7 februari 2023 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering

Details van de vergadering
Bevat 7 februari 2023 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum: 07 februari 2023
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
C.J.A. van Dorst wethouder
G.J.M. Blom wethouder
P.M. Joosten - Wesselius  wethouder
A.J. Moerkerke burgemeester
J.C. Slagboom  gemeentesecretaris
A.M.J. Dingemans wethouder
C. Polak Communicatieadviseur

Agendapunten

Vaststelling vertrouwelijk verslag B&W-vergadering d.d. 31 januari 2023

Het college besluit:

De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Mandatenlijst 2023

Het college besluit:
De gewijzigde mandatenlijst vast te stellen.

In de mandatenlijst wordt vastgelegd welke bevoegdheden van het college en de burgemeester gemandateerd worden aan de gemeentesecretaris, domeinregisseurs, teamleiders en medewerkers. Deze lijst wordt regelmatig aangepast aan de hand van o.a. wetswijzigingen en wijziging in werkwijzen

Plan van Aanpak Maatschappelijk Accommodatiebeleid

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de plan van aanpak Maatschappelijk Accommodatiebeleid en de bijbehorende financiële consequentie;
 2. De kosten voor het opstellen van een maatschappelijk accommodatiebeleid van € 50.000 te verwerken in de 1e bestuursrapportage;
 3. In te stemmen om een raadsinformatiebrief en plan van aanpak naar de raad te versturen.

Gemeente Moerdijk heeft een groot scala aan maatschappelijke accommodaties waar zij middelen aan besteden. De afgelopen jaren hebben diverse ontwikkelingen plaatsgevonden die impact hebben (gehad) op deze accommodaties. Hierdoor is de behoefte toegenomen naar visie en kaders hoe de Gemeente Moerdijk in de toekomst wil omgaan met deze accommodaties. Deze visie en kaders worden vastgelegd in het maatschappelijk accommodatiebeleid. Als er nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden, zoals een vraag vanuit de samenleving of nieuwbouw van een accommodatie, kan dit in de toekomst getoetst worden aan de visie en kaders beschreven in het maatschappelijk accommodatiebeleid.

Vastgoednota

Het college besluit:

De vastgoednota vast te stellen als lange termijn visie op strategisch vastgoed.

Cluster Vastgoed is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het gemeentelijk vastgoed. De afgelopen jaren hebben verschillende ontwikkelingen plaatsgevonden om het cluster Vastgoed verder te professionaliseren. Voorbeelden hiervan zijn de routekaart voor de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed en de implementatie van een vastgoedinformatiesysteem. Voor de verdere doorontwikkeling van het cluster is zowel door de ambtelijke organisatie, als een extern adviesbureau, aangegeven behoefte te hebben aan een lange termijn strategie in combinatie van het vastleggen van afspraken. Deze vastgoednota richt zich op de strategische en tactische onderwerpen op het gebied van vastgoed. Het doel hiervan is het creëren van een lange termijn visie op strategisch vastgoed en het creëren van eenduidigheid binnen cluster vastgoed.

Meerjarenbegrotingen en subsidieverstrekking ondernemersfondsen

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de meerjarenbegrotingen 2021-2023 van de ondernemersfondsen OVF, KOK en OVZ met bijbehorend gezamenlijk addendum
 2. Kennis te nemen van de ingediende subsidie aanvragen voor 2023 voor de ondernemersfondsen in Klundert, Zevenbergen en Fijnaart

Ondernemersfonds Klundert

 1. Op grond van de Nadere Regels Subsidie Ondernemersfonds een subsidie te verlenen voor 2023 van € 31.814,05 aan de Ondernemersvereniging Klundert Ondernemers Kontakt middels het tekenen van de beschikking Klundert.

