6 mei 2024 - Verslag Stadstafel Willemstad

Details van de vergadering
Bevat 6 mei 2024 - Verslag Stadstafel Willemstad
Datum: 06 mei 2024 van 19:30 tot 22:00
Locatiedetails:

Buurthuis Irene

Aanwezig:
Aanwezigen
Naam Functie
Caesar Luikenaar Voorzitter
Stadstafel  

Agendapunten

1. Opening

De Stadstafel-voorzitter Caesar Luikenaar heet de aanwezigen van harte welkom en geeft aan blij te zijn met de grote opkomst die aangeeft dat de inwoners van Willemstad begaan zijn met de leefbaarheid in hun woonplaats.

2. Verslag van vorige vergadering

Voor kennisgeving aangenomen.

3. Agenda

Er spelen heel veel zaken in Willemstad waardoor de agenda overvol is. Hierdoor kan het gebeuren dat punten doorgeschoven worden naar de volgende Stadstafel.

4. Mededelingen

 • Bestuurszaken Hart van Willemstad:
  Het bestuur van de stadsraad is uitgebreid met twee aspirant bestuursleden: Willem Manneke en Sietse Maat. Op de komende Algemene Ledenvergadering zullen zij, na goedkeuring van de leden, toetreden tot het bestuur.
  Samen met de huidige leden Cees den Ouden, Caesar Luikenaar, Martin Buil en Bert Tuk heeft de stadsraad nu weer 6 bestuursleden.
  Willem Vermeiden en Liesbeth Mak zijn afgetreden.

5. Presentaties gemeente Moerdijk

Presentatie gemeete Moerdijk door Ad Fens, Beheeradviseur

 • De werkzaamheden omvatten het aanpassen van de versleten ondergrondse infrastructuur. Brabant Water, Enexis, de gemeente en telecombedrijven zullen hierbij samenwerken.
 • De werkzaamheden zullen in fasen plaatsvinden, waarbij straten worden opgebroken. Ze zijn nodig om de kwaliteit van het drinkwater te waarborgen, de energietransitie te bevorderen, de netschaarste aan te pakken, de gasvoorziening te veiligstellen, de riolering te vervangen en glasvezel aan te leggen.
 • Er zal rekening worden gehouden met de primaire waterkering, de waterveiligheid, de bereikbaarheid van huizen en bedrijven, en evenementen, toerisme en horeca.
 • De gemeente Moerdijk is geen initiatiefnemer van de werkzaamheden, maar zal wel deelnemen aan de coördinatie op de openbare ruimte.
 • De voorbereidingen starten in 2024 en de uitvoering wordt verwacht in 2025-2026.
 • Er wordt een klankbordgroep opgericht met ondernemers en bewoners om mee te denken over een soepel verloop van de werkzaamheden.
 • Aanmelden voor de klankbordgroep kan bij Ad Fens via email: ad.fens@moerdijk.nl
Reacties uit de zaal

Vraag: Leiden de werkzaamheden tot aanpassingen en veranderingen van de openbare ruimte.
Antwoord: Nee, binnen het project vinden geen aanpassingen aan de openbare ruimte plaats.
Vraag: Komt er een gescheiden rioolstelsel met buis voor afvalwater [vuil] en een buis of ander hulpmiddel voor regenwater [schoon]?
Antwoord: Dit kan niet gerealiseerd worden i.v.m. het beperkte ruimteprofiel van de straten.
Opmerking: Aandacht voor één aanspreekpunt voor bewoners en ondernemers.
Reactie: Aanspreekpunt is Ad Fens

Presentatie Waterschap Brabantse Delta door: Omgevingsmanager Ingeborg Smit en Technisch Manager Rob Dingemans

 • Van Willemstad tot Noordschans ligt een primaire kering die ons beschermt tegen hoogwater vanuit het Hollands Diep. Uit de laatste beoordeling blijkt dat delen van deze dijk niet sterk genoeg zijn voor de toekomst. Daarom wordt de dijk versterkt. De versterking is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma.
 • Van de 20,1 kilometer dijk is 7,2 kilometer afgekeurd. Het gaat om delen van het traject tussen Willemstad en Noordschans en een deel tussen de Volkeraksluizen en Willemstad. De afgelopen tijd zijn onderzoeken en metingen om te bepalen waar en hoe de dijk versterkt moet worden uitgevoerd. De komende tijd wordt gekeken wat er speelt in de omgeving en wordt gezocht naar kansrijke maatregelen om de dijk te versterken.
  PLANNING
  Verkenning 2024 tot 2026:
  Verkenning van de mogelijkheden en kiezen van een voorkeursalternatief
  Planuitwerking 2027 tot 2029:
  In detail uitwerken van het gekozen alternatief. En opstellen van de documenten die nodig zijn om het project te realiseren.
  Realisatie 2029 tot 2032:
  Uitvoering van de werkzaamheden voor de dijkversterking.
 • Bij dit project worden de mensen die wonen, werken en recreëren in het gebied, de provincie Noord-Brabant, gemeente Moerdijk, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, experts, en eigenaren betrokken.
 • De ontwikkelingen kunnen worden gevolgd op: de website Brabantse Delta
  Voor aanmeldingen klankbordgroep: zie QR code op presentatie
Reacties uit de zaal

