Woningbouw Willemstad Oost

Binnen de bebouwde kom van Willemstad zijn geen grootschalige inbreidingslocaties beschikbaar. Om die reden is het noodzakelijk om buiten de komgrenzen te kijken of uitbreiding van het Willemstadse woningaanbod haalbaar is, zodat kan worden voorzien in de woningbehoefte. Het projectgebied Willemstad Oost ligt aan de oostzijde van Willemstad tussen de Oostdijk en Noordlangeweg. Beoogd wordt om ruimte te bieden aan een divers woningaanbod.

Stand van zaken

De gemeenteraad heeft in maart 2022 het startdocument woningbouwontwikkeling Willemstad Oost vastgesteld. Hierin zijn de kaders vastgelegd voor de ontwikkeling van woningbouw aan de oostzijde van Willemstad. De gemeente heeft daarna met Novaform, ontwikkelaar en eigenaar van de gronden, een intentieovereenkomst afgesloten waarin afspraken gemaakt zijn over het te doorlopen proces.

De nieuwbouwontwikkeling biedt kansen voor het voorzien in de woningbouwbehoefte in Willemstad. Met het vaststellen van het startdocument start de volgende fase van het project, het onderzoek naar de haalbaarheid. Novaform moet aantonen dat de realisatie van woningbouw op deze locatie ruimtelijk, financieel en maatschappelijk haalbaar is. Het resultaat van het haalbaarheidsonderzoek wordt uiteindelijk aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd.

Novaform is gestart met een participatieproject waarin direct betrokkenen/omwonenden, maar ook belangstellenden voor een woning, hun input kunnen leveren. Op dinsdag 12 juli 2022 heeft de eerste informatiebijeenkomst plaatsgevonden.

Meer informatie over het project is te vinden op: https://www.woneninwillemstadoost.nl/

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Marleen Zantingh
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website www.moerdijk.nl