Inrichting Waterfront Moerdijk

Bij het dorp Moerdijk ligt een haven, momenteel grotendeels in gebruik voor de beroepsvaart. Het gebied heeft u een weinig aantrekkelijke uitstraling. Het plan is om, als onderdeel van de gebiedsontwikkeling Moerdijk MeerMogelijk, het Waterfront te herontwikkelen en sfeervoller te maken.

De plannen zijn tot stand gebracht door een samenwerking tussen de gemeente en een werkgroep bestaande uit omwonenden, vissersbedrijven, vertegenwoordigers van beroepsvaart, ligplaatshouders en andere belangstellende Moerdijkers. Het omvat vier verschillende deelprojecten:

 1. Verplaatsing vrachtwagenparkeerplaats (het weghalen van de vrachtwagens uit het havengebied, door de parkeerplaats op te schuiven naar een strook tegenover het bestaande bedrijventerrein)
 2. Havenontwikkeling (vervanging van het totale havenmeubilair, de toevoeging van een kleinschalig gedeelte voor de recreatievaart en de aanpak van de omliggende buitenruimte)
 3. Ontwikkeling westzijde (omzetting 6 hectare bedrijfsgrond naar groen/recreatief, woningbouw en horeca)
 4. Aanpak dijklichaam (toevoeging van een extra dijktrap, een wandelpad over de kruin tussen beide trappen,  een rolstoeltoegankelijke hellingbaan en een uitkijkpunt, om dorp en havengebied nader tot elkaar te brengen)

Waar ligt deze locatie?

-

Wat is de laatste stand van zaken?

 • Verplaatsing van de vrachtwagenparkeerplaats is het eerste projectonderdeel dat is gerealiseerd. Het is in augustus 2021 opgeleverd.
 • Het projectonderdeel dijkaanpak is gegund en wordt gerealiseerd in de periode juli-oktober 2024.
 • De gemeenteraad heeft op 8 december 2022 besloten dat men het vernieuwen van de verouderde kades bij de scope van het project wil betrekken. En heeft hiervoor de vereiste financiële middelen beschikbaar gesteld. Stikstof was aanvankelijk een probleem om de haven te kunnen vernieuwen, maar inmiddels is dit probleem officieel uit de wereld. Het doel is nu om in 2025 de haven aan te kunnen pakken.
 • Het bouwplan voor de invulling van de westzijde gaat uit van 30 appartementen en 1 bouwkavel. Al zijn er ook nog mogelijkheden om 1 van de 2 appartementenblokken uit te voeren als rijwoningen (kadewoningen). Het bestemmingplan, dat dit mogelijk moet gaan maken, is in april 2023 onherroepelijk geworden. De bouw zal worden gestart aansluitend op de voltooiing van de vernieuwing van de dorpshaven.n.

Planning

 • Dijkaanpak: 2024
 • Havenherinrichting: 2025-2026
 • Woningbouw westzijde: 2027-2028

Huidige situatie

Impressie

Contact

Gemeente Moerdijk

Projectmanager András Incze
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Mail

Nieuwsberichten