Regeling bijzonder verlof op te nemen in het Personeelsreglement gemeente Moerdijk onder intrekking van de eerdere versie van 1 januari 2020.

Op grond van het CAO-akkoord 2021-2022 is een aantal afspraken over vakantie en verlof gewijzigd. Dit is aanleiding om specifieke afspraken te maken over het toekennen van 14,4 uur extra verlof. Deze afspraken zijn opgenomen in de Regeling bijzonder verlof en gaan in met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021. Daarnaast is het CAO akkoord van invloed op eerder vastgestelde lokale feestdagen Goede Vrijdag en 5 mei. Per 1 januari 2023 komen deze lokale feestdagen te vervallen. Ook deze formele afspraken zijn opgenomen in de Regeling bijzonder verlof. Na definitieve besluitvorming wordt de Regeling bijzonder verlof opgenomen in het Personeelsreglement.

Structureel budget zodoenwedat-campagne

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het voortzetten van de #ZoDoenWeDat-campagnes;
 2. Het jaarlijks benodigd budget hiervoor van € 20.000 op te nemen in de eerste berap 2023 en in de meerjarenbegroting 2024 en verder.

In de openbare ruimte spelen problemen die voor veel inwoners een ergernis vormen, zoals zwerfafval en overmatig onkruid. Andere zaken zijn meer indirect voor inwoners van belang, zoals het scheiden van afval en juist gebruik van de riolering. Goed gebruik voorkomt problemen en onnodig hoge kosten en goed gedrag draagt bij aan een circulaire duurzame samenleving De gemeente heeft hierin uiteraard zelf een belangrijke rol , maar zonder (intensievere) gedrags-verandering bij meer inwoners gaan we de doelen niet halen. In 2021 is er aanbesteed aan ANDC om verschillende campagnes te creëren gericht op positieve gedragsbeïnvloeding van inwoners op openbare ruimte-onderwerpen.

Het contract met ANDC liep gedurende twee jaar (2021 en 2022). Nu deze periode is afgelopen, wordt aan het college voorgelegd om structureel budget beschikbaar te stellen, zodat we de campagnes kunnen voortzetten. Gedragsverandering kost tijd, om inwoners te verleiden tot ander gedrag is structureel herhaling nodig. Met dit structurele budget kunnen we eerdere campagnes herhalen en nieuwe onderwerpen onder de aandacht brengen. Uit kostenoverwegingen is er in 2021 voor gekozen de evaluatie van de campagnes geen onderdeel te laten zijn van de aanbesteding, maar het effect te monitoren via de tevredenheidsscores in de reguliere inwonerspeilingen. Er zijn op dit moment nog geen resultaten bekend. Aangezien gedragsverandering een traag proces is waarbij aanhoudende communicatie-inzet en langdurige herhaling van de boodschap is vereist, zijn zichtbare effecten op de tevredenheid na twee jaar nog niet te verwachten.