Veelgestelde vragen

Krappe woningmarkt

Gaan deze plannen ten koste van de ‘gewone’ woningbouw (tempo en aantallen)?

Nee, de plannen om de komende 10 jaar zo’n 2.600 woningen te bouwen in de gemeente veranderen niet. Die plannen zijn ook afgestemd met de provincie. Omdat het aan de Schansdijk om tijdelijke huisvesting gaat, mag er extra worden gebouwd.

Wat doen jullie voor de huidige inwoners van de gemeente die dringend op zoek zijn naar een woning?

In fase 2 van het plan Schansdijk gaan we onder andere onderzoeken of er ook tijdelijke huisvesting kan komen voor mensen die met spoed woonruimte nodig hebben. Daarnaast kunnen mensen die:

  • in een noodsituatie zitten en
  • ingeschreven staan als woningzoekende en
  • gezien hun inkomen zijn aangewezen op een sociale huurwoning onder de huurtoeslaggrenseen beroep doen op de urgentieregeling van Woonkwartier.

Huisvesting

Welke type woningen komen er?

Het gaat om tijdelijke of verplaatsbare woningen (flexwoningen). Kleine, zelfstandige woningen met een eigen keuken, badkamer en toilet.

Wat gebeurt er na 10 jaar met de huisvesting?

Na 10 jaar vervalt de vergunning, maar kan een nieuwe vergunning aangevraagd worden. Uiteraard wordt dan weer de gebruikelijke openbare procedure gevolgd en zullen de ervaringen uit de eerste periode een belangrijke rol bij de besluitvorming spelen.

Wanneer start de bouw?

De bouw is inmiddels gestart. Het streven is om op 1 maart de eerste huisvesting gereed te hebben. De oplevering van het tweede en derde gebouw volgt begin en eind april.

Kan ik me inschrijven voor een woning?

Nee. Fase 1 is bestemd voor Oekraïense vluchtelingen. In fase 2 komen andere doelgroepen aan bod zoals arbeidsmigranten, statushouders/kansrijke asielzoekers en spoedzoekers. Spoedzoekers zijn inwoners van onze gemeente die, door buitengewone omstandigheden gedwongen, op korte termijn een andere woning moeten zoeken

Locatie, verkeer en voorzieningen

Op het terrein stond vroeger een chemische fabriek, is de grond geschikt om op te wonen?

Na het vertrek van Caldic is de ondergrond door de provincie Noord-Brabant gesaneerd. Wij hebben nieuw bodemonderzoek laten uitvoeren om te achterhalen of het perceel op korte termijn kan voldoen aan de eisen die worden gesteld voor tijdelijke woningbouw. Uit het onderzoek blijkt dat de bodem geschikt is voor tijdelijke huisvesting.

Hoe zit het met vervoer van de bewoners naar openbaar vervoer knooppunten, centra, scholen en overige voorzieningen?

Dit is een van de onderwerpen die in het haalbaarheidsonderzoek aan bod komt.

Welke voorzieningen komen er naast woningen nog meer op het terrein?

We gaan uit van een volledige inrichting van het terrein, dus met voldoende parkeerplaatsen, groen en recreatiemogelijkheden buiten (speelterrein/picknickplaats) en binnen (recreatieve ontspanningsruimte).

Zoveel nieuwe bewoners leveren ook meer verkeersbewegingen op. Zijn de wegen daar wel op berekend?

Inmiddels is duidelijk dat de ontsluiting van de locatie vraagt om verbetering van het wegdek en de aanleg van een fiets- en wandelpad. Dit wordt meegenomen in de haalbaarheidsrapportage.

De Schansdijk is een polderweg, is het wel veilig als daar straks veel meer mensen lopen, fietsen en rijden?

Zoals uit het eerdere antwoord blijkt, vraagt dit extra aandacht. Aanpassingen zullen noodzakelijk zijn.

De nieuwe rondweg staat in de omgeving van de Schansdijk gepland, kun je daar dan wel zoveel tijdelijke huisvesting plaatsen?

Rondweg ten zuiden van de locatie Schansdijk 12

Zoals op de afbeelding te zien is, komt de rondweg ten zuiden van de locatie Schansdijk 12. Werkverkeer zal normaal gezien niet over het noordelijk gedeelte van de Schansdijk geleid worden. Wel kan er geluidsoverlast ontstaan. Het verkeer op de aangepaste N285 passeert op vergelijkbare afstand als bij de wijk Torenveld. Bij het vaststellen van de geluidscontouren moeten we hier rekening mee houden.

Klopt het dat de nieuwe 380kV verbinding in de buurt van de Schansdijk komt?

De nieuwe hoogspanningsverbinding komt zo'n 400 meter ten noorden van het noordelijkste deel van het terrein. Er is dus geen sprake van een gevoelige bestemming.

Vluchtelingen uit Oekraïne

Situatie Oekraïense vluchtelingen in Nederland

In tegenstelling tot vluchtelingen uit andere herkomstlanden dan Oekraïne, hoeven vluchtelingen uit Oekraïne in principe geen asiel aan te vragen. Zij mogen visumvrij reizen door de gehele Europese Unie. Maar ze hebben wel opvang nodig. En andere noodzakelijke voorzieningen zoals medische zorg, eten en kleding. Daarom wordt nu nagedacht over welke verblijfstitel zij gaan krijgen, en welke rechten en plichten daarbij horen. De overheid werkt nu hard aan een oplossing voor de juridische en beleidsmatige vraagstukken die door de komst van Oekraïense vluchtelingen zijn ontstaan.