Vraag: In het verleden is door het Waterschap aangegeven dat er bij het project ruimte komt voor de aanleg van een fietspad langs Oostdijk, zit dat nu in de plannen?
Antwoord: We nemen dit idee mee en zullen het bespreken in de klankbordgroep.
Vraag: De verbinding over/langs de Oostbeer valt ook onder het project, is daar al meer over bekend.
Antwoord: Er wordt naar gekeken maar er zijn nog veel onduidelijkheden, of het gerealiseerd gaat worden valt nog te bezien.

6. Actuele ontwikkelingen per thema

Thema Wonen

Presentatie woningbouwproject Willemshof door Marten Meijer.
 • De samenwerking met de Gemeente over het project Willemshof, een woonhof voor senioren in Willemstad op het volkstuinencomplex aan de Priorindreef verloopt positief.
 • Er is overeenstemming met de Gemeente over een reserveringsovereenkomt.
 • Een hydrologisch onderzoek heeft aangetoond dat er sprake is van wateroverlast.
  De Gemeente zal in overleg met het Waterschap bepalen hoe de waterberging op het perceel geregeld wordt, zodat de wateroverlast niet verergert op de aangrenzende percelen.
 • Volgens het rapport milieu hygiënisch bodemonderzoek blijkt dat het grondwater licht verontreinigd is met arseen, chroom, lood en nikkel.
 • De Gemeente start met onderzoeken o.a. op het gebied van flora en fauna.
  De Gemeente heeft op 21 februari 2024 een omgevingsdialoog met de omwonenden gevoerd. De uitkomsten waren dat de omwonenden gematigd tevreden waren over de plannen, maar dat er wel zorgen waren over verschillende aspecten, zoals onder meer privacy en waterafvoer.
 • De Gemeente heeft aangegeven in het 2de kwartaal 2027 te starten met het voorbelasten van de grond en het bouwrijp maken van de percelen. De planning is uiteraard onderhevig aan de diverse onderzoeken die nu worden uitgevoerd.
 • Bouwplan wordt waarschijnlijk nog wat aangepast, zodat het beter bij de huidige woningmarkt aansluit.
Woonwijk Willemstad Oost: presentatie Caesar Luikenaar HvW

Verloopt voorspoedig. Geen bijzonderheden

Thema Toerisme en Recreatie

Vakantiepark Bovensluis - Presentatie Martin Buil HvW
 • De plannen voor een groot vakantiepark op het voormalige campingterrein Bovensluis aan de Oostdijk te Willemstad hebben geleid tot toenemende zorgen in Willemstad. De recente aanvraag voor een Omgevingsvergunning heeft deze bezorgdheid vergroot.
 • Aandachtspunten en zorgen vanuit Hart voor Willemstad bij beoogde uitbreiding vakantiepark Bovensluis zijn:
  • Toename van de verkeer-onveiligheid.
  • Toename verkeersonveiligheid in de kern van Willemstad, zeker in combinatie met andere lopende ruimtelijke ontwikkelingen:
   - Willemstad Oost
   - Multifunctioneel gebouw
   - Verplaatsing Sportvelden
   - Willemshof.
  • Het huidige Bestemmingsplan Buitengebied Moerdijk 2018 geeft aan dat smalle dijk- en polderwegen niet tot verkeersonveilige situaties mogen leiden. En dat ontwikkelingen niet moeten zorgen voor een toename aan verkeersbelasting op wegen, waar dit op basis van huidige situatie niet wenselijk is.
   Gemeente geeft aan dat verkeersplan niet is af te dwingen / noodzakelijk is.
   HvW is van mening dat huidige aanvraag niet in behandeling kan worden genomen zonder een gedegen verkeersplan.
  • Toenemende druk op medische voorzieningen (huisartsenpraktijk geeft deze dagen dat druk nu al sterk toeneemt!), nood- en hulpdiensten, inzet van politie en handhavers.
  • Gemeente Moerdijk geeft aan dat initiatiefnemer zelf verantwoordelijk is voor afspraken over voorzieningen. Voorzover HvW bekend zijn er tot op heden nog geen enkele afspraken gemaakt.
  • Te verwachten kosten (o.a. maatregelen i.v.m. toename verkeersonveiligheid) kunnen volgens gemeente Moerdijk niet worden neergelegd bij initiatiefnemer.
   Wel bij Moerdijkse/Willemstadse belastingbetalers ??
  • Stillegging werkzaamheden/bestuursdwang met oplegging dwangsom aan Camping Bovensluis BV i.v.m. In strijd met wet en bestemmingsplan verwijderen van bomen en diepgewortelde beplanting. Volgens stillegging besluit gemeente Moerdijk is er sprake van ‘calculerend gedrag’.
 • Reacties uit de zaal

