21-11-2017: Bestemmingsplan “Noordelijke Randweg Zevenbergen”

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat de gemeenteraad op 2 november 2017 het bestemmingsplan “Noordelijke Randweg Zevenbergen” (planidentificatie NL.IMRO.1709. NoordelijkeRandweg-BP40) heeft vastgesteld. Dit bestemmingsplan is opgesteld om de aanleg van een randweg rondom Zevenbergen mogelijk te maken.

De ingekomen zienswijzen geven aanleiding tot het aanpassen van het ontwerpbestemmingplan, zoals dat eerder ter inzage heeft gelegen. Daarnaast is het plangebied op de Verbeelding, ter hoogte van de Achterdijk, aangepast, zodat er voldoende ruimte is om de geplande tunnel onder de Achterdijk en een ontsluiting ten behoeve van het onderhoud door het Waterschap mogelijk te maken. Het bestemmingsplan is dan ook gewijzigd vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf 23 november 2017 tot en met 3 januari 2018 tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij de receptie ter inzage. Het plan is digitaal te raadplegen op de  website Ruimtelijke Plannen en kan ook worden ingezien op de gemeentelijke website www.moerdijk.nl/projecten.

Gedurende deze termijn kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het instellen van beroep is mogelijk voor diegene die tijdig zijn of haar zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende die aantoont hiertoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest. Daarnaast kan door iedere belanghebbende beroep worden ingesteld, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijziging die de gemeenteraad bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht in het plan. Degene die beroep instelt kan tijdens de beroepstermijn de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Bij dit verzoek moet een afschrift van het ingediende beroepschrift worden overlegd.