29 mei 2024 - Verslag dorpstafel Moerdijk

Details van de vergadering
Bevat 29 mei 2024 - Verslag dorpstafel Moerdijk
Datum: 29 mei 2024 van 19:30 tot 22:30
Aanwezig:
Aanwezigen
Naam Functie
   

Agendapunten

Opening, welkom en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom.

Er wordt een voorstelronde gedaan.

De wijkagent Guido van den Broek zal mogelijk later aansluiten. Hetzelfde geldt voor wethouder Dingemans.

Wegens persoonlijke omstandigheden is de medewerkster van Kibeo helaas verhinderd. De presentatie van Kibeo wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.

De voorzitter meldt dat het bestuur van de dorpstafel een brief heeft ontvangen van een inwoner uit het dorp over de instandhouding van de Moerdijkregeling. Het bestuur heeft besloten zich eerst te willen richten op de ontwikkeling en afronding van de leefbaarheidsvisie. Naar verwachting zal in het najaar aandacht worden besteed aan de Moerdijkregeling en, indien nodig, in gesprek worden gegaan met het Havenbedrijf en de gemeente. Voor dit onderwerp worden nog vrijwilligers gezocht. Aanwezigen en inwoners worden gevraagd, bij interesse, zich te melden bij één van de kerngroepleden van de dorpstafel.

Via de digitale nieuwsbrief is een update ontvangen van het Waterschap over het dijkversterkingsproject. De voorzitter adviseert aanwezigen om zich aan te melden voor deze digitale nieuwsbrief. Meer informatie over dit project is te vinden via: www.brabantsedelta.nl/modri

Verslag vorige vergadering

Het verslag van de vergadering van 19 februari 2024 wordt ongewijzigd vastgesteld.

Verkeer & openbaar vervoer

 • Fietspad Moerdijk: Er volgt een presentatie over het ontwerp en de verwachte planning. Adviesbureau Roelofs is in opdracht van de gemeente een technische uitwerking aan het ontwikkelen. Het doel is om met deze uitwerking via een bestek een aanbesteding te kunnen doen en een aannemer te voorzien van een opdracht. Naast de technische uitwerking moeten ook nog diverse onderzoeken worden verricht en in enkele gevallen moet nog grond aangekocht worden. Niet alle grond is in eigendom van de gemeente.
  Bij het aan te leggen fietspad wordt uitgegaan van verlichting bij kruispunten. De vraag wordt gesteld of het fietspad meer/beter verlicht kan worden. Het voorbeeld “Stampersgat” wordt genoemd. Hier gaat de verlichting aan via bewegingssensors. De daadwerkelijke verwachte aanvang en in gebruikname van het fietspad laat nog lang op zich wachten. De vraag wordt gesteld of huidige slechte stukken opgeknapt kunnen worden. Als voorbeeld wordt het stukje fietspad ter hoogte van de Appelzak genoemd. De verwachtte doorlooptijden zijn op dit moment als volgt:
  - Kwartaal 1 2025 bestek gereed
  - Kwartaal 2 2025 start aanleg/uitvoering.
 • Aanleg kruispunten door Havenbedrijf en gemeente:

  Door het Havenbedrijf wordt een presentatie gegeven over het definitieve ontwerp en de aanleg van kruispunten. Het Havenbedrijf heeft in goed overleg met de gemeente ook de verantwoordelijkheid van kruising 0 op zich genomen. De presentatie is als bijlage bij dit verslag gevoegd. Alle inwoners zijn door het Havenbedrijf ook schriftelijk geïnformeerd over de aanvang van werkzaamheden en wegafsluitingen. Mochten inwoners per ongeluk geen brief hebben ontvangen dan kan er een brief worden opgehaald in de Ankerkuil.

  Naar aanleiding van de presentatie wordt aangegeven dat er te hard wordt gereden op de Frisoweg/Grindweg. Er wordt daarbij een vergelijk gemaakt met de Gemeente Amsterdam die handhavend optreedt. De gebiedscoördinator gaat met omwonenden, gemeente en politie in gesprek.