  Wat wordt de leefbaarheid in Willemstad en het buitengebied in relatie van vakantieparken in Zeeland. De toerist bepaalt dadelijk het beeld en niet meer de bewoner.
  Op de vraag “hoe gaan we het verkeer afhandelen voordat het vakantiepark zijn vergunning krijgt”, kwam geen duidelijk antwoord van de wethouder. Dat wordt achteraf bekeken omdat dit niet de verantwoording is van de exploitant, maar van de gemeente. Dit in tegenstelling tot het bestemmingsplan buitengebied.
  Een bezoek aan de huisarts wordt nu al bijna 5 dagen vooruit gepland. Hoe gaat dat dadelijk worden als er 2000 toeristen bij komen?
  Er wordt op gewezen dat ook in het kader van de oude Wabo-wetgeving bestuurlijk maatwerk mogelijk is, zeker ook omdat in het Bestemmingsplan Buitengebied 2018 een bestuurlijke visie over verkeer op kwetsbare dijk- en polderwegen is opgenomen. Zonder maatregelen vooraf kan, met ca 5x zoveel verkeersbewegingen, een verkeerschaos worden verwacht op de Oostdijk voor fietsers, wandelaars, auto-/vrachtverkeer en landbouwverkeer. Daarom dringt HvW aan om pas tot vergunningverlening over te gaan als is vastgesteld dat de enorme toename van verkeersbewegingen in goede banen kan worden geleid voor alle weggebruikers, met name met oog op veiligheid, bereikbaarheid, overlast/impact op omgeving.

Ontwikkeling Havenfront - presentatie Sietse Maat HvW
 • De ontwikkelaar Estate Invest heeft een plan voor de inrichting van het Havenfront bekend gemaakt. In het plan is een hotel met 80 kamers en 2 complexen met elk 7 appartementen opgenomen.
 • In het verleden zijn er diverse voorstellen voor de inrichting van het Havenfront geweest. Na een uitgebreid burgerparticipatie traject werden deze plannen verworpen. Het appartementencomplex oogde massaal en er was strijdigheid met het bestemmingsplan.
 • Het huidige plan oogt veelbelovend maar wijkt ook af van het geldende bestemmingsplan omdat het niet een volledig toeristische en recreatieve invulling heeft maar ook een woonbestemming met de appartementen.
 • De Gemeente Moerdijk geeft aan dat er bij hun nog geen definitieve tekeningen zijn ingediend en dat het resultaat van de omgevingsdialoog wordt afgewacht op basis waarvan dan een principe besluit genomen wordt voor het vervolg.
 • De omgevingsdialoog wordt uitgevoerd door het, door de ontwikkelaar ingehuurde bureau De Plekkenmakers. Op 22 mei wordt een zogenaamd DromenLab georganiseerd.
  Inwoners, ondernemers, organisaties worden via een huis-aan-huis flyer uitgenodigd om mee te denken over de toekomst van het Havenfront.
 • Hart voor Willemstad is aanwezig tijdens het DromenLab en zal haar rol gebruiken om de input van haar leden te geven, om toe te zien op een goede uitvoering van de participatie en om te beoordelen of het plan aansluit bij de visie die in 2020 is opgesteld door een brede werkgroep van circa 20 Willemstadse inwoners en ondernemers in samenwerking met ambtenaren van de gemeente Moerdijk.
 • Tenslotte worden de concept-randvoorwaarden die door het bestuur van de stadsraad opgesteld zijn met de zaal gedeeld:
  • Waterkant open. Dus wandelpad langs het water achter hotel en appartementen
  • Fietspad tot de sluizen
  • Pier begaanbaar voor wandelaars
  • Hotel alleen met bestemming Toerisme & Recreatie. Er mag geen woonbestemming op komen
  • Appartementen mogen alleen gebouwd worden als hotel doorgaat
  • Woonbestemming blijft alleen bij de twee appartementencomplexen. Gemeente mag later niet ook woonbestemming gaan vestigen op aanpalende terrein
  • Geen betaald parkeren in Willemstad
Reacties uit de zaal