Ondernemersfonds Zevenbergen

 1. Op grond van de Nadere Regels Subsidie Ondernemersfonds een subsidie te verlenen voor 2023 van € 69.627,11 de Ondernemersvereniging Zevenbergen middels het tekenen van de beschikking Zevenbergen

Ondernemersfonds Fijnaart

 1. Op grond van de Nadere Regels Subsidie Ondernemersfonds een subsidie te verlenen voor 2023 van € 24.283,66 aan de Ondernemersvereniging Fijnaart middels het tekenen van de beschikking Fijnaart

De Ondernemersvereniging Fijnaart (OVF), het Klunderts Ondernemers Kontakt (KOK) en de Ondernemersvereniging Zevenbergen (OVZ) hebben middels een e-mail de subsidie-aanvraag voor 2023 ingediend. Hierbij zijn tevens de meerjarenbegrotingen aangeleverd. Met de subsidieaanvraag kunnen de ondernemersverenigingen invulling geven aan de gemaakte afspraken met de gemeente om middelen in te zetten voor de beleidsdoelstellingen en prestatieafspraken om o.a. de centra aantrekkelijker te maken en het ondernemersklimaat te versterken. Daarom zal het college van B&W de subsidies voor 2023 verstrekken middels de ondertekening van de beschikkingen.

Besluit Hotel Port of Moerdijk Sebastiaansweg 1, te Moerdijk

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant d.d. 20 december 2022;
 2. Het bestreden besluit te herroepen, in die zin dat de gevraagde omgevingsvergunning voor de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten wordt geweigerd zoals in het concept-besluit is weergegeven;
 3. Het verschuldigd griffierecht en proceskosten uit te betalen, conform uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant d.d. 20 december 2022.

Op grond van de uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant dient een nieuwe beslissing te worden genomen op de aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een nieuw gebouw voor het tijdelijk huisvesten van arbeidsmigranten aan Sebastiaansweg 1, te Moerdijk. In heroverweging is, met in achtneming van de uitspraak van de rechtbank, besloten om de aanvraag omgevingsvergunning te weigeren. De aanvraag is namelijk in strijd met het bestemmingsplan en voldoet niet aan de voorwaarden van het Beleid planologisch strijdig gebruik 2020.

Evaluatie crisisnoodopvang Lindonk periode juli tot oktober 2022

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de inhoud en overeenkomstig vaststellen van de bijgevoegde evaluatie
 2. Akkoord te gaan met verzending van een raadsinformatiebrief

Deze evaluatie is vooral bedoeld om de toegepaste werkwijze te beoordelen en de vermelde adviezen te benutten in mogelijk verder voorkomende toekomstige situaties. Met de raadinformatiebrief worden de belangrijkste bevindingen ter kennis gebracht van de raad.

Gesprekscyclus

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de Regeling gesprekscyclus en deze met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023 vast te stellen;
 2. De Regeling gesprekscyclus op te nemen in het Personeelsreglement gemeente Moerdijk.
 3. De Regeling start-, voortgang- en eindgesprekken in te trekken per 1 januari 2023;
 4. De gesprekscyclus één jaar na de implementatie te evalueren op procesniveau en twee jaar na de implementatie in totaliteit.

In een gesprekscyclus is vastgelegd hoe medewerkers en hun leidinggevenden in gesprek gaan over de ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van de medewerker. De huidige gesprekscyclus sluit niet meer aan op de behoefte van de medewerkers en de organisatie. In werkgroepverband is in nauwe samenwerking met de medezeggenschap een nieuwe regeling gesprekscyclus uitgewerkt. De Regeling gesprekscyclus gaat in op 1 januari 2023.

Stimuleringsregeling (rentetarief)

Het college besluit:

De beleidsregel rentetarief stimuleringsregeling vast te stellen waarin is opgenomen dat het rentetarief voor stimuleringsleningen ongeacht de looptijd van de lening gebaseerd wordt op het 10-jaars rentetarief, zoals SVn dat met betrekking tot de stimuleringsregeling op zijn website vermeldt.

De gemeente Moerdijk voert de stimuleringslening uit. In de Verordening stimuleringsregeling kwaliteitsimpuls bestaande woningen en accommodaties gemeente Moerdijk is bepaald dat het rentetarief door de gemeente wordt vastgesteld op het moment van toewijzen van de stimuleringsregeling. Het college heeft vastgesteld dat het rentetarief ongeacht de looptijd van de lening gebaseerd wordt op het 10-jaars rentetarief, zoals SVn dat met betrekking tot de stimuleringsregeling op zijn website vermeldt.