Wat houdt de Wet open overheid in?

Uitleg over wat een Woo-verzoek is, wat voor soort informatie er gedeeld gaat worden en waar u terecht kan met vragen.

Volgens de Wet open overheid (Woo) moet de overheid zorgen voor maximale openbaarheid van bestuur. Actieve openbaarheid betekent dat de gemeente zelf, uit eigen beweging, informatie over beleid en uitvoering openbaar maakt. Dit past helemaal bij het doel van de Woo: Overheidsinformatie toegankelijker, transparanter en vindbaarder maken.

Welke informatie wordt actief openbaar gemaakt?

De volgende informatiecategorieën moeten wij actief (uit eigen beweging) openbaar maken:

 • wet- en regelgeving
 • organisatiegegevens
 • raadsstukken
 • bestuursstukken
 • stukken van adviescolleges
 • convenanten
 • jaarplannen en -verslagen
 • Wob/Woo-verzoeken
 • onderzoeken
 • beschikkingen
 • klachten.

De informatiecategorieën hoeven niet allemaal per 1 mei 2022 gepubliceerd te worden. Dit zal gefaseerd over enkele jaren worden ingevoerd.

Hoe dien ik een Woo-verzoek in?

Op de pagina 'Woo-verzoek indienen' kunt u dit online doen.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

De gemeente moet binnen 4 weken een beslissing nemen op het verzoek om documenten openbaar te maken. De beslissing mag één keer voor een periode van 2 weken worden uitgesteld.

Als de gemeente verwacht dat een belanghebbende bezwaar zal maken tegen het verstrekken van de informatie, dan mag de gemeente die informatie niet eerder verstrekken dan 2 weken na de bekendmaking van het besluit dat de informatie wordt verstrekt.

Waar vind ik een overzicht van de ingediende Woo-verzoeken per 1 mei 2022?

Tot het moment dat wij onze informatie op het Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI) kunnen plaatsen, stellen wij een samenvatting van de ingediende Woo-verzoeken beschikbaar via de pagina 'Ingediende Woo-verzoeken'.

Ik heb een vraag over een Woo-verzoek. Met wie kan ik contact opnemen?

Heeft u een inhoudelijke vraag over een Woo-verzoek? Mail dan naar woo@moerdijk.nl