Vraag: Plan is toch niet anders dan 4 jaar geleden?
Antwoord: Vier jaar geleden ging het om een grootschalig appartementencomplex zonder hotel dus een volledige woonbestemming. In het nieuwe plan staat de hotelfunctie centraal en is de bebouwingsmassa minder groot.
Vraag: Blijft de waterlijn achter het complex toegankelijk voor het publiek dmv bv een wandelpad.
Antwoord: Ja de projectontwikkelaar heeft aangegeven de promenade te verlengen en openbaar toegankelijk te houden.
Vraag: Is al bekend via de uitbater van het hotel gaat worden?.
Antwoord: De projectontwikkelaar heeft aangegeven dat het een Fletcher Hotel zal worden.
Vraag: Is HvW akkoord met het plan wanneer aan de getoonde randvoorwaarden voldaan wordt?”.
Antwoord: HvW geeft geen akkoord, de inwoners van Willemstad beslissen. HvW zal het plan toetsen aan de visie en erop toezien dat de omgevingsdialoog goed uitgevoerd wordt.

Thema Voorzieningen en Leefomgeving

 • Bouwplan Brandweerkazerne - presentatie Luc Willems - Gebiedscoördinator gemeente Moerdijk

Er is besloten om de brandweerkazerne op de huidige locatie te behouden. De kazerne wordt gerenoveerd en uitgebreid om aan de moderne eisen te voldoen. Tijdens de verbouwing zal de brandweer tijdelijk gebruik maken van het gebouw van de Watersportvereniging aan het Havenfront.
De keuze voor renovatie op de huidige locatie is gemaakt in overleg met de provincie en na grondige analyse van de alternatieven. De renovatie biedt de beste oplossing in termen van kosten, logistiek en efficiëntie.
De renovatieplannen worden momenteel uitgewerkt en er zal binnenkort meer informatie worden gedeeld met de betrokkenen.

Reacties uit de zaal

Een vertegenwoordiger van de lokale brandweer meldt, dat zij het niet eens zijn met het behoud van de huidige locatie. Hier is namelijk sprake van een parkeerprobleem en er is hier geen ruimte om te oefenen. Ook de tijdelijke locatie aan het Havenfront is niet geschikt, o.a. de aanrijdtijd is te lang en te ingewikkeld.
De gemeente wijst erop, dat er al eerder een afweging heeft plaatsgevonden, waarbij voorlopig de voorkeur is gegeven aan de verbouw op de bestaande locatie. Dit besluit is tot stand gekomen in nauw overleg met alle betrokkenen dus ook met de brandweer en de veiligheidsregio. De vertegenwoordiger van de lokale brandweer begrijpt dit niet want zij hebben vanaf start dezelfde bezwaren ingebracht.

Vraag: Aan welke zijde van het gebouw wordt het terras gesitueerd?
Antwoord: Het terras komt aan de zuidzijde van het nieuwe gebouw

 • Bastion Groningen - presentatie Stijn Verschuren - Projectleider gemeente Moerdijk

Dit project zal zich richten op het daadwerkelijk realiseren van het opknappen van Bastion Groningen. Een werkgroep van Hart voor Willemstad is hier mee bezig werkt samen met de gemeente aan een voorstel voor de finale realisatie van dit plan.

Reacties uit de zaal

Vanuit de zaal en door de voorzitter wordt gemeld dat dit project een lang historie kent en het fijn zou zijn als het eindelijk een keer afgemaakt zou worden nadat het via een voortraject als apart project in Vitale Centra terecht gekomen is en vervolgens gesplitst waar de doorsteek van de Oostbeer uit het project gehaald is ivm komende dijkverzwaring.

