19 februari 2024 - Verslag dorpstafel Moerdijk

Details van de vergadering
Bevat 19 februari 2024 - Verslag dorpstafel Moerdijk
Datum: 19 februari 2024 van 19:30 tot 22:30
Aanwezig:
Aanwezigen
Naam Functie
   

Agendapunten

Opening en mededelingen

Naast diverse ziekmeldingen (o.a. Angelic en András ) 32 aanwezigen waaronder nieuwe dorpsbewoners.

Welkom

Liesbeth opent de vergadering

Verslag vorige vergadering

Geen opmerkingen

Sociaal

 • Tijdelijk adviseur, Eleonoor de Boevére gaat de fysieke toegankelijkheid in kaart brengen. Ze kijkt wat gaat er goed en waar het beter kan. Fysiek in gebouwen, wegen, groen en speelplekken.
 • Liesbeth vertelt dat de opvang van kinderopvang Kibeo goed verloopt. Helaas is Marit Kompagne niet aanwezig. Zij sluit volgende vergadering aan.

Omgeving & buitengebied

 • Raoul en Corina Segeren geven uitleg over de leefbaarheidsvisie. Naar aanleiding hiervan gaan 3 partijen een aanpak maken, waaruit een keuze wordt gemaakt. De informatie wat de kerngroep gedaan heeft deelt Raoul uit aan de aanwezigen.
 • Men moet niet alleen de ondergrens voor bewoners in beeld brengen, ook wat voor bewoners een leefbare situatie oplevert. Het moet geen onderzoeksrapport worden, maar een uitgangspuntennotitie. Aantal bewoners is sceptisch over nut van deze uitwerking.
 • Jan Aarts geeft aan dat door onder andere het Rijk ook naar de “open” ruimtes op de kaart (agrarische gronden van slechts twee verschillende grondeigenaren) wordt gekeken, wat daar mogelijk zou zijn voor energie-infraprojecten. Dit zijn de stukken tussen dorp en A16.
 • Paul D. geeft aan op industrieterrein geen 180 ha vrij te hebben. Vanwege hogere milieucategorie kan niet overal alles ingevuld worden. Van een dubbele spoorlijn is Paul niets bekend. Wel intensivering van het spoor, door o.a. inzet langere treinen. Om circulair te worden, is meer transport nodig.
 • De vraag is om Moerdijkregeling te verlengen. Bij de huidige regeling stijgt huizenprijs niet mee, maar daalt wel mee vanaf afgelopen jaar.

Woningbouw

 • Steenweg: Woonkwartier beoogd op zeer korte termijn de aanvullende stukken aan te leveren voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van de 7 levensloopbestendige woningen. Indien de gemeente en de omgevingsdienst akkoord zijn met de aanvullingen en wijzigingen van Woonkwartier, en als er geen bezwaren worden ingediend, kan na het zomerreces de omgevingsvergunning onherroepelijk zijn. Hierna kan gestart worden met het bouwrijp maken van het perceel.
 • Koning Haakonstraat: De ontwikkelaar is nog bezig met het verder uitwerken van het stedenbouwkundige plan. Koning Haakonstraat (oude Ankerkuil): Mike geeft een korte update ondanks hij hier geen projectleider van is. De beoogde planning is dat in Q2 dit jaar een ontwikkelaar is gegund. Hierna kan de ontwikkelaar de omgevingsvergunning aanvragen en zodra deze onherroepelijk is kan er gestart worden.

Verkeer & openbaar vervoer

 • Fietspad: De verwachting is dat er in april een schetsontwerp van een 3,5 meter breed fietspad gereed is. Hierna is duidelijk welke grond er nog aangekocht moet worden. Volgende dorpstafel hopen we het ontwerp te kunnen presenteren. Vanuit de aanwezigen vraagt men om handhaving op de Koekoeksedijk. Ook is er een voorstel om gefaseerd aan te leggen.
 • Kruispunt 0: De verkeerskundige is bezig met het ontwerp. Start datum zou nu augustus zijn. Er is overleg met Havenschap om dit gelijk mee te nemen. Aandachtspunt is: Als Blokdijk voorrang krijgt op de Steenweg , deze ook voorrang op de stoplichten krijgt en vanuit het dorp misschien 2 x voor rood stoplicht staan.

Energie & verduurzaming

 • Lea: Verduurzaming windmolens, wat komt er de komende 20 jaar uit de molens. Geen vouchers, maar voor iedereen deelneming bijv. door accu’s of warmtenet. Corné vraagt mensen om mee te denken/werken om dit te realiseren. De verhoging van de energieprijs geeft snellere afbetaling van de molens Onderzoeken worden niet uit de pot gedaan. In 2026 komen het 1e geld van de molens vrij.

Recreatie & voorzieningen

 • Havenfront: Het project is in stukken gehakt. Voor onderhoud zijn vergunningen (3 tot 4 maanden) dan volgt aanbesteding (3 tot 4 maanden). Eventuele kosten moet nog bekeken worden. Start van de havenbak zou dan Q4 kunnen zijn.
 • De dijkovergang hoopt men in 2024 te starten.
 • Brug Schokkenstraat: Er is gevraagd wanneer de railing van de duiker geplaatst wordt

De volgende vergadering op woensdag 29 mei om 19:30 uur