16 januari 2024 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering

Details van de vergadering
Bevat 16 januari 2024 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum: 16 januari 2024
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
Aanwezigen
Naam Functie
P.M. Joosten - Wesselius wethouder
G.J.M. Blom wethouder
J.C. Slagboom gemeentesecretaris
C. Polak communicatieadviseur
A.J. Moerkerke burgemeester
C.J.A. van Dorst wethouder
A.M.J. Dingemans wethouder
Afwezig:
Afwezigen
Naam Functie
   

Agendapunten

Openbare besluitenlijst collegevergadering 9 januari 2024

Het college besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Vertrouwelijke besluitenlijst collegevergadering 9 januari 2024

Het college besluit:
De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Vaststelling subsidie 2024 STEM

Het college besluit:

Een voorlopige subsidie van € 40.000 toe te wijzen aan Stichting Energietransitie Moerdijk voor het jaar 2024.

Vanuit de windprojecten die zijn gerealiseerd op het Haven- en Industrieterrein Moerdijk en langs de A16 komen middelen beschikbaar die ingezet kunnen worden om de energietransitie in de omgeving van deze projecten te versnellen. Stichting Energietransitie Moerdijk beheert de fondsen en is verantwoordelijk voor een goede besteding van deze middelen.

Vaststelling subsidie Energiek Moerdijk 2024

Het college besluit:

Een voorlopige subsidie van € 35.000 toe te kennen aan Energiek Moerdijk voor het jaar 2024

De gemeente wil haar inwoners en (maatschappelijke) organisaties stimuleren om energie te besparen en duurzame energie op te wekken. Het college kent voor 2024 voorlopig een budgetsubsidie van € 35.000 toe aan Energiek Moerdijk om met diverse activiteiten, zoals de energiecoach aan huis, bij te dragen aan deze doelstelling.

Contract Brabant Water ondergrondse brandkranen

Het college besluit de raad voor te stellen:

  1. Het onderhoud van de ondergrondse brandkranen binnen de gemeente Moerdijk ten behoeve van bluswatervoorziening te borgen door middel van het afsluiten van een contract met drinkwaterbedrijf Brabant Water en hiervoor vanaf 2024 een jaarlijks budget beschikbaar te stellen van € 43.420;
  2. Een krediet beschikbaar te stellen van € 38.500 om bestrating aan te laten brengen rondom ondergrondse brandkranen in groenstroken en in het buitengebied;
  3. De totale lasten in 2024 van € 43.420 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2024 en de totale lasten van € 45.730 (€ 43.420 onderhoud en € 2.310 jaarlijkse kapitaallasten) per jaar vanaf 2025 te verwerken in een sluitende (meerjaren)begroting 2025 en verder

Het college van burgemeester en wethouders is conform de Wet Veiligheidsregio’s verantwoordelijk voor de aanwezigheid van voldoende bluswatervoorzieningen binnen de gemeente. Een deel van het aanwezige bluswater wordt onttrokken uit het waterleidingnet met ondergrondse brandkranen.

Het Algemeen Bestuur (AB) van de VRMWB adviseert de colleges van deelnemende gemeenten een contract af te sluiten met drinkwaterbedrijf Brabant Water, om het onderhoud van de ondergrondse brandkranen binnen de gemeenten te borgen. Dit voorkomt het aantreffen van een defecte ondergrondse brandkraan bij brandbestrijding. Een goede werking van deze ondergrondse brandkranen draagt ertoe bij dat op plaatsen waar deze brandkranen aanwezig zijn snel bluswater kan worden onttrokken aan het drinkwaternet om een brand te kunnen bestrijden. Door snel bluswater te kunnen leveren ten behoeve van de brandbestrijding kan vervolgschade worden voorkomen dan wel worden beperkt. Het streven van Brabant Water is begin 2024 te starten met de reguliere controles van de 2171 ondergrondse brandkranen binnen de gemeente Moerdijk. Door het onderhoud van de ondergrondse brandkranen te beleggen bij een partij is het mogelijk binnen de VRMWB gezamenlijk afspraken te maken en te komen tot eenduidigheid in het onderhoud van de ondergrondse brandkranen.