 • Verplaatsing Kogelvangers/scholenontwikkeling - presentatie Stijn Verschuren gemeente Moerdijk

Stijn Verschuren geeft een korte toelichting. Voor presentatie: zie aparte bijlage
Naar aanleiding van behandeling commissie worden voor de verplaatsing van de voetbalvelden twee varianten onderzocht op financiële haalbaarheid en de raad zal na de zomervakantie hierover besluit nemen
De voorzitter wijst de aanwezigen in de zaal op het gevoel wat in Willemstad leeft over het vertragen van dit project. Na een aantal jaren negativiteit is dit nou precies 1 van de weinige echt positieve projecten die van de grond leek te komen. Door vooral een – zoals het lijkt – politieke discussie over communicatie tussen wethouder en raad is dit project wederom naar achteren geschoven waardoor niet alleen vertraging voor de Kogelvangers op zal treden maar ook voor de bouw van de MFA op de plek van huidige kantine van de Kogelvangers.
De voorzitter van de Kogelvangers krijgt het woord en onderstreept dit gevoel nog eens voor de zaal en geeft meer tekst en uitleg bij de huidige status.
In de zaal waren een aantal raadsleden aanwezig die na de stadstafel in gesprek gingen met het bestuursleden van de Kogelvangers.

Reacties uit de zaal

Opmerking: Voorzitter Buurthuis Irene meldt verdere vertraging kan leiden tot extra kosten omdat het dak van het buurthuis aan vervanging toe is.

Thema Verkeer en bereikbaarheid

 • Verkeersonderzoek Willemstad vervolgaanpak. Presentatie Wim Abels gemeente Moerdijk

Het college heeft de inventarisatie van verkeer-knelpunten en -wensen vastgesteld en de gemeenteraad is hierover geïnformeerd.
Er is een voorstel voor de vervolgstappen besproken met de verkeerswerkgroep en ZLTO.
Dit voorstel omvat het organiseren van workshops om mogelijke verkeersmaatregelen te bedenken en af te wegen op effectiviteit, kosten/baten en draagvlak.

Er zijn vier thema's geïdentificeerd: verkeersstructuur, landbouwverkeer, recreatieverkeer en aanpak van kleine knelpunten. Voor elk thema zal een workshop worden gehouden.

De beoogde resultaten zijn een geactualiseerde verkeersstructuur en een pakket van verkeersmaatregelen.
De planning is om in het tweede en derde kwartaal van 2024 de workshops te organiseren en in het derde en vierde kwartaal de maatregelen te prioriteren en een uitvoering-planning op te stellen op basis van beschikbare middelen. Dit gebeurt in samenwerking tussen Hart voor Willemstad, ZLTO en de gemeente.

Reacties uit de zaal

Ook de ontwikkelingen bij camping Bovensluis worden betrokken bij het verdere onderzoek aanvullend op maatregelen die mogelijk in het kader van de vergunningprocedure noodzakelijk blijken.
Er komen workshops per thema; dit wordt nog nader gecommuniceerd
Contactpersonen: Wim Abels (gemeente) en Martin Buil en Rinus Huybregts van de verkeerswerkgroep.

Thema Duurzaamheid

Vergroeningsplannen

In de komende jaren gaat de gemeente Moerdijk aan de slag om alle dorpen en steden in de gemeente te vergroenen. Meer groen is niet alleen mooi, een groen dorp of groene stad is ook beter bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering, zoals flinke regenbuien, hitte en droogte. Meer groen betekent: fijner wonen met minder overlast.

Dit onderwerp is niet besproken en zal tijdens de volgende stadstafel weer op de agenda staan.

7. Sluiting

Voordat om 22:00 de Stadstafel wordt afgesloten wordt er afscheid genomen van Luc Willems.

Afscheid Luc Willems

Tijdens de Stadstafel nam de Gebiedscoördinator Luc Willems afscheid van zijn werkzaamheden voor de Gemeente Moerdijk in Willemstad. Per 1 juli aanstaande gaat Luc met pensioen na een lange en succesvolle carrière.

Luc was meer dan alleen een Gebiedscoördinator; hij was een begrip in Willemstad. Zo verweven was hij met de stad, dat hij op het gemeentehuis de bijnaam “Luc Willemstad” had gekregen. Een bijnaam waar hij trots op was en die de mate van betrokkenheid perfect samenvat.

Luc werd door het bestuur van Hart voor Willemstad verrast met een afscheidscadeau en een speciale sticker voor op zijn auto. Op de sticker prijkt de tekst “I love Willemstad”.

De stadsraad bedankt voor zijn waardevolle bijdrage aan Willemstad en wenst hem een gezond en gelukkig pensioen.

Luc bedankt iedereen voor de prettige samenwerking en wenst iedereen het allerbeste.