Wat gebeurt er met de huisvesting als er onverwacht toch minder Oekraïense vluchtelingen komen?

In dat geval gaan we kijken of deze woningen ingezet kunnen worden voor de doelgroepen die nu voor fase 2 in beeld zijn.

Waarom kunnen de Oekraïners niet blijven op de locatie waar ze nu wonen?

De huidige opvanglocaties zijn ingericht voor het bieden van noodopvang voor een korte periode. Op de locatie Schansdijk 12 willen we een woonklimaat creëren voor bewoning op een middellange termijn. De locatie aan de Schansdijk is niet alleen bestemd voor de acute opvang van Oekraïense vluchtelingen. De onderkomens kunnen na een vertrek van het betreffende Oekraïense gezin bijvoorbeeld ook worden gebruikt voor de huisvesting van arbeidsmigranten.

Hoe gaat de gemeente de mogelijke overlast zoveel mogelijk beperken voor de omwonenden en wie houdt er toezicht op de groep mensen (aangezien het gaat over 200-300 mensen)? 

Wij hebben een ontwikkelaar gezocht die 24 uur per dag, zeven dagen per week het volledige beheer verzorgt. Dat geldt zowel voor het technisch beheer, maar ook voor sociaal-maatschappelijk signalen die om directe acties vragen. Dit aspect krijgt veel aandacht bij de verdere uitwerking.

Vragen en/of bezwaren

Ik heb vragen over het plan, waar kan ik terecht?

U kunt contact opnemen met projectleider Ab de Feijter: info@moerdijk.nl tav Ab de Feijter of telefonisch via 14 0168.

Ik ben tegen het plan, wat kan ik doen?

Allereerst vragen we u om contact op te nemen met de projectleider Ab de Feijter (info@moerdijk.nl tav Ab de Feijter of telefonisch via 14 0168) om in gesprek te gaan over uw bezwaren. Hopelijk komen we samen tot een oplossing.

Fase 2

In fase 2 wil de gemeente ook bouwen voor statushouders/kansrijke asielzoekers, waarom?

De reguliere opvanglocaties (asielzoekerscentra) zitten vol. Dit komt doordat er meer asielzoekers naar Nederland komen en ook de komst van Afghaanse evacués. De belangrijkste reden is echter het grote woningtekort in Nederland. Hierdoor zitten er ruim 11.000 statushouders (mensen met een verblijfsvergunning) in reguliere asielzoekerscentra die eigenlijk al moeten uitstromen naar woningen in gemeenten die er niet of onvoldoende zijn. 
Het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) is druk bezig met het zoeken naar nieuwe opvanglocaties. Normaliter zijn dit trajecten die langere tijd duren. In de huidige situatie met acute behoefte aan opvangplaatsen doet het COA een beroep op alle gemeenten in Nederland om voor bepaalde tijd een aantal vluchtelingen opvang te bieden. Gemeente Moerdijk staat ook voor deze taak en gaat daarom onderzoek doen.

Vluchtelingen, (kansrijke) asielzoekers, statushouders, – wat is wat?

Vluchtelingen zijn mensen die wegens oorlog of andere redenen vrezen voor hun leven en asiel aanvragen in ons land. Vluchtelingen die asiel aanvragen heten asielzoekers. Zij worden tijdens de behandeling van hun asielaanvraag opgevangen in asielzoekerscentra (AZC’s). Zodra zij een verblijfstatus krijgen in Nederland worden ze statushouders genoemd. Vanaf dat moment hebben ze ook recht op een woning in Nederland. Kansrijke asielzoekers zijn asielzoekers die een goede kans maken op een verblijfsvergunning.

In fase 2 is ook huisvesting voor arbeidsmigranten voorzien. Is dit probleem echt wel zo nijpend? Hoeveel arbeidsmigranten zijn er eigenlijk werkzaam in onze gemeente?

In totaal werken nu circa 4.600 arbeidsmigranten in onze gemeente. Naar verwachting gaan in het Logistiek Park Moerdijk (LPM) nog 1.000 arbeidsmigranten extra werken. Wat betreft LPM wordt circa 600 arbeidsmigranten als regionale opgave gezien en dus gehuisvest elders. Resteert dus een huisvestingsopgave voor circa 5.000 personen.Op dit moment is voor 600 personen al huisvesting vergund en er is gestart met de werving voor huisvesting van 1.500 arbeidsmigranten.Er resteert dus nog een behoorlijk volume dat nu deels in andere gemeenten gehuisvest is (soms met een grote woon-werkafstand) en deels illegaal gehuisvest is in onze gemeente (in reguliere woningen en vakantieparken).

Kunnen arbeidsmigranten niet beter dichter bij het Haven en Industrieterrein Moerdijk worden gehuisvest?

In fase 2 van het project willen we tijdelijke huisvesting voor circa 450 arbeidsmigranten maken. Uit onderzoek weten we dat er in de gemeente behoefte is aan tijdelijke huisvesting voor zo'n 1.500 arbeidsmigranten. Naast de locatie in Zevenbergen zoeken we dus nog meer plekken, verspreid over de gemeente. 
Waarom wachten met starten fase 2?Voordat fase 2 van start kan gaan, vindt eerst een evaluatie van fase 1 plaats. Alleen bij positief verloop van fase 1 wordt realisatie van fase 2 mogelijk. Bij fase 2 wordt geen spoedprocedure toegepast.