7 maart 2023 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering

Details van de vergadering
Bevat 7 maart 2023 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum: 07 maart 2023
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
C.J.A. van Dorst wethouder
G.J.M. Blom wethouder
P.M. Joosten - Wesselius  wethouder
A.J. Moerkerke burgemeester
J.C. Slagboom  gemeentesecretaris
A.M.J. Dingemans wethouder
C. Polak Communicatieadviseur

Agendapunten

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 28 februari 2023

Het college besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Vaststelling vertrouwelijk besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 28 februari 2023

Het college besluit:
De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Sanering asbest privé-percelen Bosselaar Zuid

Het college besluit:

De projectorganisatie nafase brand Huizersdijk toestemming te verlenen de 92 met asbest verontreinigde privé-percelen in Bosselaar Zuid door van Caam uit Oud Gastel te laten saneren en af te zien van de juridische mogelijkheid om d.m.v. het toepassen van bestuurs-dwang de kosten te verhalen op de eigenaar van de bronlocatie (Huizersdijk 17-19).

Het college besluit de firma Van Caam opdracht te verlenen voor het schoonmaken van de privépercelen in de wijk Bosselaar Zuid. Tevens besluit het college voor deze schoonmaak-kosten geen juridische procedures te gaan voeren tegen de eigenaren van het bronperceel. Het gevolg van dit besluit is dat de gemeente de schoonmaakkosten voor de tuinen, daken en goten voor haar rekening neemt en niet gaat verhalen op de eigenaren van Huizersdijk 17-19. Het college hecht veel waarde aan het op korte termijn schoonmaken van de percelen zodat eigenaren, met de lente voor de deur, weer vrij gebruik kunnen maken van hun tuinen.

Subsidie ten behoeve van de realisatie van een nieuw Gezondheidscentrum in Zevenbergen

Het college besluit:

 1. Een incidentele subsidie te verlenen als bijdrage aan de realisatie van een nieuw Gezondheidscentrum in Zevenbergen op grond van artikel 4:23 lid 3 sub d Awb (onder voorbehoud van goedkeuring van het budget door de raad);
 2. De gemeenteraad voor te stellen hiervoor een bedrag van € 85.000 ter beschikking te stellen en dit bedrag ten laste te brengen van het positieve begrotingsresultaat 2023.

In 2020 is een koopovereenkomst gesloten voor de verkoop van grond van de gemeente aan Huisartsenpraktijk Tholos voor de bouw van een nieuw gezondheidscentrum in Zevenbergen. Tijdens gesprekken tussen huisartsenpraktijk Tholos en de gemeente Moerdijk is de uitzon-derlijke situatie van de opeenstapeling van onvoorziene meerkosten bij de bouw van het nieuwe Gezondheidscentrum besproken. Tholos geeft aan dat de bouw van het gezond-heidscentrum in gevaar komt vanwege de explosief gestegen (bouw)kosten. Sinds de start van de bouw van het gezondheidscentrum zijn diverse crises, waaronder de coronacrisis en de energiecrisis als gevolg van de oorlog in Oekraïne debet aan een exponentiële stijging van alle bouwkosten bij gebrek aan materialen, inflatie, en mankracht. Deze opeenstapeling van extra kosten kan Tholos -ondanks het afsluiten van een aanvullende hypotheek- niet meer dragen en vraagt de gemeente derhalve om een financiële bijdrage. Een goede en voldoende huisartsenzorg staat in heel Nederland en ook in de gemeente Moerdijk, waaronder Zevenbergen onder grote druk. Het grote tekort aan huisartsen heeft ertoe geleid dat de bestaande huisartsen in Zevenbergen al veel meer patiënten dan de landelijke patiëntennorm behandelen. De druk is zodanig hoog geworden, dat eerder noodgedwongen tot een patiëntenstop is besloten.

