21 november 2023 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering

Details van de vergadering
Bevat 21 november 2023 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum: 14 november 2023
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
Aanwezigen
Naam Functie
P.M. Joosten - Wesselius wethouder
G.J.M. Blom wethouder
J.C. Slagboom gemeentesecretaris
C. Polak communicatieadviseur
A.J. Moerkerke burgemeester
C.J.A. van Dorst wethouder
Afwezig:
Afwezigen
Naam Functie
A.M.J. Dingemans wethouder

Agendapunten

Openbare besluitenlijst collegevergadering 14 november 2023

Het college besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van twee woningen aan de Hoge Zeedijk ong. in Langeweg

Het college besluit:

  1. Medewerking te verlenen aan de aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van twee woningen aan de Hoge Zeedijk ong. in Langeweg;
  2. Een ontwerp omgevingsvergunning ter inzage te leggen en toe te sturen aan diverse betrokken bestuursorganen;
  3. Indien er geen zienswijzen tegen de ontwerp omgevingsvergunning worden ingediend de definitieve omgevingsvergunning te verlenen;
  4. De gemeenteraad te informeren over het initiatief, zoals verwoord in een raadsinformatiebrief.

Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen van twee woningen aan de Hoge Zeedijk ong. in Langeweg. De aanvraag is in strijd met de bouw- en gebruiksvoorschriften van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Moerdijk’. Het perceel heeft namelijk de bestemming ‘Tuin’, waarbinnen bouwen ten behoeve van de woonfunctie niet is toegestaan. Om medewerking te kunnen verlenen aan deze aanvraag is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure gevoerd. Door middel van een ruimtelijke onderbouwing is aangetoond dat het initiatief ruimtelijk aanvaardbaar is. Het college heeft daarom besloten medewerking te verlenen aan deze aanvraag.

Actualisatie beleidsregel voor de toepassing van de Wet Bibob

Het college besluit:

Abusievelijk is een beslispunt gericht op de dekking van de financiële consequenties van het besluit tot actualisering van de beleidsregel Wet Bibob in het raadsvoorstel onjuist geformuleerd. Het college stemt in met aanpassing van de tekst van het voorgestelde beslispunt 3 van het raadsvoorstel.

Van: 3- De Raad voor te stellen om:

  • Structureel 0,6 fte beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de extra taken die voortvloeien uit de geactualiseerde beleidsregel;
  • De kosten (0,6 fte schaal 10) te dekken uit de algemene middelen;

Naar: 3- De Raad voor te stellen om:

  • Structureel € 40.000 beschikbaar te stellen voor 0.6 FTE uitbreiding ten behoeve van de uitvoering van de extra taken die voortvloeien uit de geactualiseerde beleidsregel;
  • Deze lasten te verwerken in een sluitende (meerjaren)begroting 2024 en verder.

Regeling bruikleen mobiele telefoon

Het college besluit:
De Regeling bruikleen mobiele telefoon vast te stellen.

Gemeente Moerdijk stelt als werkgever werkplekmiddelen ter beschikking aan onze medewerkers. Dit op basis van een bruikleenconstructie. Bij de vorige uitgifte van mobiele telefoons – mei 2020- zijn de afspraken hierover vastgelegd in een bruikleenovereenkomst mobiele telefoon.

Bij de uitgifte van de mobiele telefoon tekent iedere medewerker in tweevoud een bruikleenovereenkomst, één exemplaar voor het eigen archief en één exemplaar voor registratie bij facilitaire zaken. In het kader van procesoptimalisatie wordt voor de uitgifte mobiele telefoon een verkorte procedure ingevoerd met verwijzing naar de afspraken in de Regeling bruikleen mobiele telefoon.