Wet kwaliteitsborging voor het bouwen: op weg naar betere bouwkwaliteit

Geplaatst: 28-11-2020

Tegelijk met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2022 treedt voor burgers, ondernemers en gemeente nog een nieuwe wet in werking: de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). De Wkb moet de bouwkwaliteit van gebouwen, zoals bedrijfspanden, verbeteren door minder bouwfouten en gebreken zoals constructiefouten en brandonveilige situaties.

Met de Wkb vervalt de toetsing van aanvragen door de gemeente aan bouwtechnische voorschriften. Er vindt een verschuiving plaats van toezicht door gemeente naar private kwaliteitsborging. Dit zijn de belangrijkste veranderingen:

  • Onafhankelijke (private) kwaliteitscontroleurs controleren straks of een gebouw voldoet aan de wettelijke technische eisen. Dit doen ze tijdens het ontwerp en op de bouwplaats. Deze controleurs heten kwaliteitsborgers.
  • De aannemer is straks verantwoordelijk voor de gevolgen van alle gebreken in de bouw die hij zelf veroorzaakt heeft. Als er gebreken zijn, dan kan de klant de aannemer dwingen om de fouten te repareren. Ook als de klant deze fouten pas later ontdekt.
  • De aannemer moet de klant laten weten of en hoe hij zich heeft verzekerd tegen faillissement en risico's op schade en gebreken.
  • Wanneer de kwaliteitsborger of de gemeente een probleem ziet, kan de gemeente de bouw stilleggen.

Het nieuwe stelsel treedt stapsgewijs in werking en gaat voorlopig alleen gelden voor bouwwerken die vallen onder Gevolgklasse 1. Dit zijn onder meer eengezinswoningen, een gedeelte van de bedrijfspanden en overige bouwwerken zoals masten en antennes.

Omgevingsvergunning

Wanneer u na 1 januari 2022 plannen hebt om zo’n bouwwerk te bouwen dan heeft u nog steeds een omgevingsvergunning nodig van de gemeente. De gemeente mag uw aanvraag alleen toetsen aan het omgevingsplan (nu: bestemmingsplan), welstand en omgevingsveiligheid. Voor de bouwtechnische beoordeling van het bouwwerk en het toezicht tijdens de bouw moet u een kwaliteitsborger in de arm nemen. Na oplevering door de aannemer geeft de kwaliteitsborger een verklaring af dat het bouwwerk volgens de regels is uitgevoerd.

Op een later moment beslist het Rijk of de wet ook gaat gelden voor complexere bouwwerken.