Omgeving & buitengebied

 • Ontwikkeling leefbaarheidsvisie:
  De leden van de dorpstafel worden kort bijgepraat over de ontwikkelingen. Het adviesbureau TwijnstraGudde heeft de opdracht gekregen om voor de dorpstafel samen met inwoners uit het dorp en professionele organisaties een leefbaarheidsvisie te ontwikkelen. Dit in verband met de vele grootschalige ontwikkelingen die te verwachten zijn en veel druk leggen op de ruimte op de omgeving rondom dorp Moerdijk. De bewoners worden op verschillende manieren bevraagd. Deze week volgt een brief met meer informatie. Er wordt op 6 juni 2024 een dorpsbarbecue georganiseerd, waar gesprekken met inwoners plaatsvinden. De verwachting is dat de visie in september 2024 in concept gereed is. Het plan is dan vervolgens om de visie aan een hoogwaardigheidsbekleder (belangrijk bestuurlijk persoon, bijvoorbeeld een gedeputeerde van de provincie of een minister) aan te bieden. Verwacht wordt dat dit half oktober 2024 zal plaatsvinden.
 • Huisvesting arbeidsmigranten:
  Door de projectleider van de gemeente worden de 3 initiatieven op hoofdlijn toegelicht.
  • Blokdijk: Voor de locatie Blokdijk (camping Lansen) is afgelopen december een aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Deze is bij de gemeente in behandeling. Het gemeentelijk besluit zal worden gepubliceerd in de Moerdijkse Bode, op de gemeentelijke website en op www.officielebekendmakingen.nl. U kunt zich hiervoor abonneren op de digitale nieuwsbrief. Tegen het gemeentelijk besluit omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Dit bezwaar dient binnen 6 weken ingediend te worden bij het college.
  • Zwaluwsedijk: Er is een nieuwe ontwikkelaar die werkt aan een nieuw concept en de haalbaarheidsonderzoeken. Initiatiefnemer heeft toegezegd een agrarische uitstraling te behouden. De verwachte doorlooptijd wordt ingeschat op een jaar. Zodra er meer bekend is over de haalbaarheid zal de klankbordgroep worden betrokken.
  • Sebastiaansweg: Ook hier is een initiatiefnemer nog bezig met het in beeld brengen van de haalbaarheid. Idem als er meer bekend is, dan wordt de klankbordgroep betrokken door de initiatiefnemer. De verwachting is dat na de zomer (kwartaal 4) gestart gaat worden met het opstarten van de handhaving van illegale verhuur aan arbeidsmigranten op Waterweelde en in gewone woningen. Het daadwerkelijk handhaven kan pas plaatsvinden als er nieuwe woonruimte voor arbeidsmigranten is gerealiseerd. 
 • Truckparking Kanters:
  In aanvulling op de huisvesting arbeidsmigranten wordt ook informatie gegeven over de aanleg van de truckparking. De stand van zaken is dat er een nieuwe initiatiefnemer is met nieuwe ideeën. Op 24 juni wordt een inloop/participatieavond georganiseerd. De initiatiefnemer wil graag in gesprek met de omgeving. Het initiatief gaat uit van het parkeren van 200 tot ca. 300 vrachtwagens. Aanwezigen vragen om de verkeerssituatie hierbij ook goed in ogenschouw te nemen. Er is zorg dat tijdens spitstijden het dorp niet bereikt of verlaten kan worden.

Woningbouw

 • Steenweg 45: De initiatiefnemer (’t Winkelmandje) en de gemeente zijn in gesprek over de financiële en ruimtelijke haalbaarheid. De verwachting is dat er eind dit jaar meer duidelijkheid is over de verdere planvorming.
 • Steenweg 43: De termijn voor de bouw is wederom vertraagd. De stukken voor de vergunningverlening zijn nog onvolledig. De verwachting is dat er in het 4e kwartaal 2024 gestart kan worden met de bouw van de woningen.
 • Koning Haakonstraat (7 rijwoningen): De gemeente is op dit moment bezig met de werving van een projectontwikkelaar. De verwachting is dat deze procedure eind dit jaar/begin 2025 is afgerond. De projectontwikkelaar die de opdracht krijgt zal vervolgens aan de slag gaan met een plantontwikkeling voor het perceel grond.
 • Starterswoningen Julianastraat: De gebiedscoördinator ligt toe dat er op het ontwerpbestemmingsplan
  een zienswijze is ingediend, welke door de raad op 8 juni 2023 ongegrond is verklaard. Daarmee is het bestemmingsplan door de raad vastgesteld. Er is helaas eind augustus hoger beroep aangetekend op het bestemmingsplan, waardoor het plan bij de Raad van State komt te liggen. Dit heeft logischerwijs negatieve gevolgen voor de snelheid van de woningbouwontwikkeling. De verwachting is dat het een jaar tot twee jaar vertraging op zal leveren.
 • Koning Haakonstraat (oude breifabriek): Het project bevindt zich in de ontwerpfase De projectontwikkelaar werkt op dit moment aan een nieuw ontwerp. Op dit moment is er nog geen verwachte planning af te geven. 
 • Kleinschalige woningbouw/Locatie de Put: Er is gestart met het onderzoeken van 3 scenario’s. Het scenario sloop en nieuwbouw Havendijk 6ab en 6 staat on hold. De aandacht gaat momenteel vooral uit naar het voormalig café De Put. Bekeken wordt of strippen en opnieuw opbouwen een optie is. Of het gebouw slopen en nieuwbouw realiseren. Dit is vooral een financiële afweging. Te voorbereiding op mogelijke bouwplannen worden de gebruikelijke diverse onderzoeken in gang gezet. Het doel daarvan is dat er vanuit planologisch oogpunt de bestemming van het perceel gewijzigd kan worden en er woningbouw gerealiseerd kan worden.