Nieuwe patiënten kunnen dus niet in de eigen woonplaats worden ingeschreven bij een huisarts en ook de huisartsenzorg aan Oekraïense vluchtelingen en nieuwkomers is een probleem. Ook voor de geplande bouw van nieuwe woningen in Zevenbergen dreigt dit probleem. Het nieuwe gezondheidscentrum biedt huisvesting aan de huisartsenpraktijken uit Zevenbergen en diverse andere disciplines uit de (eerstelijns)zorg. Deze multidisciplinaire samenwerking binnen het centrum zorgt voor korte lijnen bij doorverwijzingen en benodigd interdisciplinair overleg. Hierdoor kan men efficiënter werken wat onder meer tijdswinst oplevert met als positief resultaat dat de huisartsen verwachten rond de zomer weer nieuwe patiënten te kunnen aannemen. Bovendien draagt een nieuw, modern multidisciplinair gezondheidscentrum naar verwachting bij aan een positief vestigingsklimaat voor nieuwe huisartsen. Deze multidisciplinaire samenwerking sluit goed aan bij de preventiedoel-stellingen welke het ministerie heeft geformuleerd in het kader van het Integrale Zorg Akkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en biedt kansen in een nauwere samenwerking tussen het sociaal domein en (eerstelijns)zorg. 2 Het maatschappelijke belang van voldoende en goede huisartsenzorg voor de inwoners van de gemeente Moerdijk staat buiten kijf. De gemeente heeft hier vanuit zowel de wet Publieke Gezondheid als de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) een belangrijke taak in. Vanuit de wet Publieke Gezondheid dient het college van burgemeester en wethouders de totstandkoming en de continuïteit van en de samenhang binnen de publieke gezondheidszorg en de afstemming ervan met de curatieve gezondheidszorg te bevorderen. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Het gaat om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. Hierbij wordt gesteld dat gemeenten moeten zorgdragen voor een goede samenwerking en coördinatie met de eerstelijnszorg. Verder zijn gemeenten verantwoordelijk voor de leefbaarheid in hun gebied. Een leefbare omgeving draagt (preventief) bij aan de gezondheid van burgers. Voldoende huisartsenzorg is belangrijk voor de leefbaarheid. Gemeenten dienen daarom zorg te dragen voor voldoende gebouwen met een maatschappelijke bestemming zodat huisartsen zich (betaalbaar) kunnen blijven vestigen. Gezien het grote maatschappelijke belang van voldoende en kwalitatief goede huisartsenzorg voor de inwoners van Zevenbergen, de vele kwalitatieve en efficiencyvoordelen die de nauwe multidisciplinaire samenwerking van de zorgorganisaties en huisartsen gevestigd in het nieuwe gezondheidscentrum zullen opleveren en die bijdragen aan de door het Rijk geformuleerde preventiedoelstellingen en de wettelijke verplichtingen die de gemeente heeft vanuit de Wet Publieke Gezondheid en de Wet maatschappelijke ondersteuning vraagt het college aan de gemeenteraad om een bedrag van € 85.000 beschikbaar te stellen voor een incidentele subsidie aan huisartsenpraktijk Tholos als eenmalige bijdrage ten behoeve van de realisatie van een nieuw gezondheidscentrum in Zevenbergen.

Dienstverleningsovereenkomst Werkplein HvWB en werkprogramma 2023

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de Dienstverleningsovereenkomst Werkplein Hart van West-Brabant 2023-2026.
 2. Het Werkprogramma 2023 Werkplein Hart van West- Brabant vast te stellen en kennis te nemen van de programmaplaat 2023.
 3. Met toepassing van het besluit vertegenwoordiging gemeente van 29 september 2020 de ondertekening de Dienstverleningsovereenkomst te mandateren aan wethouder Blom.

Op grond van artikel 8 van de ‘Gemeenschappelijke regeling van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-Brabant’ maken gemeenten en het Werkplein afspraken die in bijgevoegde dienstverleningsovereenkomst vastliggen. De huidige DVO is vorig jaar verlengd en liep tot 1 januari 2023. In afwachting van mogelijke wijzigingen in de GR naar aanleiding van de gewijzigde Wet op de gemeenschappelijke regelingen per 1 juli 2022 is de DVO nu aangepast. In het DVO 2023-2026 staat de afspraak dat jaarlijks het werkprogramma van het Werkplein wordt vastgesteld. Het werkprogramma 2023 van het Werkplein wordt ter vaststelling aan het college aangeboden.

Ontwerp wijzigingsplan, ontwerpbeschikking Hogere waarde en Nota van inspraak en overleg Driehoefijzerstraat 31A te Zevenbergschen Hoek.

Het college besluit:

Op grond van het ingediende ontwerp bestemmingsplan n.a.v. het eerder genomen principe-besluit van 6 april 2021 in te stemmen met:

 1. Het ontwerp wijzigingsplan Driehoefijzerstraat 31A te Zevenbergschen Hoek (NL.IMRO.1709.BPBGDriehoefijzers-BP30 van de gemeente Moerdijk);
 2. Kennis te nemen van het ontwerpbesluit hogere waarden op de Wet geluidshinder;
 3. Het ontwerp wijzigingsplan te publiceren en met het ontwerpbesluit hogere waarden tegelijk voor de periode van 6 weken ter inzage te leggen;
 4. Kennis te nemen van de ingediende vooroverleg- en inspraakreacties en in te stemmen met de voorgestelde beantwoording zoals opgenomen in de Nota van inspraak en overleg;
 5. Voor deze ontwikkeling geen mer-beoordeling uit te voeren.

