Investering van 50 miljoen euro in leefbaarheid Moerdijk, Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout

Geplaatst: 21-6-2024

De gemeenten Moerdijk, Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout krijgen 50 miljoen euro van het Rijk om de gevolgen van op zee opgewekte windenergie voor inwoners op te vangen. De vier gemeenten hebben daartoe op 21 juni een overeenkomst getekend met het Rijk en de provincie, die de regeling namens het landsbestuur begeleidt.

De regering heeft besloten te investeren in de leefomgeving van de vijf regio’s in het land waar de kabels van op zee opgewekte windenergie in de toekomst aan land komt. Het (demissionair) kabinet hoopt met de investeringsgelden voor Netten op Zee, de gevolgen van onder meer de aanleg van elektriciteitskabels, een converterstation (dat door windmolens opgewekte gelijkstroom omzet in wisselstroom) en de aansluiting op hoogspanningsstations op de leefomgeving te verminderen.

Regio belangrijk

Gedeputeerde Bas Maes (o.m. Energie) van de provincie Noord-Brabant: “De regio Moerdijk is belangrijk voor de energietransitie in Brabant. Alle ontwikkelingen op dit gebied hebben consequenties voor de leefbaarheid van de inwoners. Fijn dat het Rijk dit ziet en geld ter beschikking stelt, zodat we samen de gevolgen voor de leefbaarheid kunnen opvangen.”

De precieze locatie waar de stroomkabels van de windmolens aan land komen, in Geertruidenberg of Moerdijk, is nog niet bepaald. In Moerdijk, Geertruidenberg, Drimmelen en Oosterhout zijn verschillende opties voor converterstations. Het beoogde voorkeursalternatief wordt eind 2024 tijdens een procedure onder leiding van TenneT (de beheerder van het hoogspanningsnetwerk) bepaald.

Klimaatdoelen

Om de klimaatdoelen van dit deel van West-Brabant te halen is een uitbreiding van het elektriciteitsnet nodig. In de huidige plannen voor de periode 2031-2033 wordt uitgegaan van de bouw van een nieuw hoogspanningsstation voor elektriciteit in Moerdijk met een omvang van zeker 20 hectare. Ook als de stroomkabels met windenergie in Geertruidenberg aan land zou komen, is een uitbreiding nodig voor de verduurzaming van de industrie in het havengebied. Het bestaande station in Geertruidenberg moet reeds in 2027 met 10 hectare worden uitgebreid.

Op vrijdag 21 juni ondertekenen naast gedeputeerde Bas Maes en een vertegenwoordiger van het Rijk, de wethouders Jürgen Vissers (Drimmelen), Tommie Mertens (Geertruidenberg), Guus Beenhakker (Oosterhout) en Danny Dingemans (Moerdijk) een convenant waarin de afspraken zijn vastgelegd. Wethouder Dingemans: “Alle energieprojecten op nationaal en regionaal niveau hebben aanzienlijke effecten op de leefomgeving in onze regio. Het is goed dat de gemeenten samen optrekken. Wij zijn blij met de investering van het rijk in de leefbaarheid van onze regio en zien deze middelen als een mooie eerste stap.”

Tussen de vier gemeenten is een verdeelsleutel afgesproken die afhankelijk is van het aantal mogelijke locaties voor een converterstation. Oosterhout krijgt 4,3 miljoen. De gemeenten Moerdijk, Geertruidenberg en Drimmelen - verenigd in Powerport Moerdijk - ontvangen de resterende 43,7 miljoen. De rest van het bedrag betreft projectkosten.

Vijf regio’s

Het kabinet heeft vijf regio’s aangewezen waar de windenergie volgend decennium aan land komt: Moerdijk, Borssele, Eemshaven, Maasvlakte en Noordzeekanaal. De investeringsgelden van Netten op Zee zijn afkomstig van de Europese Herstel- en Veerkrachtfaciliteit en worden overgemaakt via het Nederlands Klimaatfonds. Het totale beschikbare bedrag is 210 miljoen.