Soortenmanagementplan

Onder daken broeden huismussen die kwetteren in de achtertuinen van de inwoners van Moerdijk. In de zomer genieten mensen op de terrassen van de luchtcapriolen van buitelende gierzwaluwen die nestelen in gebouwen. En zodra de schemer valt vliegen de vleermuizen uit op jacht naar muggen. Bij verduurzaming, renovatie en verbouw kunnen verblijfplaatsen van deze beschermde soorten worden aangetast.

De gemeente Moerdijk daarom een soortenmanagementplan (SMP) opstellen om beschermde populaties van gebouw bewonende soorten te beschermen en te behouden en overtredingen van de Wet natuurbescherming (Wnb), ook door particulieren, te voorkomen. Het SMP vormt de basis en onderbouwing voor het aanvragen van een generieke ontheffing van de Wnb voor vleermuizen, huismus en gierzwaluw. Met een generieke ontheffing wordt de proceduretijd voor initiatiefnemers verkort en vereenvoudigd.

Het SMP wordt opgesteld voor alle bebouwde structuren op basis van de notitie lintbebouwing:

Bebouwingsconcentraties gemeente Moerdijk.jpg

In het SMP wordt onderzocht waar beschermde gebouw bewonende soorten en functies voor deze soorten voorkomen:

  • Nestlocaties en essentieel leefgebied van huismussen:
  • Nestlocaties van gierzwaluwen;
  • Verblijfplaatsen, vliegroutes en foerageergebieden van gebouw bewonende vleermuizen (waaronder gewone-, kleine- en ruige dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, meervleermuis en laatvlieger).
  • Waar mogelijk brengen we ook andere soorten in kaart, bijvoorbeeld huiszwaluw, kerkuil, torenvalk, boerenzwaluw, spreeuw, kauw en zwarte roodstaart.

Note: uiteindelijk krijgen we een digitale omgeving waarin gekeken worden of in een bepaald huis, kantoor, school soorten zitten en of men iets moet doen om die te beschermen (de wet niet te overtreden) De maatregelen komen in het SMP te staan.