Initiatiefnemer wil op de Driehoefijzerstraat 31A gaan wonen op dit moment is het pand in gebruik als Kantoor. Om dit mogelijk te maken moet de bestemming van “Kantoor” wijzigen naar “Wonen”. De initiatiefnemer is op dit moment niet de eigenaar van het perceel en heeft daarom toestemming nodig van de eigenaar. Deze toestemming is verleend. Aan de zuidzijde van het perceel loopt een ondergrondse olieleiding, daar moet in de planvorming rekening mee gehouden worden. Daarnaast ligt het perceel aan de Driehoefijzerweg, dit is een drukke weg. Uit eerder akoestisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse van de planlocatie de voorkeursgrenswaarde ten gevolge van wegverkeerslawaai vanwege de A16 en de Driehoefijzersstraat wordt overschreden. Om wonen op deze locatie mogelijk te maken is een geluidbelasting in het gebied tussen de voorkeursgrenswaarde en de maximaal toelaatbare grenswaarde alleen toelaatbaar na vaststelling van hogere waarden door uw college. Daarnaast is een dove gevel en zijn er twee geluidswerende muurtjes noodzakelijk om aan de Wet geluidshinder te voldoen. Het college besluit dat het opstellen van een milieu effecten rapportage niet nodig is en besluit in te stemmen met het voorontwerp wijzigings-plan. Dit plan wordt voor een periode van 6 weken ter inzage gelegd. Tevens besluit uw college dat het ontwerpbesluit hogere waarden, na vaststelling door uw college, gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan voor de periode van 6 weken ter inzage wordt gelegd. In voorgenoemde periode kan een ieder een zienswijze op het plan indienen bij het college. Na vaststelling van het ontwerpplan en het ontwerpbesluit hogere waarden door uw college staat beroep open bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Principeverzoek voor het realiseren van 141 dockhuisjes buiten het bouwvlak bij het logistieke bedrijfsgebouw van DSV op Logistiek Park Moerdijk.

Het college besluit:

In te stemmen met het principeverzoek om buiten het bouwvlak 141 dockhuisjes te realiseren bij het logistieke bedrijfsgebouw van DSV op Logistiek Park Moerdijk, onder de voorwaarde dat de dockhuisjes worden uitgevoerd in dezelfde kleur als de achterliggende plint.

Er is een principeverzoek ingediend voor het realiseren van 141 dockhuisjes bij het logistieke bedrijfsgebouw van DSV op Logistiek Park Moerdijk. De dockhuisjes zijn buiten het bouwvlak gesitueerd en zijn daarom in strijd met het ter plaatse geldende Provinciaal inpassingsplan ‘Logistiek Park Moerdijk’. De dockhuisjes hebben als voordeel dat ze de luchtdichtheid van het bedrijfsgebouw verbeteren, zodat onnodig energieverlies voorkomen wordt. Dit voordeel weegt voor DSV zwaar bij het behalen van de vereiste duurzaamheids certificering Breeam-NL. Om deze reden heeft het college besloten in te stemmen met dit principeverzoek, onder de voorwaarde dat de dockhuisjes worden uitgevoerd in dezelfde kleur als de achterliggende plint. Om de dockhuisjes mogelijk te maken zal initiatiefnemer een uitgebreide procedure omgevingsvergunning moeten doorlopen.

Vaststellen subsidie 2021-2022 Jeugd Educatie Fonds en voortzetten pilot 2022-2023

Het college besluit:

 1. Op grond van het financieel overzicht aanvragen Moerdijk en de evaluatie de subsidie over schooljaar 2021/2022 vast te stellen op 9.000
 2. In te stemmen met het voortzetten van de pilot in dezelfde hoedanigheid voor schooljaar 2022-2023 en € 9.000 subsidie te verlenen aan Jeugd Educatie Fonds
 3. De subsidie ten laste te brengen van productnummer 663005 Armoedebeleid;
 4. Dit schriftelijk aan het Jeugd Educatie Fonds kenbaar te maken via een beschikking.

Sinds 2021 is gemeente Moerdijk een samenwerking aangegaan met het Jeugd Educatie Fonds voor het schooljaar 2021-2022 in de vorm van een pilot. Het Jeugd Educatie Fonds ondersteunt drie scholen in gemeente Moerdijk: Basisschool de Springplank, Basisschool de Rietvest en Basisschool de Toren. Dankzij de dienstverlening van het Jeugd Educatie Fonds worden de gevolgen van armoede onder kinderen van deze scholen verzacht, wordt er voorzien in hun basisbehoeften en wordt er een beter leerklimaat voor hen gerealiseerd. Het verleende subsidiebedrag is gelijk aan het vastgestelde subsidiebedrag van € 9.000. Ook in het schooljaar 2022/2023 wordt er subsidie verleend aan het Jeugd Educatie Fonds voor ondersteuning aan de drie eerder genoemde basisscholen.