23 januari 2024 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering

Details van de vergadering
Bevat 23 januari 2024 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum: 23 januari 2024
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
Aanwezigen
Naam Functie
P.M. Joosten - Wesselius wethouder
G.J.M. Blom wethouder
J.C. Slagboom gemeentesecretaris
C. Polak communicatieadviseur
A.J. Moerkerke burgemeester
C.J.A. van Dorst wethouder
A.M.J. Dingemans wethouder
Afwezig:
Afwezigen
Naam Functie
   

Agendapunten

Openbare besluitenlijst collegevergadering 16 januari 2024

Het college besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Vertrouwelijke besluitenlijst collegevergadering 16 januari 2024

Het college besluit:
De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Aanbesteding Jeugdfonds Sport & Cultuur 2024 en 2025

Het college besluit:

  1. De opdracht, in afwijking van het inkoop- en aanbestedingsbeleid van gemeente Moerdijk, enkelvoudig onderhands te gunnen aan het Jeugdfonds Sport & Cultuur;
  2. Akkoord te gaan met de offerte van het Jeugdfonds Sport & Cultuur voor 2024 en 2025;
  3. De kosten hiervoor ten laste te brengen van het product armoedebeleid;
  4. De meerkosten te dekken uit de aanvullende Rijksmiddelen in het kader van de landelijke Aanpak geldzorgen, armoede en schulden.

Gemeente Moerdijk werkt al geruime tijd samen met het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dankzij het Jeugdfonds Sport & Cultuur kunnen ieder jaar ruim 110 tot 120 kinderen deelnemen aan sport- en cultuuractiviteiten. Ook worden kinderen in de gelegenheid gesteld om een zwemdiploma te halen. De samenwerkingsovereenkomst met het Jeugdfonds Sport & Cultuur eindigt per 31 december 2023. Om de ondersteuning van het Jeugdfonds Sport & Cultuur in 2024 en 2025 aan kinderen in gemeente Moerdijk voort te zetten, besluit het college over het afwijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en het beschikbaar stellen van een geïndexeerd bedrag voor de zwemvergoeding. Op deze wijze wordt continuïteit geboden aan de Moerdijkse inwoners en draaien de zwembaden niet meer op voor de hoge kosten voor de A-diploma garantie voor kinderen die gebruik maken van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Re-integratie verordening participatiewet

Het college besluit de raad voor te stellen om:

  1. De Re-integratieverordening Participatiewet Gemeente Moerdijk vast te stellen en met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2024 in werking te laten treden.
  2. De Re-integratieverordening Participatiewet Gemeente Moerdijk zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 21 november 2019 in te trekken per 1 januari 2024.

Een belangrijk doel van de Participatiewet is om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen bij reguliere werkgevers. Bij de evaluatie van de Participatiewet bleek dat dit doel onvoldoende wordt gerealiseerd. Naar aanleiding hiervan kondigde de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 7 september 2018 een ‘Breed Offensief’ aan.

In het Breed Offensief heeft het kabinet in samenspraak met werkgevers, gemeenten, ervaringsdeskundigen en uitvoerders een aantal maatregelen uitgewerkt. Als gevolg hiervan is de Participatiewet op een aantal punten gewijzigd, waardoor de Re-integratieverordening Participatiewet Gemeente Moerdijk ook moet worden aangepast.