Energie & verduurzaming

 • Statusupdate LEA:

  De heer Van Leest geeft een terugkoppeling. De 3 windkernen, STEM en gemeente spreken over de collectieve en individuele mogelijkheden. Aanleiding is de financiële opbrengst van de windmolens nabij de 3 windkernen.
  Door de gemeente is een projectleider aangesteld die het proces in goede banen moet leiden. Hij wordt bijgestaan door een expertgroep.

  Voor STEM is een raad van toezicht in oprichting. Voor deze raad zijn nog leden nodig. Bertie heeft aangegeven dit lidmaatschap op zich te willen nemen. Mochten er echter ook andere inwoners uit het dorp zijn die dat ook willen, dan kunnen ze zich melden bij de heer Van der Leest.

Recreatie & voorzieningen

 • Waterfront: De projectleider licht de stand van zaken toe. Op hoofdlijn:
  • Dijkaanpak: Het Waterschap heeft na een lange periode van soebatten eindelijk de vergunning verleend voor de dijkaanpak. De gemeente heeft hierop gelijk de aanbesteding voor de uitvoering van het project opgestart. De verwachting is dat het werk uiterlijk half juni aan de aannemer definitief gegund kan worden. En hierop zal het werk in de periode juli – oktober worden uitgevoerd: Eindelijk gaan er weer werkzaamheden in het veld plaatsvinden!
  • Havenvernieuwing: Rijkswaterstaat en het Waterschap lijken ook deze vergunning te willen gaan verlenen (kleine slag om de arm nog gelet op de moeizame voorgeschiedenis). Als de vergunning er is dan kan ook de aanbesteding van de haven zelf worden opgestart. Het project heeft vertraging opgelopen vanwege de stikstofproblematiek. Uit de aanbesteding moet blijken of dit financiële consequenties geeft. Als blijkt dat er meer financiële middelen nodig zijn, dan moet hiervoor een aanvraag bij de gemeenteraad worden ingediend. 

Wat verder ter tafel komt

Er is onduidelijk waar honden wel/niet mogen lopen in het gebied Appelzak. Bordjes ontbreken. De gebiedscoördinator vraagt of de gemeente bordjes kan/wil plaatsen.

Het heeft lang geduurd voordat de brug/duiker aan de Schokkenstraat werd vervangen. Inwoners zijn blij dat het object gereed is. Het is wel teleurstellend dat er een kleur gekozen moest worden terwijl dit niet is uitgevoerd. Inwoners willen dat de brug de natuurlijke uitstraling blijft houden. Dus de brugleuning bij voorkeur niet verven.

De Grintweg zou voorzien worden van een reconstructie. Nu de woningbouwplannen uitlopen wordt er ook niet gestart met de reconstructie. De weg staat ter hoogte van nummer 11a vaak onder water (3 verstopte/verzakte putten). Hetzelfde geldt voor de Steenweg ter hoogte van nummer 31. Er zijn eerder meldingen gedaan in de Beterbuitenapp. Gevraagd wordt om hier onderhoud aan te verrichten.

Data volgende vergaderingen
De volgende vergaderingen vinden plaats op:

 • 16 september 2024
 • 25 november 2024

De vergaderingen starten om 19.30 uur in De Ankerkuil in Moerdijk
De voorzitter dankt een ieder voor zijn/haar inbreng en sluit het overleg.